Gå till innehåll

Verktygsfält

God man, förmyndare (teckenspråk)

Godmanskap, förvaltarskap, förmyndarskap - teckenspråksfilm Öppnas i nytt fönster.

Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden är en kommunal myndighet som har till uppgift att förhindra att personer som inte själva kan ta tillvara sin rätt ska drabbas av rättsförlust. Det kan avse underåriga eller personer som på grund av sjukdom inte kan bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person.För den som har ett sådant behov av hjälp ansöker överförmyndarnämnden hos tingsrätten om att en företrädare skall utses. Person som har god man/förvaltare kallas huvudman.

God man

En god man är en man eller kvinna som har till uppgift att hjälpa en äldre/yngre (myndig) person som av olika orsaker inte fullt ut kan sköta sina egna personliga angelägenheter. Den gode mannen hjälper huvudmannen med att sköta ekonomin, bevaka dennes rätt i olika situationer eller sörja för denne i övrigt.

Den gode mannen behöver inte ge aktiva insatser till huvudmannen, i form av exempelvis städ, inköp eller omvårdnad. Den gode mannens ansvar är att se till så att insatserna blir utförda, genom att till exempel ansöka om hemtjänst till huvudmannen. Om den gode mannen utför någon form av aktiv insats sker detta uteslutande på frivilliga grunder.

Den gode mannen är endast ett biträde till huvudmannen, som har kvar sin rättshandlingsförmåga. Det betyder att gode mannen måste inhämta huvudmannens samtycke till alla större rättshandlingar (även journalanteckningar och personakter) utom de som berör den dagliga hushållningen. Saknar huvudmannen förmåga att kunna ge sitt samtycke är den gode mannen behörig att själv företa rättshandlingar inom ramen för sitt förordnande och för huvudmannens bästa.

Förvaltare

Förvaltare förordnas för personer som av olika anledningar är ur stånd att sköta sina egna angelägenheter. Den som får en förvaltare mister i motsvarande mån sin egen rättshandlingsförmåga. En förvaltare har (inom ramen för sitt förordnande) ensam behörighet att företa rättshandlingar för huvudmannens räkning, utan att inhämta dennes samtycke.

Förmyndare

En förmyndare är en person som företräder ett barn under 18 år (underårig) i frågor som gäller barnets egendom.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
24 februari 2023