Gå till innehåll

Verktygsfält

Ekonomi - Ekonomiskt bistånd, socialbidrag

Ekonomiskt bistånd, även kallat försörjningsstöd eller socialbidrag, är ett behovsprövat bistånd som söks månadsvis.

Ekonomiskt bistånd riktar sig till alla vuxna personer som inte kan försörja sig genom egen inkomst och inte kan hitta någon annan lösning på sina ekonomiska problem.

Ansökan gör du hos en informatör påFörsörjningsstödsenheten. Handläggaren bedömer därefter om du har rätt till försörjningsstöd/ekonomiskt bistånd eller inte.

Ring våra informatörer på telefonnummer 0521-72 14 72.

Ekonomiskt bistånd är det yttersta ekonomiska skyddsnätet i samhället. Ekonomiskt bistånd beviljas inte istället för andra bidrag eller ersättningsförmåner så som bostadsbidrag, underhållsstöd, a-kassa, aktivitetsstöd eller liknande. Det är därför viktigt att du har sökt alla andra bidrag och ersättningsförmåner som du kan ha rätt till.

Det ekonomiska biståndet är tänkt som en tillfällig hjälp i avvaktan på självförsörjning. Alla inkomster och tillgångar medräknas vid beräkning av det ekonomiska biståndet. Detta innebär att om du har egna inkomster eller tillgångar blir det ekonomiska bidraget lägre.

I socialtjänstlagen framgår att den som inte själv kan tillgodose sina behov, eller få dem tillgodosedda på annat sätt, har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) och för sin livsföring i övrigt. Den enskilde har i första hand ett eget ansvar att utnyttja alla de möjligheter som står till buds innan bistånd kan beviljas. Rätten till ekonomiskt bistånd är inte förutsättningslöst och för att öka dina möjligheter att få jobb kan du behöva delta i kompetenshöjande verksamhet som kurser, praktik eller arbetsprövning. Du är skyldig att delta i kompetenshöjande verksamhet annars kan det ekonomiska biståndet minskas eller helt utebli. Man måste själv göra vad man kan för att bidra till sin försörjning.

Beslut gällande ekonomiskt bistånd, försörjningsstöd, utgår från hushållets gemensamma ekonomiska förhållande. Detta innebär att makar, och även personer i samboförhållande, anses ha försörjningsansvar för varandra.

Föräldrars försörjningsansvar kvarstår till dess en ungdom fyllt 18 år, eller avslutat grundläggande utbildning, dock längst till 21 års ålder. Från och med höstterminen det år personen fyller 20 år finns möjlighet att ansöka om studiemedel hos Centrala Studiestödsnämnden (CSN).

Några vanliga frågor om ekonomiskt bistånd

Får jag ha tillgångar?

Nej, tillgångar i form av exempelvis pengar på banken, fonder, aktier, eget företag, och/eller andra tillgångar i Sverige - eller i annat land - kan påverka din rätt till bistånd. Även innehav av fastighet/bostadsrätt samt fordon kan påverka beslutet om din rätt till bistånd.

Undantag kan finnas om exempelvis bilen är nödvändig för att du ska kunna åka till ditt arbete. Du behöver heller inte sälja din fastighet/ bostadsrätt om du söker ekonomiskt bistånd för en kort period. Beslut om undantag fattas efter en individuell prövning.

Vad gör jag om jag har skulder?​

Ekonomiskt bistånd beviljas inte för att betala lån eller andra skulder. Däremot erbjuder kommunen budget- och skuldrådgivning, där kan du få hjälp och stöd med att få ordning på din ekonomi. Rådgivningen är gratis och anpassas efter dina behov. För mer information kontakta kommunens växel 0521-72 10 00.

Kan jag få bistånd i väntan på sjukpenning/ pension/ a-kassa?

Ja, du kan få ett förskott på eventuellt kommande ersättning, när din ersättning sedan kommer igång blir du återbetalningsskyldig det belopp som du fått i förskott som bistånd från kommunen.

Kan jag få ekonomiskt bistånd om jag är långtidssjukskriven?

Ja, om din sjukpenning är för låg eller om du inte får någon sjukpenning alls, då kan du ha rätt till ekonomiskt bistånd.

Kan jag som studerar få ekonomiskt bistånd?

Nej, du som är vuxen och studerar ska kunna försörja dig på de pengar du har rätt att få genom Centrala Studiestödsnämnden, CSN. Undantag finns för de som läser SFI, Svenska För Invandrare, som inte har möjlighet att få studiestöd.

Kan jag som är arbetslös få ekonomiskt bistånd?

Ja, men du ska vara inskriven på Arbetsförmedlingen och aktivt söka arbete. För att öka dina möjligheter att få jobb kanske du behöver delta i kompetenshöjande verksamhet som kurser, praktik eller arbetsprövning. Du är skyldig att delta i kompetenshöjande verksamhet annars kan det ekonomiska biståndet minskas eller helt utebli.

Du kontaktar våra informatörer per telefon 0521-72 14 72 alternativt besöker på plats, Residensgatan 20. Vid den första kontakten får du om frågor både om din ekonomiska situation och din livssituation i övrigt. Du kan få bistånd efter ditt behov och för att komma fram till vad just du behöver görs en ekonomisk utredning. Det betyder att du behöver visa oss alla dina inkomster och lämna kvitto eller underlag på de utgifter du ansöker om. Det du har att leva på jämförs med den riksnorm för ekonomiskt bistånd som Socialstyrelsen har räknat fram. Om dina inkomster är högre än riksnormen kan du inte få ekonomiskt bistånd.

Alla personliga uppgifter är skyddade av sekretess, det betyder att ingen utomstående kan se de uppgifter som socialtjänsten har om dig.

Bidragsbrottslagen

Om du lämnar oriktiga uppgifter eller undanhåller information som krävs vid ansökan kan det leda till polisanmälan.

Överklaga

Om du får ett beslut som du inte är nöjd med har du rätt att överklaga beslutet till Förvaltningsrätten i Göteborg. Det ska ske inom tre veckor efter det att du fått ditt beslut. Överklagan lämnas till den socialsekreterare som fattat beslutet, eftersom beslutet kan omprövas om dina synpunkter motiverar detta. Din överklagan skickas vidare till Förvaltningsrätten oavsett om beslutet ändras eller inte.

Du som har pågående ekonomiskt bistånd har möjlighet att göra din ansökan elektroniskt.

Länken till e-ansökan hittar du under Relaterad information.

Du behöver:

  • Vara folkbokförd i Vänersborgs kommun
  • Ha en pågående insats ekonomiskt bistånd
  • Giltigt bank-id

Sammanboende eller makar behöver båda bank-id eftersom de ska söka ekonomiskt bistånd gemensamt. Innan du fyller i e-ansökan är det bra att samla alla uppgifter om inkomster och utgifter som du ska ta upp i din ansökan. Du behöver som regel inte skicka med några underlag men det finns några undantag som din socialsekreterare kommer att informera dig om. Tänk på att spara samtliga underlag för en eventuell kontroll. Alla dina uppgifter måste stämma överens med ditt underlag och vid en kontroll måste du kunna styrka de uppgifter som du lämnat.

Så här gör du:

Tjänsten ligger nere för service mellan 9-11 under följande dagar 2024

11 juni
9 juli
13 augusti
10 september
8 oktober
12 november
10 december

Under dessa tider går det inte att läsa eller göra en ansökan. Stäng/Logga ut i god tid.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
29 maj 2024