Gå till innehåll

Verktygsfält

Årtal i Vänersborgs historia

Nuvarande årtal med händelser är samlade av Ingemar Lundvall men grundar sig även på "Små och stora händelser i Vänersborg" samlade av Stellan Granat.

Tips om små och stora händelser lämnas till arkivarien, se kontaktinfo nedan.

1100-1500-talet

1064
Det sägs att den norske kungen Harald Hårdråde sommaren 1064 trotsade fall och forsar och tog sig uppför Göta älv med 60 krigsfartyg.

1100-talet
En av de första kyrkorna i Västra Tunhem byggs, tidigare fanns ett kapell vid Malöga utmed älven.
Naglums första kyrka byggs.

1150-talet ungefär
Tunhems-eken, norr om prästgården, börjar gro.

1100-talet
En av de första kyrkorna i Västra Tunhem byggs, tidigare fanns ett kapell vid Malung utmed älven.
Naglums första kyrka byggs.

1200-talet
Sundal-Ryrs gamla kyrka byggdes.
Transportleden Edsvägen kallades för Gamlastigh.
Murängens slott från tidigt 1200-tal, vid nuvarande Gestads kyrka.

1300-talet
Brätte torde varit en livligt trafikerad handelsplats.

1318
Ronnums (herr-)gård ägdes av Erik Magnusson, son till Magnus Ladulås.

1334
Randhems kyrka omnämns, revs troligen senast 1546.
Naglums socken nämns i skrift.

1382
Brålanda nämns på kartor över Dalsland

1351
Halleberg och Hunneberg blir kungaberg och tillhör Kronan.

1500-talet
"Basse-fejden" Rasmus Basse ledde försvaret vid landborgen Lundborg på Halleberg.

1521-1560
Gustav Vasa insåg värdet av en befäst stad på Huvudnäsön.

1539
Gustav Vasa förklarar Halleberg och Hunneberg för djurpark – ett levande skafferi som ska finnas till hands för kungens behov.

1550
Vassända omnämns som marknadsplats.

1556
Brätte omnämns i skriftliga handlingar första gången.

1557
Västra Tunhems blev stiftskyrka.

1559
Gustav Vasa beordrar att en krogrörelse ska startas i Brätte.

1581 – 1587
Brätte fick stadsprivilegier, äldst bevarade finns från 1603.

1587
Brätte är representerat vid riksdagen i Vadstena.

1603
Brätte fick sina första stadsrättigheter, vilka konfirmerades 1619.

1609
Kanalen Karls grav mellan Göta Älv och sjön Vassbotten, del av Vänern, påbörjas.

1612
Västra Tunhems prästgård bränns ner i samband med Kristian IV:s härtåg.

1616
Brätte kyrka omnämns, oklar placering.

1619
Brätte fick av Kung Gustav II Adolf sina stadsrättigheter 16 december, erhåller sitt stadsvapen – strömmande fors mellan tre stenar.

1624
Gustav II Adolf besöker Brätte. Kungen uppvaktas om stadens flyttning längre norrut på grund av vattnets uppgrundning.
Ett regemente upprättades under ledning av överste Wilhelm von Salzburg – Salzburgs kompani.

1638
Brättes mantalsskrivna befolkning, över 12 år, var 256 stycken.

1640
Stadsbefolkningen, ett ytterst fåtal, i Brätte flyttade till Vänersborg. Det dröjde till 1646 innan merparten flyttade.

1641
Förvärvar drottning Kristinas förmyndarregering egendomen Huvudnäs av Kristina Bielke, belägen inom lasarettsområdet, stadsplanearbetet påbörjades.

1642
Utgick en kunglig befallning om Brättebornas förflyttning till Huvudnäsön.

1644
Vänersborg får sina stadsprivilegier av Drottning Kristina 1 februari.
Vänersborgs kyrka byggs.
480 personer flyttade från Brätte till Vänersborg.
Hannibal Sehesteds trupper bränner 19 juni ner staden, som byggs upp på nytt.
Första Dalbobron byggs och ersätts med ny 1649.

1645
Vänersborg anfalls vid tre misslyckade tillfällen av danskarna under Henrik Bjelkes befäl.
All ölutskänkning förbjöds i gamla staden Brätte för att få folket att flytta till Vänersborg, även Grytåsberget gjordes senare till offentlig avrättningsplats.

