Gå till innehåll

Verktygsfält

Verktygsfält

Slagg från Vargön Alloys

Anmälan

Ferrokromslaggen räknas som ett avfall. Det betyder att du måste anmäla användning av slagg till miljö- och byggnadsförvaltningen.

Det är slutanvändaren som ska kunna visa att slaggen används utan risk för miljö och människors hälsa. Slutanvändaren är ofta den som äger fastigheten.

Slaggen från Vargön Alloys AB bildas vid tillverkning av ferrokrom. Slaggen innehåller krom och en del nickel. Metallerna är hårt bundna till slaggen och bara små mängder kan lakas ur. Slaggen brukar därför ses som inert material.

Rekommendationer för användning

Exempel på möjliga användningsområden:

 • konstruktionsmaterial för vägar i obundna konstruktioner och förstärkningslager.
 • fyllnadsmaterial.
 • konstruktionsmaterial för deponier.
 • råmaterial vid husbyggnation (grunder, dränering, isolering, fyllning, kapillärbrytning).

Exempel på områden som inte är lämpliga:

 • inom vattenskyddsområde och intill vattentäkter.
 • ytligt, det vill säga på mindre än 0,7 meters djup, inom områden för bostäder, förskola, odling och djurhållning.
 • inom områden med direkt avrinning till värdefull recipient.
 • inom vattenområden som i sjö, damm, dike eller vattendrag.

Exempel på användningssätt som inte är lämpliga:

 • Slaggen bör inte utsättas för slitage, så att det dammar och materialet sprids som stoft. De bör till exempel inte användas i slitlager på vägar, som blästersand eller till betong- eller asfaltballast för vägar.
 • Övrigt användande som ballast i betong.
 • Slaggen är inte lämplig att krossa till finare fraktioner. Den bör alltså inte användas till isgrus, sandningssand eller som slitlager på takpapp eller liknande.

Är du osäker på om det användningsområde du tänkt dig är lämpligt? Ta gärna kontakt med miljö- och byggnadsförvaltningen i förväg. Använder du slaggen fel kan vi kräva att du ska åtgärda det.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
1 mars 2023