Avgifter och taxor

Utbildning & barnomsorg


Barnomsorg
Maxtaxa (förskoleverksamhet och skolbarnomsorg)
Musikskolans frivilliga musikundervisning

Bygga, bo & miljö


Sopor och avfall
Sophämtning, grovsopor, trädgårdsavfall, latrintaxa, slamsugning, återvinning

Sotning

Vatten och avloppsavgift

Omsorg & hjälp


Individ- och familjeomsorg
Familjerådgivning, föräldrautbildning före adoptionsansökan, barn som vårdas i annat hem

Äldre- och handikappomsorg
Hemtjänstavgift, Hemsjukvård, Korttidsboende/Avlastning,
Trygghetslarm, Matdistribution, Kostavgift

Övriga

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon:
0521-72 10 00

Telefax:
0521-72 19 60

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se

Vänersborgs kommun | 462 85 Vänersborg | Besöksadress: Sundsgatan 29 | Telefon: 0521- 72 10 00 | E-post: kommun@vanersborg.se