Gå till innehåll

Verktygsfält

Fullmäktige i korthet 22-12-14

Möteslokalen Bojorten i kommunhuset, Vänersborg

Här följer en sammanfattning av beslut och motioner från kommunfullmäktiges (KF) sammanträde den 14 december.

Mötet hölls på för första gången i nya mötessalen Bojorten i kommunhuset och både radio- och webbsändes. Fullmäktiges 1:e vice ordförande Anneli Guilotte (S) inledde med att hälsa välkommen och förrätta upprop. Observera att numreringen nedan inte är densamma som på ärendelistan.

  1. Kurt Wahlgren (SD) och Madelaine Karlsson (S) väljs till justerare.
  2. KF noterade information från revisorerna om granskning av kommunens informationssäkerhet.
  3. KF inrättar en oförändrad demokratiberedning för mandatperioden 2022-2026.
  4. KF förrättade val till styrelser, nämnder med mera samt ordning för inkallelse av ersättare. Här kommer enbart ett urval av de som tillsattes. Till kommunstyrelsens ordförande valdes Benny Augustsson (S), förste vice ordförande Mats Andersson (C) och andre vice ordförande Henrik Harlitz (M). Som ordförande i barn- och utbildningsnämnden blev Bo Carlsson ©, till kultur- och fritidsnämnden valdes som ordförande Jonathan Svensson (S). Ordförande i socialnämnden blev Dan Nyberg (S), ordförande i miljö- och hälsoskyddsnämnden blev Anneli Guilotte (S), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden blev Ann-Marie Jonasson (S), ordförande i byggnadsnämnden Benny Jonasson (S), Madelaine Karlsson (S) blev ordförande i överförmyndarnämnden. I valnämnden är det Hans Norén (S) som är ordförande.
  5. KF fastställer förnyat förslag till mål- och resursplan för 2023-2025 enligt kommunstyrelsens förslag.
  6. KF beslutar att godkänna medfinansieringsavtal om nya plattformar, nytt spår samt plankorsning med skydd vid Vänersborgs station/Älvsborgsbanan och avsätter 21,4 miljoner kronor i 2022 års bokslut. KF uppdrar åt kommunstyrelsens ordförande och kommundirektör att signera avtalet.
  7. KF beslutar att bifalla motion om utredning av Norra skolan som centralt placerad förskola och ger kommunstyrelsen i uppdrag att i nära samverkan med berörda nämnder utreda vilka kommunala verksamheter som skulle kunna nyttja Norra skolans lokaler.
  8. KF överlämnar ett medborgarförslag från Sven Erik Larsson om att införa Meröppet på Vänersborgs bibliotek till kommunstyrelsen.
  9. KF överlämnar ett medborgarförslag från Margareth Zimmergren om att anordna en hundrastgård i Vargön till kommunstyrelsen.
  10. Ordföranden avslutar mötet.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
13 januari 2023