Gå till innehåll

Verktygsfält

Slussarna

Dagens slussar i Vänersborg, Lilla Edet och Trollhättan är över 100 år gamla. Den tekniska livslängden är snart passerad vilket betyder att dess funktion på längre sikt inte kan upprätthållas med hjälp av underhåll och därför måste de bytas ut. 2030 anses de gamla slussarna vara uttjänta.

De nya slussarna behövs för att uppfylla dagens behov av sjötrafik, där vissa industrier är helt beroende av sjöfarten för att kunna säkerställa sina transporter. Det skapar förutsättningar för att i framtiden kunna flytta över fler transporter från lastbil till båt.

Med nya slussar skapas möjlighet att i framtiden trafikera kanalen med större fartyg. Nya slussar gynnar även båtturismen och den lokala turistnäringen.

Varför utreds olika alternativ?
Slussarna i Trollhätte kanal är ett omfattande projekt som sträcker sig över flera år och som kommer att få stora konsekvenser för både människa och miljö. Innan så här stora projekt kan påbörjas slår Miljöbalken fast att man måste utreda flera tänkbara lokaliseringsalternativ och värdera, konsekvensbeskriva och jämföra dem.

Man jämför hur de olika alternativen påverkar natur, människa och kulturmiljöer, liksom förutsättningarna när det gäller teknik, byggbarhet och nautiska delar; det vill säga var och hur framtidens fartyg kan trafikera leden.

Onsdagen den 6 mars genomförde Trafikverket, Sjöfartsverket, WSP och Vänersborgs kommun en workshop om Brinkebergskulle sluss. Workshopen ägde rum på plats i området där deltagarna besökte nuvarande slussen för att i smågrupper arbeta fram sina visioner hur området ska se ut och utvecklas framöver. Grupperna gjorde visioner för de båda alternativen, vare sig slussen placeras på västra respektive östra sidan om dagens nuvarande sluss.

Nu fortsätter Trafikverket sina undersökningar av markförhållanden och vilken av alternativen som ger minst påverkan på miljön vid Brinkebergskulle sluss.

Under februari månad påbörjar Trafikverket markprover på den västra sidan om slussen i Brinkebergskulle. En ny typ av sluss, en så kallad trekantssluss som är en triangelformad sluss, skulle kunna vara ett alternativ och orsaka ett mindre intrång i området. För att ta reda på om den typen av sluss är möjlig, görs därför prover på den västra sidan under våren för att ta reda på om markförhållandena är lämpliga för den här typen av lösning.

Läs mer i nyhet hos Trafikverket. Länk till annan webbplats.

Tidigare nyhet juni 2023
Man har valt det östra alternativet för att bygga den nya slussleden i Vänersborg, alternativet öster om nuvarande sluss på Restad-sidan. Då behöver inga privatägda tomter lösas in och fornlämningen Bommens sluss och den äldre kanalen kan bevaras.

Det exakta läget är inte bestämt. Det görs flera utförliga undersökningar och utredningar. Bland annat har man under maj månad tagit markprover på den gamla gravplatsen i området för att se hur mycket lera som finns i marken för att underlätta för skredrisker och utmaningar med stabilitet.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
18 mars 2024