1647
Sista flytten från Brätte till Vänersborg.
Enligt kunglig resolution förbjöds lastning och lossning i Brätte, men flyttades först 1670 till Korseberg

1648
Första notering om Vänersborgs torg, där den som inte färdigställt "sitt stycke" av torget skulle bötfällas.

1657
Första bron vid Rånnum färdig.

1660
Vänersborgs stad befolkning 500 invånare.

1661
Första kartan över Vänersborg, av lantmätaren Kiettel Clason Felterus.

1665
18 405 skeppund järn transiterades från Värmland via Vänersborg till Göteborg och 1 237 skeppund till Vänersborg (1 skeppund = 170 kg, d v s 3 129 ton resp. 210 ton). Motsvarar 75% av stadens inkomster

1668
Postkontoret i Vänersborg, en av de äldsta serviceinrättningarna, startade någon gång under tiden 1645-1668.

1670
Hamnen, 1670 – 1780, i Brätte flyttas till Korseberg, stora bryggan byggdes 1671 och godkändes genom resolution 1672. 600 – 800 ekipage/dag på Edsvägen mot Åkersström..

1673
Karl XI besöker Vänersborg i samband med sin eriksgata under sju dagar. 29 777 skeppund järn transiterades från Värmland via Vänersborg till Göteborg och 2740 skeppund till Vänersborg (1 skeppund = 170 kg, d v s 5 062 ton resp. 466 ton)

1675 - 1676
Karl XI bor i Vänersborg mellan 4 november – 29 februari, firar bland annat sin 20 årsdag här.

1676
Gyldenlöve-fejden drabbar Vänersborg med brand och skövling. En kyrkklocka erövrades av danskarna och hänger numera i Vor Frelsers Kirke i Köpenhamn.

1679
Vänersborg blev residensstad för Älvsborgs län.

1680
Dalsland införlivas med Älvsborgs län.
Regementet från 1624 byter namn till Västgöta-Dals regemente, med övningsplats vid Nygårds ängar.

1699
Residensbyggnaden påbörjas, ersattes 1754 med ny byggnad.
Kempenskölds stadskarta visar stadsplanens struktur.

1700
Staden har ca 750 invånare.

1708
Landshövdingeresidenset färdigställt.

1710
Stadens portar stängs, hus och torg "röks" för att hindra en härjande pest.

1713
Kronomagasin för truppernas förnödenheter inrättas i landshövdingeresidenset.
Generalen Axel Erik Roos räddade livet på Karl XII tre gånger samma dag, 1 februari, under kalabaliken i Bender, en av Karl XII:s kända drabanter och sedermera landshövding i Vänersborg.

1714
Dalbobron, (nr 3) byggs.

1715
Stadens förfallna skolhus, invid kyrkan, renoveras.

1718
Bro, konstruerad av Christofer Polhem, över Göta älv vid Vargön står klar. Revs 1931.
Christopher Polhem besöker Vänersborg i samband med planering av Trollhättan kanal.
Kung Karl XII besöker staden under sitt fälttåg Norge.

1720-talet
Kronhjorten försvinner från Halleberg och Hunneberg

1722
Prästgården (nr 3) i Västra Tunhem byggs

1724
Genom kungligt brev upplöses borgarnas privilegier gällande transporter på Edsvägen.

1726
Dalbobron (nr 4) från 1724 raseras av oväder och ersätts av ny (nr 5).

1727
Gustaf Wikland öppnar stadens första apotek.

1728
Åsknedslaget 19 juli i Frändefors kyrktorn dödade 11 personer, alla soldater och drängar.

1730-talet
Väne Ryrs kyrka uppförs.

1735
Ett nytt rådhus uppförs vid torget.

1738
Borgarna Olof Ahlqvist och Johan Tenggren öppnar tobaksspinneri.

1739
Kyrkan reagerar mot religiösa separatister i staden.

1742
Linnélärjungen Pehr Kalm besöker Vänersborg på sin "Wästgötha och Bohusländska Resa".

1745
Stadens skomakare bildar eget skråämbete.

1746
Carl von Linné besöker staden och Västra Tunhems prästgård - "ett jordiskt paradis", på sin "Westgötha-Resa". Enligt Linné fanns 600 edsmärrar (hästar) i körseln med järn utmed Edsvägen Korseberg – Åkerström, 12 till 15 kärror per arbetskarl.

