Gå till innehåll

Verktygsfält

Kommunens arkiv

Vänersborgs kommunarkiv finns i Regionarkivet, Niklasberg. I första hand förvaras material från kommunal verksamhet och kommunala företag.

Tryckfrihetsförordningen stadgar att alla medborgare har rätt att ta del av offentliga handlingar/uppgifter.

Kommunfullmäktige har även beslutat att kommunarkivet ska främja arkivens tillgänglighet och deras användning i kulturell verksamhet och forskning.

Kommunarkivet förvarar handlingar från 1600-talet och framåt.

Om ni vill ta del av arkivet kontaktar du kommunarkivet.

Hos kommunarkivet finns innehållsförteckningar för kommunens arkivmaterial.

Där finns också arkivbeskrivning och dokumenthanteringsplaner för de olika nämnderna och enheterna.

Kopior av dessa finns i kommunens reception och på huvudbiblioteket i centralorten.

Varje nämnd har en utförlig arkivbeskrivning. Arkivredogörare för varje nämnd/enhet är behjälplig vid dagsaktuella frågor

Drätselkammaren är föregångaren till kommunstyrelsen. Dess protokoll och handlingar innehåller mycket information om händelser i kommunernas historia. Så som uppgifter om kommunens privilegier och fastigheter, utredningar om industrier, Vänerns reglering, inkorporering av närliggande kommuner och socknar och brandväsendet.

I arkivet finns också ekonomiska handlingar så som hundskatteregister, köpe- och arrendeavtal, lönelängder för anställda Skolornas arkiv innehåller skolprotokoll, elevmaterial, betygskataloger, dagböcker m m från och med 1863. Här finns även Flickskolans avgångsskrivningar från 1940-1995. Från skolstyrelsen finns protokoll med handlingar, byggnadsritningar och förteckningar över lärare o s v.

Byggnadskontoret innehåller ritningar och kartor för kommunernas stadsplanering med bestämmelser angående kvarter, gator, vatten- och avlopp, o dyl. Även ritningar över vissa byggnader finns med.

Miljö-och hälsovårdsnämnden innehåller uppgifter om befarade epidemier, reglementen ang renhållning, husdjur, torghandel m m.

Sammanläggningsdelegerade är berättelsen om förarbetet och slutprodukten vid samgåendet av de olika kommunerna, som kom att ingå i Vänersborgs kommun 1974.

Även avslutade kommunala bolags handlingar, t ex fastighetsbolagen, Vänersborgs energi AB och Vänersborgshälsans AB bevaras i arkivet. Brålanda har en unik kristidsnämnd med 10 hyllmeter ifyllda ansökningar av privatpersoner t ex tobaksransonering, förmalningskort, foder för djur.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
21 september 2023