Gå till innehåll

Möten och protokoll

Här publiceras den information som tidigare funnits på den fysiska anslagstavlan i kommunhuset, såsom sammanträdestider, kungörelser och tillkännagivanden, protokoll med mera.

Vad visar vi för information

Enligt kommunallagen måste alla kommuner på sin webbplats ha en officiell anslagstavla. I Vänersborgs kommun har du även möjlighet att ta del av den kommunala anslagstavlan i kommunhusets entré på Sundsgatan 29.

Protokoll

Vid varje sammanträde skrivs det ett protokoll. Protokollet justeras (skrivs under) av ordföranden och en eller två justeringspersoner, allt för att kontrollera att beslutet är riktigt formulerat. Efter justering publiceras ett tillkännagivande på kommunens officiella anslagstavla.

På anslagstavlan kan du läsa vilka protokoll som har justerats och som finns tillgängliga hos kommunen. Anslagstavlan har en direkt rättslig betydelse när det gäller överklagande av kommunfullmäktiges och nämndernas beslut. Tidpunkten då protokollet tillkännages på anslagstavlan styr tiden för överklagande.

Sammanträden

Genom anslagstavlan kan du även få reda på när kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna sammanträder, läsa beslutsunderlag inför sammanträden och läsa justerade protokoll med de begränsningar som följer av personuppgiftslagen och offentlighets- och sekretesslagen. Du kan även se de delegationsbeslut som inte anmäls till nämnderna.

Kungörelser och tillkännagivanden

Anslagstavlan innehåller även kungörelser, tillkännagivanden och annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan.

Här visas tillkännagivanden av justerade protokoll. Tillgängliga protokoll hittar ni längre ner under rubriken ”Protokoll”.

RubrikEnhetskodSkapad datum

2024

Plan för sammanträden 2024

ORGAN

KL

JAN

FEB

MARS

APRIL

MAJ

JUNI

Kommunfullmäktige

18:00

 

7

13

17

15

19 (kl 13.00)

Kommunstyrelsen

08:30

24

28

27

 

2

5

Kommunstyrelsens arbetsutskott

13:00

8

12

11

15

20

 

Överförmyndarnämnden

13:15

9

20

19

9

21

18

Personal och förhandlingsutskottet

13:30

31

 

6

3

22

 

Byggnadsnämnden

08:30

23

 

5

8

14

18

Barn- och utbildningsnämnden

08:30

22

16

18

15

20

10

Kultur- och fritidsnämnden

08:30

30

20

19

16

21

 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

14:00

31

 

6

10

8

12

Samhällsbyggnadsnämnden

08:30

25

29

21

11

16

13

Samhällsbyggnadsutskottet

08:30

11

15

7, 25

 

2, 30

 

Socialnämnden

08:30

25

29

21

16

23

12

Socialutskottet

08:30

3, 16, 30

13, 27

12, 26

9, 23

7, 21

4, 18

Demokratiberedningen

13:00

17

21

20

24

29

 


ORGAN

KL

JULI

AUG

SEP

OKT

NOV

DEC

Kommunfullmäktige

18:00

 

 

11

23

13

11 (kl 13.00)

Kommunstyrelsen

08:30

 

28

 

9, 30

27

18

Kommunstyrelsens arbetsutskott

13:00

 

12

23

14

11

2

Överförmyndarnämnden

13:15

 

20

17

22

19

17

Personal och förhandlingsutskottet

13:30

 

21

25

16

6

4

Byggnadsnämnden

08:30

 

20

26

 

5

10

Barn- och utbildningsnämnden

08:30

 

 

16

14

18

16

Kultur- och fritidsnämnden

08:30

 

 

24

29

26

17

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

14:00

 

21

25

23

 

4

Samhällsbyggnadsnämnden

08:30

 

 

19

24

21

12

Samhällsbyggnadsutskottet

08:30

 

 

5

10

7, 28

 

Socialnämnden

08:30

 

29

26

31

21

12

Socialutskottet

08:30

9, 30

20

3, 17

1, 15, 29

12, 26

10

Demokratiberedningen

13:00

 

 

4

10

28

 


Under år 2024 sammanträder kommunfullmäktige onsdagar, med starttid kl. 18.00 enligt följande:

ORGAN

KL

JAN

FEB

MARS

APRIL

MAJ

JUNI

Kommunfullmäktige

18:00

 

7

13

17

15

19 (kl 13.00)


ORGAN

KL

JULI

AUG

SEP

OKT

NOV

DEC

Kommunfullmäktige

18:00

 

 

11

23

13

11 (kl 13.00)


Radio Trollhättan sänder Kommunfullmäktiges sammanträden direkt via denna länk Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Här sänder vi kommunfullmäktige live på webb-tv. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

RubrikEnhetskodSkapad datum

 

Vattentjänstplan-samråd, SBN 2023/197

Samråd 21 maj – 2 juli 2024
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 16 maj 2024 att förslaget ska ställas ut och samrådas i enlighet med lagen om allmänna vattentjänster.

Bakgrund
Vänersborgs kommun har tagit fram ett förslag till vattentjänstplan enligt Lagen om allmänna vattentjänster (2006:412). Lagändringar trädde i kraft den 1 januari 2023 som anger att varje kommun ska ha en aktuell vattentjänstplan innehållande kommunens långsiktiga planering hur behovet och utbyggnaden av allmänna vattentjänster ska tillgodoses. Planen ska innehålla kommunens långsiktiga planering över hur behovet av allmänna vattentjänster ska tillgodoses (människors hälsa, miljö och hushållning enligt LAV 6§). Planen ska även innehålla kommunens bedömning av vilka åtgärder som behöver vidtas för de allmänna VA-anläggningarna ska fungera vid en ökad belastning på grund av skyfall.

Efter samrådet kommer inkomna synpunkter behandlas och sammanställas till en granskningshandling som kommer att ställas ut.

  • Synpunkter från fastighetsägare lämnas in via kommunens E-tjänst.
  • Samrådshandling, kartmaterial och E-tjänst finns tillgängligt på hemsidan den 21 maj.