Återvinning

Renhållning ansvarar för insamling och bortforsling av hushållsavfall, latrin och slam från slamavskiljare och slutna tankar. Insamling av återvinningsmaterial (papper, glas, förpackningar m m) sker främst vid återvinningsstationer som finns utplacerade i tätorterna. Ansvaret för återvinning av förpackningar åvilar producenterna. Renhållningen utför insamling på uppdrag av de materialbolag som producenterna startat för att klara de insamlingsnivåer som ålagts dem enligt producentansvaret.

Vid Regementsgatan 30 finns en återvinningscentral där hushållen kan lämna grovsopor, farligt avfall  m m och återvinningsmaterial.  

I Vänersborgs kommun finns även fyra miljöstationer där kan man lämna in farligt avfall t ex bilbatterier, sprayflaskor, färgrester, oljor m m.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
Gatuenheten
Renhållningsverket
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Residensgatan 51

Enhetschef:
Lars Jensen

Telefon:
0521- 72 12 53

Kundmottagning:              Alexandra Lundgren

Telefon:
0521- 72 12 54

E-post: renhallning@vanersborg.se

Vänersborgs kommun | 462 85 Vänersborg | Besöksadress: Sundsgatan 29 | Telefon: 0521- 72 10 00 | E-post: kommun@vanersborg.se