Gå till innehåll

Verktygsfält

Naturvårdsåtgärder i skogen vid Ursand

Karta över Kleverud 1:5

Återvätningsprojekt Kleverud 1:5

Projektets syfte är att återställa områdets markvattensförhållande och minska nettoavgången av växthusgaser samt öka tillgången på blöta biotoper i skogsmark. Detta är ett gemensamt projekt mellan kommunen och Skogsstyrelsen.

Ett 50-årigt naturvårdsavtal har ingåtts mellan kommunen och Skogsstyrelsen där Skogsstyrelsen utför arbetet med att iordningsställa återvätningsområdet. Kommunen kommer att anpassa skötsel av området för att gynna en sumpskogsbildning med på sikt med stor andel löv- och tallskog.

För att minska risken för kraftiga barkborreangrepp, vanligt förekommande vid granskog som utsätts för ändrade förhållanden, kommer granen på området att avverkas innan iordningställandet som planeras påbörjas under hösten 2023. Arbetet ligger i linje med kommunens nya skogspolicy som antagits i Kommunfullmäktige 2023-06-21.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
13 juli 2023