Gå till innehåll

Verktygsfält

Naturvårdsstrategin visar vägen för kommunens naturvårdsarbete!

Exempelbild för nyhet

Nu har Vänersborgs kommun en naturvårdsstrategi!

Den 17 maj 2023 antog kommunfullmäktige kommunens nya naturvårdsstrategi. Den beskriver hur kommunen ska förhålla sig till naturen och dess värden. En långsiktigt hållbar utveckling av kommunen är en förutsättning för bevarande av den biologiska mångfalden och ekosystemtjänster, men även för vår hälsa och vårt välbefinnande.

- Det är värdefullt för kommunen att ha en naturvårdsstrategi. Med den tar vi ett gemensamt ansvar för naturen, men även för dess ekosystemtjänster som är så viktiga för oss. Några exempel är att stärka naturens förmåga att rena vatten och därigenom motverka effekter av extremväder som översvämningar, gynna våra pollinatörer för att få goda skördar och öka möjligheterna till naturupplevelser som bidrar till välfärd och livskvalitet, säger kommunfullmäktiges ordförande Annalena Levin (C).

Göra naturvärden i kommunen kända
Naturvårdsstrategins övergripande syfte är att synliggöra kända naturvärden i kommunen och att skapa en tydlig vägledning för hur dessa ska bevaras och utvecklas i framtiden. Den är därmed ett viktigt verktyg för planering och beslut som rör såväl användningen av mark- och vattenområden som olika naturvårdande åtgärder.

Strategin beskriver hur kommunen ska bevara och utveckla naturen genom sex olika prioriteringar:

1. Kommunen ska aktivt arbeta med ekosystemtjänster och blågrön infrastruktur för en långsiktig och hållbar utveckling

2. Naturligt förekommande naturtyper och arter i kommunen ska bevaras och utbredningen av invasiva främmande arter ska minska

3. Förutsättningar för en hög biologisk mångfald i kommunens vattenmiljöer ska stärkas

4. Kommunen ska bevara och utveckla skyddsvärda träd

5. Ytan kommunalt skyddad natur ska öka

6. Tillgängligheten till naturområden och kunskap om naturen ska öka i kommunen.

Till stöd för naturvårdsstrategin finns en digital karta som visar de områden där vi känner till att det finns värdefull natur och särskilt skyddsvärda träd. Kartan uppdateras kontinuerligt: Naturvårdskarta Länk till annan webbplats.

Ladda ner Naturvårdsstrategin

Vill du veta mer om naturvårdsstrategin och kommunens naturvårdsarbete är du välkommen att kontakta kommunekologerna Ulrika Husar och Lisa Rex.

Bilden visar Lillån, som är ett av våra värdefulla vattendrag och förslås att skyddas som kommunalt naturreservat.

Relaterad information

Sidinformation

Senast uppdaterad:
22 juni 2023