1748
100-tals skutor var ständigt i gång med transporter på Vänern, vardera med laster om 800, 100 eller 1 200 skeppund järn. (13,6, 17 resp. 20,4 ton)

1750
Arbetet vid Trollhätte kanal igångsätts med arbetsledningen placerad i Vänersborg.
Staden beräknas ha omkring 1200 invånare.
Dalbobron ( nr 6) byggdes som stenbro.

1751
Carl Hårleman utför ritningar till ett nytt landshövdingeresidens.

1752
Kronobageriet uppfört, på samma plats som kronofängelset 1852.
Den första slussen, Grefve Tessin, öppnar vid Brinkebergskulle. Detta löste problemet med nivåskillnaden mellan Vänern och Göta älv.

1753
Stadsläkartjänst ("stadsphysicus") inrättas.

1754
Residenset står klart. Klarade sig i branden 1834, flyglarna däremot brann och återuppfördes 1944. Hårlemanska delen tillbyggdes 1843 -1848.
En plan för stensättning av stadens större gator utarbetas.
Kalkbrytning i stor skala vid Nygårds egendom i Hunneberg börjar, upphörde 1940. Kalkbrytning har skett från 1700-talets mitt.

1755
Första belägget för att en teaterföreställning har hållits i staden.
Boningshusen får gatunummer.
En krog fanns vid Brinkebergskulle sluss.

1756
Ett fattighus för stadens medellösa tas i bruk.
Fabrikör Gustaf Ljungberg öppnar väveri.

1758
Provinsialläkartjänst, med säte i Vänersborg, inrättas.

1759
Direktör Magnus Karlgren öppnar ett kamullsspinneri.

1764
Nabbensbergs herrgård uppförs, från början som officersbostad.

1766
Vänersborg får, som en av de första städerna i riket, en brandordning.

1770
Vänersborgs befolkning 1346 personer.

1772
Gustaf III och hans yngre bror prins Fredrik gästar Vänersborg.

1773
Dalbobron (nr 6), bryggor och fartyg krossas i orkanliknade oväder, nyårsnatten 1772-73, och ersattes av en träbro (nr 7) 1774. Vattnet steg10 fotöver vanliga vattenlinjen.

1775
Stadens första tidning, Wenersborgs Wecko-Tidning, börjar utges

1776
Sadelmakarna bildar eget skråämbete i Vänersborg.
En kronobränneri anlades.

1777
En vådeld uppkommer i staden och 60 tomter, jämte kyrkan ödelades.
Gustafs slussar vid Brinkebergskulle står klar.

1778
De två första järnlastade skutorna seglar via kanalen Karls grav från Vänersborg till Trollhättan..
Sellbergs huset, vid Residensgatan 2, uppförs. Vänersborgs stads äldsta boningshus. Tillbyggt slutet av 1800-talet. En av de få byggnader, som klarade stadsbranden 1834. Målat av sparsamhetsskäl i en gul färg mot gatan och enklare faluröd mot bakgården. Här finns idag Vänersborgs Dockmuseum.

1779
Alla staden krögare tillåts att brygga för eget bruk och egen avsalu.

1780
En järnvåg uppförs vid Gropbron.

1783
Första sjukhuset/kurhuset/lasarettet i Hafwenströmska huset, nuvarande "riksbankens tomt". Förstördes vid 1834 års brand och åter uppbyggt.

1784
En ny kyrka i sten, uppförd efter ritningar av Thure Wennerberg, invigs.

1786
Kyrkan får sitt orgelverk uppfört.
En ny stenbro mot Dalsland, Dalbobron, står klar för trafik.

1788
Dansk-norska trupper under befäl av generalmajor von Mansbach intar Vänersborg 3 oktober — 5 november.
Fabrikör Jacob Hybenette öppnar strumpväveri.

