Taxor och avgifter för

äldreomsorg och omsorg om funktionshindrade 2015

Avgifterna gäller både för dig som bor hemma och för dig som bor i särskilt boende.

Det är din inkomst och hyra som ligger till grund för hemvård/
vårdavgiften. Makars inkomst slås ihop och delas sedan på två.

Dock betalar du aldrig mer än maxtaxan, som för närvarande är 1 780 kr. I maxtaxan ingår hemvård/vårdavgift, trygghetslarm och hemsjukvård.

Har du bara trygghetslarm betalar du 300 kr/månad.
Har du bara hemsjukvård betalar du 100 kr/besök eller max 200 kr/månad.

Om avgiftsutrymmet är mindre än 1 780 kr, reduceras din hemvård/vårdavgift.

Beräkning av din äldreomsorgsavgift

Här kan du beräkna din avgift

Hemvård/vårdavgift vid frånvaro

Vid sammanhängande frånvaro vid sjukhusvistelse, överstigande 7 dagar, tas ingen avgift ut.

Korttidsboende/Avlastning

Kostavgift tas ut för personer på korttidsvård/avlastning med 98 kr/dygn. Om vårdtagaren inte har hemvård tas en avgift ut med 1/30 per dag av fastställt avgiftsutrymme per månad, dock högst 59 kr/dygn.

Omsorg om funktionshindrade

Om du har insatser enligt "Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade" (LSS) så är dessa insatser kostnadsfria. Det innebär att du inte betalar någonting för insatserna: korttidstillsyn för barn och ungdomar över 12 år, avlösarservice i det egna hemmet, korttidsvistelse/stödfamilj, daglig verksamhet, kontaktperson, ledsagarservice och personlig assistans.

För dig som har insatserna personlig assistans enligt "Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade" (LSS) eller enligt "Assistansersättning 51 kap. Socialförsäkringsbalken" (tidigare LASS) är insatserna också kostnadsfria.

Har du insatser från vårt så kallade stödteam betalar du enligt Socialnämndens gällande hemtjänsttaxa. Detta beror på att insatserna från stödteamet beslutas utifrån Socialtjänstlagen (SoL).

Beträffande de måltider du äter i din gruppbostad/servicebostad eller de måltider du äter när du exempelvis är på daglig verksamhet eller korttidsboende så debiteras du utifrån avdelningen Omsorg om funktionshindrades fastslagna måltidsabbonemang.

Resor till och från verksamheterna kostar ingenting, men om du reser inom ramen för verksamheterna exempelvis om du gör en utflykt tillsammans med dina kamrater och personalen så betalar du för detta.

Besöker du något av våra aktivitetshus är detta gratis.

Om du har insatsen "särskilt boende" enligt (SoL) eller "boende med särskild service" enligt (LSS) eller insatsen daglig verksamhet och har behov av sjukgymnast/arbetsterapeut så har du rätt att få detta utan kostnad.

KONTAKT

Avgiftshandläggare Socialförvaltningen

Carina Hultberg
Telefon: 0521-72 10 94

carina.hultberg@vanersborg.se

Carina Eriksson
Telefon: 0521-72 12 89

carina.eriksson@vanersborg.se

Carina Carlbom Johansson
Telefon: 0521-72 12 88

carina.carlbomjohansson@vanersborg.se


Telefax:
0521-72 14 60

Besöksadress:
Sundsgatan 29
462 85 Vänersborg


Vänersborgs kommun | 462 85 Vänersborg | Besöksadress: Sundsgatan 29 | Telefon: 0521- 72 10 00 | E-post: kommun@vanersborg.se