Gå till innehåll

Verktygsfält

Val av skola 24/25

Skolvalet för förskoleklass och årskurs 7 inför läsåret 24/25 har genomförts och ansökningsperioden avslutades 8 februari.

Bekräftelse på skolvalsbeslut kommer att skickas ut den 1 mars.

Vid eventuella frågor om skolval, kontakta skolval@vanersborg.se

Förskoleklassen är obligatorisk att delta i för alla 6-åringar. Förskoleklassen omfattar 15 timmar per vecka och tiden fördelas på 4 eller 5 dagar.

Utöver förskoleklassen har 6-åringar möjlighet att, vid behov, komplettera förskoleklassen med fritidshem eller pedagogisk omsorg. Ansökan till fritidshem görs via separat anmälan, se information under rubriken "Ansökan till fritidshem och pedagogisk omsorg".

Här hittar ni de kommunala F-6-skolorna.

Alla vårdnadshavare ska göra ett aktivt val. Ansökan görs digitalt och skickas in av en vårdnadshavare och därefter måste den godkännas av den andra vårdnadshavaren innan ansökan anses som komplett.

Ni ansöker via vår e-tjänst för skolval. Länk till annan webbplats. När du loggat in klickar du på skolval och följer stegen tills du slutfört ansökan.

Ansökan ska vara inlämnad senast 8 februari.

Elever placeras alltid på en kommunal skolenhet enligt vårdnadshavares önskemål där detta är möjligt. Det finns en övre gräns för hur många elever som en skolenhet kan ta emot. Därför måste vårdnadshavare, vid önskemål om skolenhet, lämna ett till tre rangordnade önskemål om vilken skolenhet man önskar att barnet ska placeras i.

Om en skolenhet inte har plats för samtliga elever som vill gå där, tillämpas kommunens skolplaceringsprinciper. Pdf, 63.5 kB.

Urvalskriterier

I de fall vårdnadshavarnas önskemål överstiger antalet platser på valda skolor i berörd årskurs görs ett urval enligt nedanstående turordning:

 1. Elever med skyddad identitet
 2. Skolområde
 3. Relativ närhet
 4. Lottning.

Man har som vårdnadshavare rätt att kräva att eleven placeras vid en skola nära hemmet, men man har inte rätt att kräva att eleven ska få gå på den skola som är närmast hemmet. Skolenheten/enheterna inom skolområdet anses vara nära hemmet.

Skolområde

Karta med skolområden, förskoleklass - åk 6, 3 MB, öppnas i nytt fönster. (, 3 MB) Pdf, 1.2 MB.

Relativ närhet

Relativ närhet betyder att varje elevs avstånd till sökt skolenhet och närliggande skolor jämförs i relation med andra elevers motsvarande avstånd från hemmet.

Den så kallade referensskolan används i beräkningen av den relativa närheten. Denna är för F-6 den näst närmsta skolenheten (om eleven sökt skolenheten närmast hemmet), eller den närmaste skolenheten (om eleven inte sökt skolenheten närmast hemmet). Referensskolan behöver inte vara en skolenhet som vårdnadshavare önskat. Relativ närhet = avståndet till referensskolan minus avståndet till vald skolenhet. Eleven med den högre relativa närheten går före elev med lägre relativ närhet.

Mätning av avstånd görs centralt i kommunen utifrån kommunens digitaliserade kartor för fastigheter samt officiella gator, gång- och cykelvägar. Hemmets mätpunkt är folkbokföringsadressen. Skolenhetens mätpunkt är den officiella gatuadressen enligt Skolverkets skolenhetsregister.

Bild som illustrerar relativ närhet

I detta exempel är det Ali som får gå på sin förstavalsskola (A) eftersom han har längre till sin andravalsskola/referensskola (C) än Sara har till sin andravalsskola/referensskola (B). Detta trots att Sara har närmare till sin förstavalsskola (A). Alis relativa närhet (850-700=150 m) 150 är nämligen högre än Saras 100 (600-500=100 m).