1790
Dalbobron av trä från 1774 ersattes av en stenbro (nr 8).

1792
Naglums kyrka var så förfallen att den inte var brukbar längre.

1793
Vänersborgs befolkning 1459 personer.

1794
Stadens snickare bildar eget skråämbete.

1795
Gestads kyrka byggs, invigs 1799.

1797
Vassända-Naglums kyrka byggs och invigs cirka 1800.

1798
Stadens bagare, garvare och hattmakare bildar egna skråämbeten.
Vänersborgs kyrkas torn står klart.

1799
Vänersborg invånarantal uppgår till omkring 1400.

1800
Trollhätte kanal blev klar och Vänersborg fick därmed direkt sjöfartsförbindelse med Göteborg och Västerhavet.Vassända Naglums kyrka invigs.
Frändefors kyrka byggs 1797-1800.
Nuvarande herrgårdsbyggnaden vid Nygård, med anor från 1500-talet, uppförs, tillbyggnad 1847.

1802
Länshäktet uppbyggd, öster om Kronofängelset invigt 1852.

1803
Tornuret i kyrkan inköptes och uppsattes.

1807
Bastungens fyr uppförs. Ersattes 1873 av nuvarande byggnad, släcks ner 1935.

1808-1809
Arméns sjukhus vid Brinkebergskulle för skadade soldater i kriget mot Norge. 654 krigare avled av nöd och sjukdom. Minnessten restes 1915.

1810
Folkmängd i staden är omkring 1750 personer.
Släkten Bagges begravningsplats vid Nygård anläggs.
Västra Tunhems kyrktorn uppförs.

1811
Munkesten uppförd på 1750-talet, gästgiveri 1811-1930.

1815
Götiska Förbundet stiftas vid Västra Tunhems kyrka, minnessten från 1872.

1816
Den sista officersduellen i Sverige med dödlig utgång äger
rum i Lockeredsskogen 27 maj.

1818
Teatersällskapet Thalia bildas, konkurs 1860.

1820
Blåsuts bebyggelse lär ha varit 3 fastigheter.
Landeriet vid Edsgatan 2 uppförs.

1822
Wenersborgs sparbank, en av de första i landet, grundas.
Den första vågbrytaren anlades.

1823
Första ångbåten, hjulångaren Braut Anund, en hjulångare, anlöpte Vänersborgs hamn.

1830
Vänersborgs befolkning 2390 personer.
Bergagårdens jägmästarboställe uppförs, nu rivet.
Bomstugorna på Halleberg och Hunneberg uppförs efter 1830.
Villa Björkås huvudbyggnad, nuvarande, uppförs. Familjen Sandberg ägde Björkås under cirka 100 år.

1832
Första vågbrytaren anläggs.
Vänersborgs Bokhandel börjar sin verksamhet.

1834
Koleraepidemier: sommaren 1834, hösten 1850, 1853, 1857-1858.
Före stadsbranden var stadens yta 52 tunnland, bestående av 344 tomter varav 217 bebyggda. Indelade i fyra rotar, Rosen, Liljan, Kransen och Blomman.
Storbrand den 4 oktober vid 18 tiden, då nästan all bebyggelse i staden ödelades under 10 timmar. Efter branden återstod kyrkan, residenset, länshäktet, kronobageriet och 18 mindre hus i stadens sydöstra del. Av stadens 2100 invånare beräknas att ungefär 2000 blev utan tak över huvudet.
Den nya stadsbebyggelsen grundlades efter 1600-talets rutnätsplan. Planen präglades av hänsyn till brandrisken: Plantaget eller "Kulturaxeln" liksom två breda trädplanterade gator, Edsgatan och Vallgatan bildade en brandgata. Rutnätsplanen från 1600-talet bestod och gör det alltjämt idag. Den nya stadsplanen innehöll 433 tomter.

1835
Folkmängd i staden omkring 2500 personer.

1837
En frivillig brandkår inrättas och upphörde 1879. Samarbetade med det allmänna brandväsendet.

1838
"Kokhuset" vid norra hamnen byggdes.
Anskaffas 6 st . "Argandska lycktor med försilvrade sken", d.v.s. oljelampor med glas och metallreflektorer för belysning i centrum, i övriga staden 35 st. mindre oljelyktor vilka placerades på husen.

1839
Apotekshuset vid Drottninggatan, Torget uppförs.
Sällskapet Par Bricole startar.

1840-talet
Gamla hamnkanalen anlades utmed kajen vid Hamngatan. På västra sidan anlades dragvägen, jetéen.

1844
1844 års läroverk (d v s Annexet) samt 1869 års läroverk (med den tredje våningen påbyggd 1934). Revs 1963.

