Gå till innehåll

Verktygsfält

Starkt resultat i Vänersborgs preliminära bokslut

Benny Augustsson, kommunalråd

Benny Augustsson, kommunstyrelsens ordförande

Kommunens preliminära bokslutsresultat för 2022 uppgår till +175 miljoner kronor.

Resultatet är 135 miljoner kronor bättre än budget men 10 miljoner kronor lägre än bokslut 2021. En stor del av budgetöverskottet är kopplad till att skatteintäkterna utvecklats bättre än budget, samt höga intäkter för tomtförsäljning under året. Även kommunens nämnder i övrigt redovisar ett sammantaget överskott mot budget. Resultatet är 12 miljoner kronor lägre än prognosen i delårsrapporten per augusti.

Årets investeringar är på en rekordhög nivå och uppgår till cirka 516 miljoner kronor. De största enskilda investeringarna under året är pågående nybyggnad av Holmängens skola av 125 miljoner kronor, om och tillbyggnad av Holmängens reningsverk 113 miljoner kronorVA-utbyggnad på Vänersnäs 53 miljoner kronor samt ny mötessal vid kommunhuset 43 miljoner kronor.

Kommunstyrelsens ordförande Benny Augustsson gläder sig åt ett starkt resultat även under 2022, och konstaterar att anställda och förtroendevalda gjort ett mycket bra arbete under året med att bedriva verksamheten inom de ekonomiska ramarna. De kommande åren innebär dock betydligt tuffare ekonomiska förutsättningar:

- De ekonomiska förutsättningarna inför kommande år innebär stora utmaningar för kommunsektorn. Hög inflation, kraftigt ökande pensionskostnader, och ett högre ränteläge i kombination med samhällsekonomiska prognoser som pekar mot att vi nu går in en lågkonjunktur. En fortsatt stor utmaning är att klara av att finansiera kommunens höga planerade investeringsnivå utan att det uppstår stora obalanser i kommunens ekonomi. De starka resultaten under de senaste åren har underlättat situationen något, genom att en del av investeringarna kunnat finansieras utan att nya lån behöver tas upp.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
16 februari 2023