Bild som illustrerar urvalskriterierna
Bild som illustrerar urvalskriterierna

Om du väljer att ansöka om skolplacering på en friskola, eller grundskola i annan kommun, måste du själv ta kontakt med den skolan.
För att Vänersborgs kommun ska kunna följa upp skolplikten behöver vi information om att du har valt en annan skola. Det gör du genom att logga in via vår e-tjänst för skolval. Länk till annan webbplats. När du loggat in klickar du på skolval och väljer alternativet "Avstå skolval".

För varje elev som inte har någon skolenhet inom skolskjutsavståndet för årskursen från hemmet räknat finns en anvisad skolenhet. Till denna skolenhet har eleven rätt att få skolskjuts. Eleven får endast skolskjuts om eleven väljer den anvisade skolenheten. För F-6 är det följande skolor som har skolskjutsområden; Brålanda skola, Frändeskolan, Mulltorp skola, Onsjöskolan, Rånnum skola, Rösebo skola, Skerrud skola och Öxnered skola.

Här hittar du en karta som visar respektive skolas område, 3 MB. Pdf, 1.2 MB. (, 3 MB).

Här kan du läsa mer om vilka regler som gäller för skolskjuts i Vänersborgs kommun.

Alla förskoleplaceringar upphör den 4 augusti 2024. Om du önskar att barnet ska sluta innan detta datum, måste uppsägning göras till Barn- och utbildningsförvaltningen digitalt via vår e-tjänst Länk till annan webbplats.. Uppsägningstiden är 2 månader.

För barn med plats på fristående förskola (Fridaskolan, Vänersnäs, Vetegrodden, Korseberg, Karten) eller enskild pedagogisk omsorg (Legolas, Ströms slott) måste uppsägning göras till respektive förskola/enskild pedagogisk omsorg.

Vänersborgs kommuns skolbarnsomsorg bedrivs i form av fritidshem och pedagogisk omsorg. Önskar du fritidshem eller pedagogisk omsorg inför hösten måste ny ansökan göras. Ansökan görs via vår e-tjänst. Länk till annan webbplats.

Har du inte e-legitimation, kontakta administratörer för barnomsorg på mail barnomsorg@vanersborg.se eller telefon 0521-72 14 79, telefontid: måndag-onsdag samt fredag kl. 10-12

Önskar du fritidshem på någon av friskolorna eller enskild pedagogisk omsorg måste ansökan göras direkt till respektive verksamhet.

Här hittar du mer information om fritidshem och pedagogisk omsorg.

I Skolförordningen står det: ”För elever som har annat språk än svenska som dagligt umgängesspråk med en eller båda vårdnadshavarna får delar av undervisningen i åk 1-6 anordnas på detta språk.”

Kommunen är skyldig att anordna modersmålsundervisning i ett språk, endast om det finns lämplig lärare och om minst 5 elever ansökt. Modersmålsundervisning i ett av de nationella minoritetsspråken (finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska) erbjuds även om språket inte är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet och om färre än fem elever ansökt. Förutsättningen är att det finns lämplig lärare.
(Skollagen (2010:800) 10 kap 7 §)

Modersmål kan anordnas som språkval, elevens val, inom ramen för skolans val eller utanför timplanebunden tid. Modersmål kan sökas från och med att eleven börjar förskoleklass. Här hittar du mer information samt ansökningsblankett.

Det finns fyra kommunala skolenheter för åk 7-9;

 • Vänerparkens skola är centralt belägen på Vänerparken 11. Till hösten beräknas det vara cirka 240 elever på skolan.
 • Torpaskolan är belägen på Idrottsgatan 1. Till hösten beräknas det vara cirka 370 elever i grundskolan och grundsärskolan.

 • Silvertärnan ligger på Idrottsgatan 7. Till hösten beräknas det vara cirka 400 elever på skolan.