1846
Skolhuset, södra skolan, i Västra Tunhem byggs.
Orebergs skola på Vänersnäs startar, ersätts med ny byggnad 1903, nedlagd 1940.

1847
Nils Ericson (kanal- och järnvägsbyggaren) köper Nygård, såldes 1879.
Vänersborgs Guldsmedsaffär grundades.

1848
Tändsticksfabriken grundades på Kasens marker, Blåsut (drevs fram till 1932).

1850
Tre varv fanns i Vänersborg, vid Tackjärnsbacken, Tenggrenstorp och vid fängelset.
Vänersborgs stad befolkning 3067 invånare.

1851
Sista björnen lär ha avlivats på Hunneberg.

1852
Kronofängelset står klart, men togs i bruk redan 4 maj 1851.
Vänersborgaren, äventyraren Charles John Andersson "upptäcker" som förste vite man Mosi-ao-Tunya, dvs. Viktoriafallen, 3 år tidigare än Livingstone.
Godset Nygård beboddes av järnvägsbyggaren och kanalskaparen Nils Eriksson 1852 – 1870.

1853
Tändsticksfabriken flyttas till Östra vägen, större bränder 1867, 1874 och 1886 då fabrik byggdes upp med sten, tegel och järnplåt.
Första telegrafen.

1854-1855
Nedlades avloppstrummor och ett omfattande gatuläggningsarbete utfördes i centrala staden.
Det vänersborgska underjordiska avloppssystemet var en föregångare bland landets städer.

1855
Vänersborgs ostaffär, Osthallen, har sina anor från 1855 kanske ännu tidigare, och är troligtvis den äldsta osthandeln i Sverige

1856
Eldmörjan, första sänkningen.
Kanonerna vid kyrkan utplacerades, hade en brandvarnande uppgift.

1858
Landshövding Erik Josias Sparre tillträder sin tjänst.
Folkmängd i staden 3783 personer.
Länstryckeriet, från 1987 Cela Grafiska, startar och är Vänersborgs äldsta företag.

1860
Bergagårdens skogskola uppförs, numera restaurang Spiskupan. Skolan upphörde 1913.

1860- 1870-talen
Handeln med spannmål genomgår en betydande utveckling. Dalboslätten utarmas av för mycken ensidig odling av havre.

1860
startade Vänersborgaren Adolf Fredrik A.F. Carlsson skofabrik, en av landets största (lades ner 1969).

1862
Vassända och Naglums socknar har successivt smälts samman och får gemensam kommunalstämma.
Militära övningsplatsen flyttas från Nygårdsängen till Grunnebo. Upphör 1906.

1863
Första kommunindelningen skedde över hela Sverige, så även för Vänersborgs stadskommun och landskommunerna i Gestad, Sundals Ryr, Brålanda, Frändefors, Södra Ryr (Väne Ryr 1885), Vassända-Naglum och Västra Tunhem. (Vänersnäs överflyttades till Älvsborgs län 1951).
Kommunstämman i Brålanda beslutar att hundskatt inte ska erläggas, återinförs 1896.
Västgöta-Dals Regemente flyttar till Grunnebo hed.

1864
Gällö fyr tänds.

1865
Gasverket anlades av enskilda personer, övertogs av staden 1894.
Järnvägsstationen uppfördes.

1865/1866
Rånnums skola, numera bostäder, invigs.

1867
Uddevalla - Vänersborg - Herrljunga Järnvägar UVHJ invigs, spårvidd 1217 mm, byggstart 27 april 1864.
Mandråpar´n, femarmad lyktstolpe i Plantaget restes. En arbetare skadades till döds under montering, därav namnet.
Vänersborgs kyrka förses med ny tornhuv med spira och kors.
Vänersborgs Baptistförsamling bildas.

1868
Gamla småskolan från 1868 vid Edsgatan-Nygatan byggs, rivs 1980.
Ett 70-tal fartyg, registrerat med Vänersborgs som hemmahamn.

1869
Stadshuset/societetshuset, med teatern, vid Kungsgatan stod klart.
1844 års läroverk (d v s Annexet) samt 1869 års läroverk (med den tredje våningen påbyggd 1934). Revs 1963.
På den lilla ön Wargön byggde Nils Ericsson ett träsliperi.

