Gå till innehåll

Verktygsfält

Ändring av detaljplan för kvarteret Segmentet, Båbergs industriområde

SAMRÅD HAR GENOMFÖRTS

Bild som visar planområdet

Miljö- och byggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till ändring av detaljplan för kvarteret Segmentet, Båbergs industriområde. Planområdet ligger i Trestad Center och omfattar fastigheterna Segmentet 1 och Äspered 3:2. Planområdet avgränsas av Stampgatan, Äsperedsvägen och E45/väg 44.

Syftet med planändringen är att för fastigheten Segmentet 1 utöka byggrätten och komplettera tillåten markanvändningen med kontor. Den allmänna platsen på fastigheten Äsperöd 3:2 kommer anpassas till befintliga förhållanden.

Planför­slaget var på samråd under perioden 6 december 2022 - 10 januari 2023. Samrådet syftade till att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och på­verkan.

De synpunkter som inkom under samrådet kommer nu att sammanställas i en samrådsredogörelse och planförslaget omarbetas innan det skickas ut för granskning. Samrådsförslaget finns att ladda ned under aktuella handlingar.

AKTUELLA HANDLINGAR

Planbeskrivning för ändring Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.

En text som är till för att underlätta förståelsen av plankartans innebörd. Redovisar förutsättningar och de syften som planen har.

Plankarta Pdf, 510.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Plankarta är en formell karta som visar vilka bestämmelser som gäller inom planområdet.

Övrigt underlag

Ursprunglig planbeskrivning, laga kraft 1995-10-25 Pdf, 112.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Upplysningar lämnas via planeringsingenjör Hamdi Alsayed, e-post:
hamdi.alsayed@vanersborg.se eller telefon 0521-72 11 94.

BYGGNADSNÄMNDEN

Relaterad information

Sidinformation

Senast uppdaterad:
25 maj 2023