Gå till innehåll

Verktygsfält

Internationellt arbete

Vänersborg bedriver ett aktivt internationellt arbete.

Vi lever idag i en globaliserad värld med snabb förändringstakt. Vad som händer i omvärlden och beslut som tas på EU- och internationell nivå har både direkt och indirekt påverkan på kommunens verksamheter, förutsättningar för näringslivet och möjligheter för dig som invånare. För att hänga med i den förändring som sker och nå en önskvärd framtid är det viktigt för kommunen att ligga steget före och bedriva ett aktivt arbete.

Vänersborg bedriver sedan många år en aktiv omvärldsbevakning och ett internationellt arbete tillsammans med aktörer inom och utanför Europa.

Grunden för arbetet är den internationella policyn som har antagits av kommunfullmäktige. Den slår bland annat fast att de internationella aktiviteterna är till för att ge ett konkret värde till kommunen, invånarna och det lokala näringslivet. I den internationella policyn har ett antal prioriterade fokusområden slagits fast;

  • Goda levnadsvillkor genom boende, näringsliv, turism, natur och kultur
  • Sysselsättning och hållbar tillväxt
  • Livslångt lärande
  • Resurssnåla kretslopp
  • Ökad jämställdhet och mångfald i samhällslivet
  • Frivilligorganisationernas humanitära arbete

Vad gör vi för något?

För att uppnå målen krävs ett förvaltningsövergripande arbete på hemmaplan samt ett aktivt samarbete med andra parter över gränserna. Vänersborgs kommun samarbetar med regionala organisationer, våra vänorter, aktörer i europeiska nätverk och med andra likasinnade parter i andra delar av världen. Vi har exempelvis kontakter med Herning i Danmark, Ravenna i Italien och Chobe District Council i Botswana. Dessutom deltar vi i flertalet utbyten, internationella konferenser och utvecklingsprojekt.

Meningen med det breda internationella samarbetet är att utveckla kommunens verksamheter och kompetens. Det ska i sin tur leda till bättre service för kommunens invånare och företag i form av kostnadseffektivitet och kvalitet. Alla aktiviteter som genomförs ska ha en direkt koppling till kommunens inriktningsmål och förväntade resultat.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
8 maj 2023