1870-talet
Trottoarer med plansten anlades överallt i staden. Tidigare fanns de bara på de förnämsta gatorna.
En större brand lade flera fastigheter utmed Drottninggatan vid torget i ruiner.
Vänersborgs stad befolkning 4814 invånare. Margretebergs Tegelbruk startar sin verksamhet och upphörde under 1940-talet.

1870-talet — 1890-talet
Kalkbränningen utmed Hunneberg i Västra Tunhem hade sin storhetstid. Startade på 1700-talet och etablerades alltmer från 1850-talet och upphörde 1940-talet.

1871
Strömsborgs sommarrestaurang, Strömmarn, uppförs. Rivs 2007. Tidigare låg här ett utvärdshus "Gröna stugan"/"Lilla Glädjen", vilket revs 1870.

1873
Svängbron, Residensbron står klar, ersattes 1947 av nuvarande fasta bro.
Bastungens fyr (nuvarande byggnad) tas i bruk, släcks 1935. Ersatte en tidigare byggnad från 1807.
Vänersborgs befolkning var 5062 personer.

1874
Wargöns AB startar, omvandlat från familjeföretag. Papperstillverkningen startade 1869 då ett träsliperi anlades på platsen. Första pappersmaskinen tas i drift redan 1873. Nedläggning 2008.

1876
Missionskyrkan, Evangeliska-Lutherska Missionsföreningen, i Vänersborg bildas och invigde sitt missionshus 1878.
Skolan i Eriksdal, Vänersnäs, startar.

1877
Första dövstumsskolan, i Villa Augusta (doktorsvillan) lasarettsområdet. 1878 till Söderbergska huset, hörnet Residensgatan – Kronogatan, 1882 Bergmarkska huset Kungsgatan – Vallgatan, 1885 Ljungska huset, Södergatan – Kyrkogatan.
Andra vågbrytaren anläggs.
Eldmörjan, andra sänkningen.

1878
Skolan i Olofstorp, Vänersnäs, startar.

1879
Bergslagsbanan, järnvägen från Göteborg via Öxnered och Dalsland står klar.
Sjukhuset, lasarettet, vid Edsvägen stod klart.


1880-talet
Björkås trappor anläggs.
Villa Björkås byggs till med brant sadeltak och en poche, sidoflygel, vid vardera gavel, arkitekt Magnus Isæus.

1880
Försörjningshemmet på Holmängen står klart.

1881
Vänersborgs Arbetarförening grundas.
Vänersborgs första loge av IOGT, Tryggheten, bildas, Logerna Garizim och Hoppets stjärna 1882 och logen Vänersborg 1887.

1882
Sparbankshuset står klart, tillbyggd 1948.
Vattentornet, 28 m, första del är klar.
Vattenledningsverk och vattenledningssystem, beräknat på 58 liter/person och dygn, anlades.
Högre elementarskolan för qvinnlig ungdom, Flickskolan, uppfördes vid Vallgatan.
Skolorna i Anulfsbäcken, Flicksäter, Gömman, Ris, Rösebo och Sivikan stod färdiga.

1884
Första telefonen.
Första godtemplarhuset i Älvsborgs län invigt i Västra Tunhem.

1885
Sockennamnet Näs ändras till Vänersnäs.
Elfsborgs Läns Annonsblad fick utgivningstillstånd, några sporadiska nummer utgavs och 1886 kom tidningen regelbundet och kunde abonneras.
Kungajakterna på Halleberg och Hunneberg inleds av kung Oscar II.
Älgen på Halleberg vid Lilleskog uppsattes kanske detta år.
Flickskolan vill Vallgatan, invigs. Redan 1875 inrättades en högre skola för kvinnlig ungdom, "Vänersborgs elementarskola".
Södra Ryr byter namn till Väne Ryr.
Vänersborgs museum uppförs.

1886
Landshövding Lars Wilhelm Lothigius tillträder sin tjänst efter Sparre.
C.W.Carlsson Tryckeri startar.

1887
Vänersnäs befolkningstopp är 1336 personer.
Vassända och Naglums församlingar sammanslogs.

1888
Sommarteatern på Kasen lades ner, startade 1862.
Sista vargen sågs på Hunneberg.
Ny väg mellan Frändefors och Uddevalla står klar.
Dahlbergs slakteri i Brålanda startar.
Eskilstunaboden bildades.

