Gå till innehåll

Verktygsfält

VP23

Vänerparkens förskola 23 och 25

Vänerparkens förskola består av två byggnader, Vänerparken 23 och Vänerparken 25.

På vår förskola arbetar vi i team, vilket innebär att barnen kommer att få vara i ett mindre sammanhang större delen av dagen.

På Vänerparken 23 arbetar vi utifrån två yngre avdelningar och två äldre avdelningar och på Vänerparken 25 utgår vi ifrån tre avdelningar med 1-5 år.

På vår förskola arbetar vi utifrån vår vision ” Barns bästa i fokus”. Vår undervisning utgår från skollagen, Läroplanen för förskolan och Barnkonventionen.

Vi arbetar för att de skall ske ett lustfyllt lärande hos varje enskilt barn. Våra lärmiljöer formar vi tillsammans med barnen för att de skall ha inflytande och känna sig delaktiga i hela sin utbildning.

Barnhälsoarbetet ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande.

Enligt skollagen har varje barn rätt att få det stöd som behövs för att kunna utvecklas och lära på bästa sätt. Förskolan ska skapa en tillgänglig och likvärdig utbildning där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.

Arbetet med barnhälsa ingår som en del i förskolans dagliga arbete. Tillsammans med rektor och förskolans pedagoger arbetar specialpedagoger, insatskoordinator, logoped och psykolog med utformningen av en tillgänglig lärmiljö samt med att undanröja hinder för varje barns lärande och utveckling, så att varje barn får det särskilda stöd, den hjälp och de utmaningar de behöver. Förskolans grundsyn är att olikheter är en tillgång och att alla barn ska få känna att de lyckas.

” För att skapa bästa möjliga förutsättningar för att barnen ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt ska förskolan samarbeta på ett nära och förtroendefullt sätt med hemmen” (Lpfö 18 s.17)

Vi är måna om att skapa goda relationer med barnens vårdnadshavare. En god samverkan mellan förskola och hem bidrar till ökad trivsel och trygghet och ger barnen bästa möjliga förutsättningar att utvecklas och lära.

Vi utgår vi från ett interkulturellt förhållningssätt, vilket handlar om en öppenhet mot den mångfald av språk och de kulturer som barn och föräldrar representerar. Vi strävar efter att skapa miljöer och möten där möjlighet till dialog ges och olika åsikter är accepterade.

Samverkansformer vi erbjuder:

  • Vårdnadshavaraktiv introduktion
  • Introduktionssamtal
  • Uppföljningssamtal / planeringssamtal
  • Utvecklingssamtal
  • Blogg på infomentor
  • Uppmärksammande av traditioner
  • Enkäter

Besöksadress:
Vänerparken 23 och 25
Vänersborg

Rektor
Anna Olsén

Telefon:
0521- 72 19 30

E-post:
anna.olsen@vanersborg.se

Vänerparken 23

Tabell över avdelningar och telefonnummer:

Avdelning

Telefonnummer

Ekan

0521-72 19 83

Jollen

0521-72 19 80

Skeppet

0521-72 19 85

Skutan

0521-72 19 84


Vänerparken 25

Tabell över avdelningar och telefonnummer:

Avdelning

Telefonnummer

Ankaret

0521-72 26 47

Bojen

0521-72 26 45

Kompassen 1

0521-72 26 48

Kompassen 2

0521-72 26 49


Sidinformation

Senast uppdaterad:
29 mars 2023