Gå till innehåll

Verktygsfält

Naturvårdsplan - TÖP

SAMRÅD AVSLUTAT - ARBETE PÅGÅR INFÖR UTSTÄLLNING

Arbete pågår med att ta fram en naturvårdsplan för Vänersborgs kommun, som tematiskt tillägg till översiktsplanen (TÖP). Syftet med planen är att vägleda hur naturvärden hanteras i beslut om mark- och vattenanvändning, samt hur kommunen bör arbeta för att bevara och utveckla naturvärden. Som en del i arbetet har även flera viktiga underlag tagits fram, som en karta där tidigare kända naturvärden sammanställts, förslag till områden som skulle kunna passa som naturreservat, beskrivning av olika skyddsformer med mera.

Projektet drivs av en förvaltningsövergripande arbetsgrupp under ledning av kommunekolog på miljö- och byggnadsförvaltningen. Med stöd från Naturvårdsverkets LONA-bidrag har en konsult anlitats för att hjälpa till med att ta fram underlag.

Ett förslag till naturvårdsplan har varit ute på samråd under tiden 11 februari - 11 april 2022. Nu pågår arbete med att sammanställa remissvar och att se över naturvårdsplanen inför utställning.

HANDLINGAR

NVP-kartan (underlag till planen)

Kartan visar en klassning av områden där naturvärden tidigare lyfts fram i olika typer av inventeringar. Klassningen följer svensk standard för naturvärdesinventeringar.

NVP-kartan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kartan fungerar bäst i Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

En karta över Sverige med texten "Lokala naturvårdssatsningen". Logotyp.

Statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt är medfinansiär för genomförandet av detta projekt.

Relaterad information

Sidinformation

Senast uppdaterad:
3 mars 2023