1889
”I vestra plantagets område, som af Kammaren varder anvisad, …låta uppföra en flyttbar paviljong, eller så kallad "kiosk", af cirka 40. quadratfots yta, för servering af mineralvatten och läskdrycker under den warmare årstiden”

1891
Vänersborgs Museum invigs.
I Frändefors församling fanns 5322 personer bosatta och i Brålanda 2520.

1894
Speceriaffären vid Floget, Västra Tunhem startar.

1895
Baptistkyrkan, Elimkapellet, vid Kungsgatan invigs.

1896
Dövstumskolans tre byggnader i kvarteren Haren, numera Vänerskolan, och Tuppen, numera Hyresgästföreningen, invigs hösten 1896, byggtid 1894 - 1896.

1897
Arbetsföreningens hus vid Residensgatan står klart. En metall-låda inmurades med ett meddelande till framtiden och en historik – kan öppnas först då huset rivs. Föreningen bildades 1881-1882. Stora Biografens första film ”Edisons lefvande fotografier”, inträde 50 öre vuxen, 25 öre barn.
Vargöns kapell invigs, och rivs 1980.
Uddevalla - Vänersborg - Herrljunga Järnvägar UVHJ byggdes om till spårvidd 1435 mm.

1898
Tornväktar- och brandvaktinstitutionen upphörde, ersattes med telefonförbindelse.

1900
Vänersborgs befolkning var 6395 personer.
Äldsta skolbyggnaden "Slottet" Norra skolan byggs. Andra skolbyggnaden "Fängelset" byggs 1917.
Nordfeldts Konditori startar som Nykterhetsvännernas Cafe.

1902
Kallbadhuset på Skräcklan byggdes, revs 1938.
Varmbadhuset uppfört, genom donation av sparbanken, rivs 1981.
Riksbankshuset vid Hamngatan står klart.
IOGT-logen Vänersborgs ordenslokal på Edsgatan står klart.
A.Johan Larssons maskinaffär bildades.

1903
IFK Vänersborg, Idrottsföreningen Kamraterna, bildas.
Monumentet vid Forstena till minne av fältherren greven Lennart Torstensson (1603-1671) avtäcks.
Orebergs skola från 1846, ersätts med ny byggnad, nedlagd 1940.

1904
Skogshyddan byggs och tillbyggs 1906.
En liten dansbana på Karlsberg, Dalbobergen byggs.
Tändsticksfabriken övertas av Jönköping — Vulcans tändsticksfabrik AB.
Livet lördagen den 12 mars 1904 tio över tio i Vänersborgs skildras i Stadsmodellen – Vänersborg från 1983.
Dårstugan, Vassända-Naglums fattiggård använd 1904 till 1930-talet början, under 1930-1940-talet utnyttjades som arrestlokal, 1948-1978 spannmålsmagasin och hönshus, 1995 flyttad till Vänerparken och numera del av museet.

1905
Landshövding Karl Sigfrid Husberg efterträder Lothigius.
Vänersborgs Hospital och Asyl, sinnessjukhus, mentalsjukhus, inrättas på Restad.
Elektricitetsverket grundades.
Första elektriska gatljuset, helt genomförd 1924.
Vänersborgs Söners Gille bildas.
Metodistförsamlingen bildas.
Vänersborgs Arbetarkommun bildas.
Arbetskonflikt utbröt i skofabriken i en 15 månader lång strejk.
Nabbensbergs Tegelbruk AB bildades, har sina anor redan 1787 då tegel brändes på platsen.

1906
Grunnebo upphör att vara militär övningsplats, ditflyttad från Nygårdsängen 1862.
Sundals Ryrs nya kyrka byggs.
Folkets Hus-föreningen bildas.
Regelbundna biograf-föreställningar hos Arbetarföreningen.
I Brålanda totalförstördes 13 hus vid Järnvägsgatan i en våldsam eldsvåda.
Begravningsplatsen vid Restad anlagd och sista gravsättningen var 1957.
Residenset elektrifierades.

1907
Tenggrenstorps tegelbruk, Sveriges näst största, norra Europas största inom ett tak, och Fridhems tegelbruk startar.
Wermlandsbanken öppnar filialkontor i Vänersborg.
En idrottsplats anläggs 1907-1909 vid Skräcklan, norr om Nygatan, ersattes 1926 av Vänersvallen.

