Gå till innehåll

Verktygsfält

Översiktsplanering

Alla kommuner behöver en samlad strategi för hur de ska ta hand om sina naturtillgångar - hur mark och vatten ska användas för att stödja en hållbar utveckling. Detta kallas översiksplanering. Varje kommun ska enligt plan- och bygglagen ha en aktuell översiktsplan (ÖP) som omfattar hela kommunens yta. Planen ligger till grund för kommunens och andra myndigheters beslut om hur mark- och vattenområden ska användas samt hur bebyggelse ska utvecklas och bevaras. Exempelvis vid detaljplanering och vid bygglovsprövning.

Översiktsplanen är inte juridiskt bindande utan vägledande och ska ange riktningen för den långsiktiga utvecklingen av kommunens fysiska miljö. Den ska också redovisa hur olika riksintressen tillgodoses - områden, platser eller objekt som anses viktiga ur ett nationellt perspektiv. Översiktsplanen är en avvägning mellan olika allmänna intressen och ska tydligt redovisa innebörden och konsekvenserna av de förändringar som den föreslår.

För vissa delar av kommunen som kräver en högre detaljeringsgrad kan översiktsplanen fördjupas, till exempel för tätorter eller områden där större förändringar förväntas. I dessa fall tar man fram en fördjupad översiktsplan (FÖP) som behandlar ett mindre geografiskt område än hela kommunen. Det finns även möjlighet att göra ett tematiskt tillägg till översiktsplanen (TÖP) som behandlar ett visst tema, till exempel vindkraft eller turism.

Vänersborgs kommuns översiktsplan antogs av kommunfullmäktige i december 2017.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
26 februari 2024