Gå till innehåll

Verktygsfält

Verktygsfält

Priser och taxor

Kostnaderna för renhållningstjänster samt vatten- och avloppstjänster bestäms av respektive taxa.

Renhållningstaxan 2024

Sophämtningen inom Vänersborgs kommun sker i normala fall var 14:e dag. Du kan ansöka om både tätare och glesare hämtningsintervall. Det är också möjligt att dela sopkärl. Två eller tre grannar kan ha gemensamt sopkärl, under förutsättning att soporna får plats i det kärl som normalt används. Antalet hushållsmedlemmar som använder gemensamt sopkärl får totalt vara högst sex. Taxan antogs av kommunfullmäktige 2023-06-21 under § 100.

VA-taxan 2024

För att täcka nödvändiga kostnader för Vänersborg kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning skall fastighetsägare eller annan avgiftsskyldig inom anläggningens verksamhetsområde betala avgifter enligt gällande taxa. Avgifterna baseras på fastighetstyp: småhusfastighet, övrig bostadsfastighet eller annan fastighet samt mätarkapacitet.

På kommunfullmäktigemötet 2023-06-21 under § 101 beslutades om VA-taxan för 2024.

Prisexempel normalvilla 2024

Sophämtning varannan vecka 140 l kärl = 2 004 kr
Fast årsavgift VA = 3 611 kr
Rörlig avgift VA förbrukning 150 m³ = 30,79 kr/m³ x 150 m³ = 4 619 kr

TOTALT = 10 234 kr/år

ABVA

För alla anslutna till kommunalt VA i Vänersborgs kommun gäller det att följa ABVA, Allmänna bestämmelser för brukandet av Vänersborgs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar.

Relaterad information

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2 januari 2024