 • Dalboskolan ligger i Frändefors, på Ringaregatan 6, 15 min bussresa från Vänersborg. Till hösten beräknas det vara cirka 200 elever på skolan.

Alla vårdnadshavare ska göra ett aktivt val. Ansökan görs digitalt och skickas in av en vårdnadshavare och därefter måste den godkännas av den andra vårdnadshavaren innan ansökan anses som komplett.

Ni ansöker via vår e-tjänst för skolval. Länk till annan webbplats. När du loggat in klickar du på skolval och följer stegen tills du slutfört ansökan.

Ansökan ska vara inlämnad senast 8 februari.

Elever placeras alltid på en kommunal skolenhet enligt vårdnadshavares önskemål där detta är möjligt. Det finns en övre gräns för hur många elever som en skolenhet kan ta emot. Därför måste vårdnadshavare, vid önskemål om skolenhet, lämna ett till tre rangordnade önskemål om vilken skolenhet man önskar att barnet ska placeras i.

Om en skolenhet inte har plats för samtliga elever som vill gå där, tillämpas kommunens skolplaceringsprinciper Pdf, 63.5 kB..

Urvalskriterier

I de fall vårdnadshavarnas önskemål överstiger antalet platser på valda skolor i berörd årskurs görs ett urval enligt nedanstående turordning:

 1. Elever med skyddad identitet
 2. Skolområde
 3. Relativ närhet
 4. Lottning.

Man har som vårdnadshavare rätt att kräva att eleven placeras vid en skola nära hemmet, men man har inte rätt att kräva att eleven ska få gå på den skola som är närmast hemmet. Skolenheten/enheterna inom skolområdet anses vara nära hemmet.

Skolområden

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Karta med skolområden åk 7-9.pdf Pdf, 1.3 MB. 1.3 MB 2023-09-21 08.20

 

Relativ närhet

Relativ närhet betyder att varje elevs avstånd till sökt skolenhet och närliggande skolor jämförs i relation med andra elevers motsvarande avstånd från hemmet.

Den så kallade referensskolan används i beräkningen av den relativa närheten. För 7-9 utgör skolan i skolområdet referensskola vid val av annan skola.

Relativ närhet = avståndet till referensskolan minus avståndet till vald skolenhet. Eleven med den högre relativa närheten går före elev med lägre relativ närhet.

Mätning av avstånd görs centralt i kommunen utifrån kommunens digitaliserade kartor för fastigheter samt officiella gator, gång- och cykelvägar. Hemmets mätpunkt är folkbokföringsadressen. Skolenhetens mätpunkt är den officiella gatuadressen enligt Skolverkets skolenhetsregister.

Bild som illustrerar relativ närhet

I detta exempel är det Ali som får gå på sin förstavalsskola (A) eftersom han har längre till sin andravalsskola/referensskola (C) än Sara har till sin andravalsskola/referensskola (B). Detta trots att Sara har närmare till sin förstavalsskola (A). Alis relativa närhet (850-700=150 m) 150 är nämligen högre än Saras100(600-500=100m).

Bild som illustrerar urvalskriterier
Bild som illustrerar urvalskriterier

Om du väljer att ansöka om skolplacering på en friskola, eller grundskola i annan kommun, måste du själv ta kontakt med den skolan.
För att Vänersborgs kommun ska kunna följa upp skolplikten behöver vi information om att du har valt en annan skola. Det gör du genom att logga in via vår e-tjänst för skolval. Länk till annan webbplats. När du loggat in klickar du på skolval och väljer alternativet "Avstå skolval".

Åk 7-9-elever som har mer än 5 km till skolan är berättigade till skolbusskort i linjetrafik, oavsett val av skola, inom Vänersborgs kommun.

Här kan du läsa mer om vilka regler som gäller för skolskjuts i Vänersborgs kommun.

