Gå till innehåll

Verktygsfält

Samordnad Individuell Plan, SIP

Ibland kan barnet/den unges behov medföra att man som familj behöver stöd och insatser från både kommun och landsting, exempelvis från primärvård, barn- och ungdomshabilitering, elevhälsa, barn- och ungdomspsykiatri och socialtjänst.

Vad är SIP?
Överenskommelsen för barn och ungas hälsa och Riktlinjer för Samordnad Individuell Plan (SIP) är ömsesidigt beroende av varandra.

I Överenskommelsen för barn och ungas hälsa hänvisas till att samverkan ska ske i enligt med SIP-riktlinjerna, som helt nyligen uppdaterats.

SIP för barn och unga ersätter Västbus som begrepp.
SIP är en överenskommelse om hur verksamheter som arbetar med barn och unga till och med 20 år i Västra Götaland ska hjälpas åt när ett barn eller en ungdom inte mår bra och eller har en social problematik. Det kan handla om problem i skolan eller med kompisar, psykisk ohälsa som ångest eller depressioner men också olika typer av funktionsvariationer.

SIP för barn och unga
Samverkan för barns och ungas hälsa är en ny överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen, som gäller från 1 januari 2021.

Den ska främja och tydliggöra struktur och ansvar för samverkan, samarbete och samordning mellan berörda verksamheter och gäller alla barn och unga till och med 20 år som behöver samordnade insatser.

Varför finns SIP?
När ett barn eller en ungdom inte mår bra eller när situationen omkring inte riktigt fungerar kan det behövas hjälp från flera håll.

Då kan det vara viktigt att snabbt träffas för att se vad man tillsammans kan göra för att situationen ska bli bättre. Det kan göras genom ett SIP-möte. Enligt överenskommelsen ska SIP-möte ske senast inom 3 veckor.

Vad är ett SIP-möte?
Istället för att du som förälder ska behöva ha flera möten på olika ställen om ditt barn, försöker man samlas tillsammans på ett så kallat SIP-möte. Alla som jobbar med barn och ungdomar kan föreslå ett SIP-möte. Under mötet upprättas en gemensam handlingsplan, som kallas Samordnad Individuell Plan.

Enligt socialtjänstlagen och hälso- och sjukhuslagen är kommun och landsting sedan 2010 skyldiga att tillsammans med den enskilde göra en Samordnad Individuell Plan (SIP) när det behövs för att den enskildes behov ska bli tillgodosedda.

Vilka kan vara med?
Det är barnets eller ungdomens behov av stöd som avgör vilka som kallas, men det kan till exempel vara personal från ungdomsmottagning, skola, habilitering, vårdcentral/BUP och socialtjänst som träffas tillsammans med familjen.
Du som förälder samtycker och bestämmer vilka som ska vara med på mötet. Även närstående kan delta, om ni önskar.

Mötet kan handla om att:
... få en gemensam bild av stödbehov.
... dela varandras kunskaper.
... se till att hjälp sker i rätt ordning.
... säkerställa att viktig information når alla.
... följa upp hur det går.
... mötet ska dokumenteras i en samordnad individuell plan, (SIP), så att alla som deltar på SIP-mötet vet vad som bestämts.

Tystnadsplikt
För att ett SIP-möte ska kunna hållas måste du som vårdnadshavare ge ditt samtycke till samverkan.

Samtycke från ungdomen måste också inhämtas om ungdomen är 18 år eller äldre.
Samtyckes ges skriftligen, är tidsbegränsat, och du kan när du vill ta tillbaka samtycket.
Genom samtycket bryts sekretessen under själva mötet, som annars finns mellan verksamheterna.

Vad händer efter mötet?
Det som bestämts under SIP-mötet skrivs ner i en plan som kallas SIP, samordnad individuell plan.

Det är allas gemensamma dokument, även din familjs, för att veta vad som har beslutats och för att kunna följa upp hur det går. Det kan till exempel bestämmas att man
behöver träffas igen, kanske bjuda in någon ytterligare person som kan vara till hjälp eller att göra olika saker mellan mötena.

Rutin i Vänersborg
Sedan hösten 2014 har vi i Vänersborg infört en rutin kring SIP-möten. Rutinen innebär att den verksamhet som kallar till ett möte ansvarar dels för att prata med dig som vårdnadshavare innan kallelsen till möte skickas samt dels prata med barnet/ungdomen.

Syftet är att ni som vårdnadshavare samt att ditt barn/den unge ska ges möjlighet till att lämna synpunkter och bestämma vilka som ska bjudas in till mötet. Det är viktigt att era tankar tas tillvara.

Därigenom stärks barnperspektivet, barnets perspektiv och barnens rättigheter vid mötet.
Om du vill att ditt barn skall få ett möte enlig SIP eller om du har frågor, så kontakta den person inom kommun eller landsting som du har mest kontakt med.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
26 november 2022