Gå till innehåll

Verktygsfält

Värdighetsgaranti för hemtjänst inom vård och omsorg

Detta kan du förvänta dig av oss

Självbestämmande och delaktighet

 • att insatserna utförs med vägledning av biståndsbeslutet och utformas tillsammans med dig utefter dina behov.
 • att det utses en kontaktman i samband med att dina insatser startar upp. Kontaktmannen är den person som du i första hand vänder dig till med frågor och önskemål. Du har möjlighet att byta kontaktman vid behov.
 • att planeringssamtal hålls, samt att en genomförandeplan upprättas av kontaktmannen tillsammans med dig och eventuella anhöriga senast 2-3 veckor efter uppstarten av insatser. Genomförandeplanen beskriver vilka insatser du har, hur insatserna utförs och målsättning utifrån dina individuella behov. Planen följs upp två gånger per år, eller vid behov.
 • att du och dina anhöriga (om du så önskar) görs delaktiga i utformningen av insatserna.
 • att det finns tillgång till sociala, medicinska och rehabiliterande insatser som är samordnade och anpassade efter dina behov.

Integritet

 • att din rätt till privatliv respekteras.
 • att all personal har tystnadsplikt.

Bemötande

 • att du får ett gott bemötande, genom att du bemöts med respekt och att personalen är lyhörd för dina behov och önskemål.
 • att personalen respekterar att de arbetar i ditt hem.

Trygghet

 • att all personal arbetar utifrån den gemensamma värdegrunden för vård och omsorg.
 • att den personal du möter har kompetens att utföra planerade insatser.
 • att du får stöd med det du inte klarar själv.
 • att vi strävar efter att komma på avtalad tid och informera dig vid eventuella förändringar.
 • att all personal arbetar med ett stödjande och motiverande arbetssätt som innebär att du kan bibehålla eller förbättra dina funktioner.
 • att du ges möjlighet att kommunicera utifrån dina behov.
 • att du får möjlighet att leva efter din kultur, livsåskådning och tro.
 • att all personal har namnskylt på sig.
 • att du ges möjlighet att ha någon hos dig vid livets slutskede.

Meningsfullhet

 • att du utifrån din sociala situation och hjälpbehov ska kunna känna meningsfullhet i de möten du har med vård- och omsorgspersonalen.

Detta förväntar vi oss av dig

 • att du gör det du själv kan utifrån dina förutsättningar.
 • att du meddelar oss ifall du inte är hemma eller har annat förhinder
 • att du för fram dina synpunkter och önskemål till personalen, även om du är missnöjd med något. Du har alltid möjlighet att lämna synpunkter och klagomål skriftligt.
 • att du medverkar då förändringar behöver göras iditt hem. Detta för att vi ska kunna utföra vården och omsorgen på bästa sätt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
14 december 2022