Gå till innehåll

Verktygsfält

Verktygsfält

Slamsugning

Bilden visar en renhållningsarbetare som slamsuger en brun

Tömning sker för närvarande av Lastbilscentralen i Tvåstad AB.

För information angående tömningarkontakta Lastbilscentralen i Tvåstad AB på telefonnummer 0520-47 70 00.

Arbetsmiljöverkets nya regler angående tunga lock och slanglängd över 20 m

Arbetsmiljöverket har tag fram nya regler för slamtömningsarbete vid tömning av slambrunnar. Många av de slambrunnar som finns idag har lock av betong. Dessa lock innebär stora risker för belastnings- och klämskador för chaufförerna av slamsugningsbilarna. Stora avstånd från körbar väg till slambrunn innebär också mycket fysisk belastning på grund av lång slangdragning.

Av arbetsmiljöskäl bör brunnslock vara av lätt material, t ex plast, glasfiber eller plåt och kunna öppnas av en person.

Lock eller manlucka får ha en maxvikt på 35 kg om den kan skjutas åt sidan utan att lyftas. Locket ska då vara försett med någon typ av handtag.

Locket ska inte väga mer än 15 kg och bör då av säkerhetsskäl utrustas med anordning som försvårar för barn att öppna locket.

Slanglängd får inte överstiga 20 m. Långa slangdragningar är fysiskt belastande. Fastighetsägaren uppmanas att själv montera en fast slanganordning (gräva ner ett rörsystem) eller lägga ut lös slang mellan avloppsanläggningen och bilens uppställningsplats om slanglängden överstiger 20 m. Obs! Notera att det krävs en längre slang än endast uppmätt sträcka mellan bil och slamavskiljare.

För ytterligare information och tips om lätta lock och extra slang, vänligen kontakta Centralen i Tvåstad AB.

Tänk på följande

 • Slamavskiljare och slutna tankar ska vara lättillgängliga för slamhämtning. Lock till slamavskiljaren samt manlucka, eller annan tömningsanordning till sluten tank, får inte vara övertäckt. Brunnen ska vara synlig, utmärkt och frilagd från växtlighet.
 • När slamavskiljaren eller tank ligger utanför den egna tomten, eller när det av andra orsaker är oklart till vilken fastighet som anläggningen hör, ska tömningsplatsen vara markerad med en tydlig skylt som anger fastighetsinnehavarens namn och fastighetsbeteckning.
 • Vägen till uppställningsplatsen för bilen ska vara i körbart skick och framkomlig för lastbil. Det är speciellt viktigt under vintertid och vid tjällossning. Minikrav på vägen är att den ska vara minst 3,5 m bred, ha en frihöjd på 4,7 m och klara en fordonsvikt på 26 ton. Det måste finnas tillräckligt vändutrymme för slamsugningsfordonet.
 • Om det finns en låst bom vid infarten ska den utrustas med kodlås under tömningsperioden och koden meddelas till Lastbilscentralen i Tvåstad AB .

Tömningsfrekvens för slamavskiljare

 • Fastighet med WC – tömning en gång per år
 • Fastighet utan WC – tömning en gång vart tredje år
 • Slamavskiljare och minireningsverk har en fast tömning per år automatiskt – övriga tömningar ska beställas av fastighetsägaren.
 • Tömning av sluten tank måste beställas vid varje tillfälle, dock minst en gång per år. Byte av fosforfällans filtermaterial beställs av fastighetsägaren.

Så här går tömningen till

 1. Först sugs hela kakan upp ur brunnen och läggs i bilens fack 1
 2. När klar vätska (vatten) syns sugs det upp i bilens fack 2
 3. Efter det sugs bottenslammet upp i bilens fack 1
 4. När det är klart släpps vattnet från fack 2 tillbaka ner i brunnen

Sidinformation

Senast uppdaterad:
28 februari 2023