Gå till innehåll

Verktygsfält

Allmänna handlingar, diarium och arkiv

Offentlighetsprincipen innebär att allmänheten, du och andra, har rätt att ta del av allmänna handlingar hos myndigheter.

Diarium (betyder dagbok) är en form av register som används för allmänna handlingar. Det kan vara handlingar som myndigheten tar emot, skickat i väg och även de som upprättas inom myndigheten. Handlingarna ska hållas ordnade så att man lätt kan hitta det man söker.

I kommunen är varje nämnd och styrelse en egen myndighet och därför finns det flera diarier. De kommunala bolagen är också egna myndigheter.

När handlingarna är avslutade kommer dessa att flyttas över till kommunarkivet efter en tid. När detta ska ske beror på vad som står i förvaltningarnas dokumenthanteringsplan.

Beställning av betyg och dokument via våra e-tjänster.

Betyg

Fyll i formuläret för att göra en beställning av betygskopior, se länk under rubriken "Relaterad information" nederst på sidan.
OBS! Betyg från Vårdskolan och Nuntorps naturbruksskola kontakta Regionarkivet. Betyg från Birger Sjöberggymnasiet år 2013 och framåt, kontakta Kunskapsförbundet Väst.

Andra dokument från kommunarkivet

Önskar du beställa andra dokument från kommunarkivet kontaktar du kommunarkivarien.

De senaste årens protokoll hittar du under Politik och Demokrati, se länk under rubriken "Relaterad information" nederst på sidan.

Kostnader

Är beställningen lite större kan kostnader tas ut.
9 kopior är gratis, 10 kopior kostar 50 kronor, därefter 2 kronor/kopia
Plus eventuella portokostnader.
För mer information, kontakta kommunarkivarien.

Behandling av inlämnade personuppgifter

Personuppgifter som lämnas och registreras inom ramen för denna begäran om allmän handling, behandlas av Kommunstyrelsen enbart i syfte atttillgodose din begäran och i enlighet med Personuppgiftslagen (1998:204). Personuppgifterna lagras så länge som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen för din begäran.

Samtycke till behandling av dina personuppgifter

I och med att du skickar in din begäran om allmän handling via webbplatsen och kryssar i att du har läst förevarande information, anses du har samtyckt till att dina personuppgifter behandlas för de ändamål som angivits ovan och information lagras hos Kommunstyrelsen tills gallring ske.

Fullmakt i original

Vid rekvisition av journalhandlingar eller liknande ska fullmakt i original skickas in och visas upp. Kopia godtas ej. Namn, adress och telefonnummer till ombudet ska också finnas med på fullmakten.

I diariet finns det mycket av den kommunikation som har varit mellan kommunen, medborgare, och myndigheter.

Exempel på handlingar är in- och utgående post eller upprättade handlingar.

De flesta handlingar som kommer in till kommunen är i regel offentliga och får läsas och kopieras av alla. Det finns dock vissa undantag från denna rätt som regleras i Offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400).

Offentlighetsprincipen gäller i kommunens verksamheter. Den innebär att var och en har rätt att ta del av allmänna handlingar och uppgifter om de inte är sekretessbelagda. Sekretess innebär ett förbud mot att röja en uppgift vare sig det sker muntligen, genom utlämnande av allmän handling eller på annat sätt.

Det finns olika sekretessbestämmelser för olika verksamheter inom kommunen, men det finns också sekretessbestämmelser som gäller oavsett i vilken verksamhet som uppgifterna förekommer. Även om uppgifter är sekretessbelagda kan det finnas sekretessbrytande bestämmelser som gör att uppgifterna ändå får lämnas ut.

En begäran om att ta del av en allmän handling ska hanteras omedelbart. En viktig del i hanteringen är att avgöra om det är en begäran enligt offentlighetsprincipen eller om det är en begäran om partsinsyn enligt förvaltningslagen. Den som gör prövningen ska också pröva vilken typ av begäran det är, om begäran är tillräckligt specificerad, om den sökande begär ut en handling eller uppgifter och om handlingen är allmän. Därutöver ska prövas om det finns några sekretessbestämmelser som hindrar ett utlämnande.

Om en handling inte lämnas ut ska den enskilde informeras om möjligheten att begära ett skriftligt beslut av kommunens verksamhet för att beslutet ska kunna överklagas.

Arkivbeskrivning är en kortfattad beskrivning över nämndens organisation, arbetsuppgifter, arkivorganisation och sökingångar.

Dokumenthanteringsplan är en mera detaljerad plan hur handlingarna handhas.

Utdrag ur Arkivlagen

1 § I denna lag ges bestämmelser om myndigheternas och vissa andra organs arkiv samt om arkivmyndigheterna.

3 § Myndigheternas arkiv är en del av det nationella kulturarvet.
Myndigheternas arkiv skall bevaras, hållas ordnade och vårdas så att de tillgodoser
1. rätten att ta del av allmänna handlingar.
2. behovet av information för rättskipningen och förvaltning, och
3. forskningens behov

Sidinformation

Senast uppdaterad:
31 januari 2024