Gå till innehåll

Verktygsfält

Vänersborgs preliminära bokslut visar på ett bra resultat

Exempelbild för nyhet

Kommunens preliminära bokslutsresultat för 2023 uppgår till +87 miljoner kronor. Resultatet är 83 miljoner kronor bättre än budget, men 93 miljoner kronor lägre än bokslut 2022.

- En stor del av budgetöverskottet är kopplad till att skatteintäkterna utvecklats bättre än budget, då arbetsmarknaden hittills stått emot den försämrade konjunkturen bättre än prognostiserat, säger Thomas Sannemalm, ekonomichef.

Även kommunens nämnder redovisar ett sammantaget överskott mot budget. Kommunens resultat är 20 mnkr bättre än prognosen i delårsrapporten i augusti.

- Årets investeringar är på fortsatt hög nivå och uppgår till cirka 491 miljoner kronor. De största enskilda investeringarna under året är pågående nybyggnad av Holmängens skola (115 miljoner), Rörviks och Skräcklans vattenverk (50 miljoner respektive 31 miljoner). Andra stora investeringar är Holmängens avloppsreningsverk (32 miljoner) och renoveringen av Dalbobron (25 miljoner), fortsätter ekonomichef Thomas Sannemalm.

Kommunstyrelsens ordförande Benny Augustsson glädjer sig åt att kommunen gjort ett bra resultat även under 2023.

- Nämnder och förvaltningar har tagit kommunfullmäktiges uppmaning om ekonomisk återhållsamhet på allvar och gjort ett mycket bra arbete under med att bedriva verksamheten inom de begränsade ekonomiska ramarna. Inför 2024 står kommunen inför en tuff ekonomisk situation med vikande skatteunderlag till följd av en tilltagande lågkonjunktur, fortsatt stora investeringar, en växande låneskuld och ett högt ränteläge, säger Benny Augustsson (S), kommunstyrelsens ordförande.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
24 januari 2024