Elever placeras alltid på en kommunal skolenhet enligt vårdnadshavares önskemål där detta är möjligt. Det finns en övre gräns för hur många elever som en skolenhet kan ta emot. Därför måste vårdnadshavare, vid önskemål om skolenhet, lämna ett till tre rangordnade önskemål om vilken skolenhet man önskar att barnet ska placeras i.

Om en skolenhet inte har plats för samtliga elever som vill gå där, tillämpas kommunens skolplaceringsprinciper. Pdf, 63.5 kB.

Urvalskriterier

I de fall vårdnadshavarnas önskemål överstiger antalet platser på valda skolor i berörd årskurs görs ett urval enligt nedanstående turordning:

 1. Elever med skyddad identitet
 2. Skolområde
 3. Relativ närhet
 4. Lottning.

Man har som vårdnadshavare rätt att kräva att eleven placeras vid en skola nära hemmet, men man har inte rätt att kräva att eleven ska få gå på den skola som är närmast hemmet. Skolenheten/enheterna inom skolområdet anses vara nära hemmet.

Skolområde

Karta med skolområden, förskoleklass - åk 6, 3 MB, öppnas i nytt fönster. (, 3 MB) Pdf, 1.2 MB.

Relativ närhet

Relativ närhet betyder att varje elevs avstånd till sökt skolenhet och närliggande skolor jämförs i relation med andra elevers motsvarande avstånd från hemmet.

Den så kallade referensskolan används i beräkningen av den relativa närheten. Denna är för F-6 den näst närmsta skolenheten (om eleven sökt skolenheten närmast hemmet), eller den närmaste skolenheten (om eleven inte sökt skolenheten närmast hemmet). Referensskolan behöver inte vara en skolenhet som vårdnadshavare önskat. Relativ närhet = avståndet till referensskolan minus avståndet till vald skolenhet. Eleven med den högre relativa närheten går före elev med lägre relativ närhet.

Mätning av avstånd görs centralt i kommunen utifrån kommunens digitaliserade kartor för fastigheter samt officiella gator, gång- och cykelvägar. Hemmets mätpunkt är folkbokföringsadressen. Skolenhetens mätpunkt är den officiella gatuadressen enligt Skolverkets skolenhetsregister.

Bild som illustrerar relativ närhet

I detta exempel är det Ali som får gå på sin förstavalsskola (A) eftersom han har längre till sin andravalsskola/referensskola (C) än Sara har till sin andravalsskola/referensskola (B). Detta trots att Sara har närmare till sin förstavalsskola (A). Alis relativa närhet (850-700=150 m) 150 är nämligen högre än Saras 100 (600-500=100 m).

Bild som illustrerar urvalskriterierna
Bild som illustrerar urvalskriterierna

För varje elev som inte har någon skolenhet inom skolskjutsavståndet för årskursen från hemmet räknat finns en anvisad skolenhet. Till denna skolenhet har eleven rätt att få skolskjuts. Eleven får endast skolskjuts om eleven väljer den anvisade skolenheten. För F-6 är det följande skolor som har skolskjutsområden; Brålanda skola, Frändeskolan, Mulltorp skola, Onsjöskolan, Rånnum skola, Rösebo skola, Skerrud skola och Öxnered skola.

Här hittar du en karta som visar respektive skolas område, 3 MB. Pdf, 1.2 MB. (, 3 MB).

Här kan du läsa mer om vilka regler som gäller för skolskjuts i Vänersborgs kommun.

Ansökan till Holmängenskolan öppnar 18 december och man söker plats genom att skicka ett mail till skolval@vanersborg.se.

I mailet ska elevens namn och födelsedata (sex siffror) finnas med. Då båda vårdnadshavarna måste godkänna en skolplacering så måste den vårdnadshavare som skickar in ansökan lägga den andra vårdnadshavaren som kopia i mailet. Anmälan är öppen till och med 18 januari.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
9 februari 2024