Gå till innehåll

Verktygsfält

Pressmeddelande om Industriell symbios

Exempelbild för nyhet

Vänersborgs kommun med i viktigt symbiosprojekt för näringslivet

Vänersborgs kommun är med i ett viktigt symbiosprojekt ihop med Bengtsfors kommun och Lysekils kommun. Projektet som startade i början av 2023 pågår till och med april månad 2024 och samordnas av Fyrbodals kommunalförbund.

Industriell symbios i Sotenäs har minskat skadliga utsläpp till havet med upp till 98 procent.

I Sotenäs på västkusten firas i år ett annorlunda jubileum. Det är nu tio år sedan en helt ny typ av företagsstyrd samverkan fick namnet ”industriell symbios”. Detta smarta samarbete är en framgångssaga som bland annat gjort att utsläppen av skadliga näringsämnen till havet minskat med upp till 98 procent.

Industriell symbios innebär s amverkan där avfall från en aktör blir råmaterial för en annan. Nu hakar grannkommunerna på. I Bengtsfors, Lysekil och Vänersborg skapas nya lokala symbiossatsningar i flera olika branscher och intresset för att etablera nya företag växer.

Upprinnelsen till den nya företagssamverkan i Sotenäs var en oro över att de stora norskägda fiskberedningsföretagen i kommunen skulle bli tvungna att flytta på grund av hårdare miljökrav som begränsade utsläppen av processvatten. Något behövde göras. Företagsdriven cirkulär ekonomi genom industriell och social symbios blev lösningen.

2013 var Leif Andreasson, utvecklingsstrateg på Sotenäs kommun:
- 80 procent av Sveriges sjömatsvärde produceras här så fiskberedningsindustrin är oerhört viktig för vår kommun, och givetvis även för svensk livsmedelsförsörjning. En nyutexaminerad student från Linköpings universitet, Peter Carlsson, introducerade oss för ett nytt begrepp - Industriell symbios. Vår första handritade skiss kändes väldigt futuristisk, men den är ingenting mot vad vi har nu.

Tio år senare har industrisymbiosen i Sotenäs utvecklats till en av de starkaste i Sverige och når häpnadsväckande resultat med kraftigt minskade utsläpp medan företagen går bra. Orkla, Leröy och Marenor stannade kvar och allt fler företag och verksamheter ansluter till symbiosnätverken. En annan aktiv part i samverkan är Sotenäs kommun som medverkar via Sotenäs Symbioscentrum.

Per Svensson, ansvarig för Symbioscentrum, fyller i:
– Många pratar om cirkularitet, men här kan vi visa konkreta resultat sedan länge. Starka och drivande eldsjälar med bakgrund från fiskberedningsindustrin, startade privata företaget Renahav redan 2012 vilket lade grunden för vår idag unika symbioslösning. En ny biogasanläggning kombinerades med ett reningsverk, där industriavfallet från den lokala industrin genererar biobränsle, värme och elektricitet. Samtidigt kan vattnet rengöras och cirkuleras för att användas på nytt.

Detta har öppnat upp för nya företag som exempelvis Swedish Algae Factory som odlar kiselalger som bland annat kan förbättra solpanelers effektivitet. Kommunen startade 2018 Sveriges första marina återvinningscentral för plast och annat marint avfall.
– Vi samverkar även med kommunens arbetsmarknadsenhet och vuxenutbildning för att skapa hållbara jobb. Social symbios är en viktig beståndsdel i vår framgång. Sedan starten har vi hanterat närmare 800 ton marint avfall och uttjänta fiskeredskap, säger Per Svensson.

Nya symbioslösningar i Bengtsfors, Lysekil och Vänersborg

Sotenäs ligger i Fyrbodal, en del av Västra Götaland, där kommunalförbundet tillsammans med Chalmers Industriteknik driver ett symbiosprojekt där grannkommunerna Bengtsfors, Lysekil och Vänersborg ihop med flera företag deltar. Syftet är bland annat att stärka kunskapen om cirkulär ekonomi i små och medelstora företag. Nu skapar de nya lokala symbiossatsningar i flera olika branscher och intresset för att etablera nya företag växer.

Processledare är för övrigt just Peter Carlsson, som tipsade Sotenäs om industriell symbios! Han berättar:
– I Bengtsfors är det en kombination av automatiserad träförädlingsindustri och kreativ, cirkulär design som utgör kärnan. I Lysekil genomförs just nu en förstudie om hur ett nytt cirkulärt industriområde skulle kunna skapas där lokalproducerad el och restvärme från Preem nyttjas. I Vänersborg ska symbioser skapas inom energiåtervinning, textilåtervinning och bland de många livsmedelsproducenterna.

Ann Palmnäs är verksamhetsledare för Fyrbodalskommunernas gemensamma företags-etableringskontor Position Väst. Hon ser att industriell symbios stärker områdets attraktivitet för företagsetableringar:
– Företag som kontaktar oss menar allvar med sina hållbarhetsmål och sin omställning. De ser att cirkulära lösningar och industriell symbios är positivt även för affärerna, avslutar hon.

För mer information kontakta

Ann Palmnäs, Position Väst, Fyrbodals kommunalförbund, ann.palmnas@positionvast.se, tel: 0701-64 94 98
Per Svensson, ansvarig för Symbioscentrum, Sotenäs kommun, per.svensson@sotenas.se, tel: 0725023180
Andreas Borg, kommunikationsansvarig, Fyrbodals kommunalförbund, andreas.borg@fyrbodal.se, tel: 070-240 72 78

Fakta: Vänersborgs insatser

Redan 2012 tog Vänersborgs politiker beslut om att börja etablera ett nationellt utvecklings- och kunskapscentrum för hållbar industri genom att ta fram verksamhetsmark avsedd för etableringar inom ”energi, miljö och innovation”. Sedan dessa har man arbetat med att bygga upp innovationsmiljöer och nätverk för affärsutveckling.
I projektet ”Resurseffektiva och inkluderande kommuner genom industriell symbios” arbetar Vänersborgs kommuns näringslivsavdelning tillsammans med näringslivet och utvecklingsnoderna Wargön Innovation och Gröna klustret för att hitta framtida symbioser inom allt från energiåtervinning och textilåtervinning till cirkularitet inom gröna näringar. I kommunen finns många livsmedelsproducenter av olika storlek och en nyligen genomförd upphandling av närproducerad mat skapar förutsättningar för fler lokala producenter och ett robustare samhälle. Det kan i sin tur skapa fler symbioser inom gröna näringar.


Kontaktperson Vänersborg

Industriell symbios | Vänersborgs kommun (vanersborg.se) Länk till annan webbplats.

Ingrid Lindkvist, projektledare Näringslivsavdelningen Vänersborgs kommun
E-post: ingrid.lindkvist@vanersborg.se
Telefon: 070 260 44 19

Sidinformation

Senast uppdaterad:
23 oktober 2023