Gå till innehåll

Verktygsfält

Europeiskt samarbete

EU-flagga

En stor del av kommunens internationella arbete bedrivs inom ramarna för Europeiska Unionen som Sverige är medlemmar i. De beslut och lagar som tas på EU-nivå har direkt påverkan på kommunens verksamheter, förutsättningar för näringslivet och möjligheter för kommunens invånare.

Genom EU-samarbetet förbinder sig Sverige samtidigt till EU:s mål, strategier och internationella åtaganden som styr vilken typ av politik som ska bedrivas. Kommunerna kan spela en viktig roll i att på lokal nivå genomföra politiken genom den direkta kontakt kommunen har med medborgare, organisationer och näringsliv.

EU och Vänersborgs kommun

EU-samarbetet innebär möjligheter för kommunen att samarbeta med andra likasinnade aktörer och skapa nätverk med aktörer i andra länder. Mycket av samarbetet handlar om att lära med och av varandra genom olika utbyten och projekt, ett område som lyfts fram i Vänersborgs kommuns internationella policy.

Vänersborgs kommun är medlem i två europeiska nätverk och driver ett flertal projekt tillsammans med andra länder och aktörer inom EU. Det är tack vare det kontaktnät som finns i EU som gör det möjligt för projekten och verksamheterna att fungera. Många av projekten får dessutom finansiellt stöd från olika EU-fonder, bland annat från Erasmus plus-programmet.

I menyn kan du ta dig vidare för att läsa om de nätverk och projekt som Vänersborgs kommun är en del av.

EU:s prioriterade områden

EU har själva satt upp mål och strategier för det gemensamma samarbetet samt förbundit sig till internationella åtaganden så som FN:s Agenda 2030. Som medlemmar i EU förbinder sig även Sverige och de andra 27 medlemsstaterna sig till samma mål och förpliktelser.

Mycket av EU-arbetet styrs av EU 2020-strategin som används som en referensram för EU:s, medlemsländernas och regionernas insatser. Ledorden för strategin är ”smart och hållbar tillväxt för alla” – något som även ligger nära kommunens eget motto. EU 2020 syftar till att med både nationella och europeiska åtgärder uppnå ett antal mål senast år 2020. De målområden som satts upp syftar till att höja graden av sysselsättning, investera i forskning och utveckling, främja klimat- och energieffektivitet, minska fattigdom och social utestängning samt att utbilda fler både på gymnasial och eftergymnasial nivå. Samtliga projekt och insatser på lokal och regional nivå som finansieras av EU-pengar ska ha en koppling till uppfyllandet av strategins mål.

Aktuellt för Vänersborg inom EU

Birger Sjöbergskolan certifierad ambassadörsskola

Birger Sjöbergsskolan i Vänersborg blev i 2019 en certifierad ambassadörsskola för Europaparlamentet. Det är resultatet av att elever från samhälls- och ekonomiprogrammens juridikinriktning har arbetat med att utveckla EU-undervisningen genom att ta fram metoder för att lyfta EU i undervisningen, öka engagemanget och sprida kunskap om EU-frågor.

Ambassadörsskolprogrammet syftar till att öka ungdomars medvetenhet om europeisk demokrati och ge kunskap om vilka möjligheter man har som EU-medborgare. De skolor som lever upp till programmets krav certifieras som en ambassadörsskola och de elever som aktivt deltagit i programmet diplomeras.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
5 juni 2023