1908
Skolhemmet, Drottning Sofias Stiftelse, vid Torpavägen för blinda dövstumma, skapat och lett av Elisabeth Anrep-Nordin, byggdes. Verksamheten flyttade till Lund 1922.
Kapellkyrkogården invigs.
Fridhems tegelbruk stod klart.
Nya skolan i Olofstorp, Vänersnäs, invigs. Nedlagd 1968.

1909
Brålanda Idrottsförening BIF startar.
Konsumföreningen i Vänersborg startar.
Vänersborgs Segelsällskap bildas.
En fast avlönad brandkår inrättades, brandstationen låg på Kyrkogatan 23, flyttades 1956.

1910
Vänerns nivå så hög så att delar av Hamngatan låg under vatten.
Tredje vågbrytaren anläggs.
Första konsumaffären Vallgatan 17 öppnas.
Vänersborgs Folkbibliotek i Arbetareföreningens Lilla sal bildas.
Teatern brann, renoverad 1911 och återinvigd 1912.

1910 - 1911
Vattentornet tillbyggnad är klar.
Lilla Vassbotten torrläggs och utfylls.

1911
Borgarbrandkåren bildades.

1912
Svängbron vid Gropbron invigs och är i bruk till 1966.
Skräcklans parkområde påbörjas.
Vargöns Idrottsförening bildas cirka 1912.
Smältverket i Vargön grundas.
Skogssällskapet bildas.

1913
Lundborgs herrekipering startar.
IFK Vänersborg bildas.
Tredje vågbrytaren anläggs 1913-14.

1914
Bältesspännarna, staty i brons, sattes upp på Plantaget, flyttades undan 1936 och på grund av skada gjordes en nygjutning, vilken uppsattes vid Vänersborgs Museum 1964.
Kommunalhuset Kyrkogatan 22 tas i bruk.
Nya fattighuset på landeriet Hanslunds mark invigs.
Vänersborgs Roddklubb bildas.
Dalbobergens sanatorium byggs.
Blåsutskolan byggs

1915
Frälsningsarméns hus vid Gasverksgatan invigs.
Missionskyrkans nya kyrka vid Norra Järnvägsgatan 18 invigs av P.P. Waldenström.
Minnessten restes vid Brinkebergskulle för 654 krigare som avled av nöd och sjukdom efter krig mot Norge 1808-1809.

1916
Kungliga Västgöta regemente i Vänersborg inledde sin verksamhet, avvecklades 1927.
Militär flygbas Tenggrenstorpsfältet 1916 — 1918.
Nya Trafikkanalen står klar, grävningsarbetet inleddes 1909.
Järnvägsbron över nya hamnkanalen togs i bruk.
Dalbobron (nr 9), svängbron, över nya hamnkanalen togs i bruk, rivs 1965.
Strömslund med flera områden övergår från Vassända-Naglums kommun till nybildade Trollehätte stad, och Vassbotten inkorporeras med Vänersborgs stad.
Rånnum byter namn till Vargön.
Margarinfabriken läggs ner.
Slussarna i Brinkebergskulle invigs.
Monumentet invigs vid Brinkebergskulle över soldater i 1808-1809 års krig döda på fältlasarettet på Restad.

1917
Vargöns skola invigs och gamla skolhuset från 1865/1866 byggs om till lärarbostäder.
Läroverkets gymnastiksal, uppförd 1872, brinner ner till grunden.
Handringning i kyrkklockorna ersätts med elringning.
Brandlarmskanonerna i Plantaget används för sista gången.
Norra skolan byggs till med två byggnader.
Wermlandsbankens hus, senare PK-banken, hörnet av Edsgatan och Kungsgatan byggs.
Skyttepaviljongen på Holmängen invigs.
Ett stickspår från UVHJ till Länsan på Skräcklan anläggs för Tändsticksfabrikens behov.
Vänersborgs Möbelaffär/Galles bildades.

1918
Musikpaviljongen, den gamla, i Plantaget klar.
Träsliperiet i Vargön brinner.
Epidemisjukhuset vid Torpavägen står klart.
Ett stort antal personer insjuknar och avlider i "Spanska sjukan", en influensapandemin.
Landområdet Vassbotten, mellan nya och gamla vattenleden, införlivas med Vänersborg.
Första arkeologiska utgrävning av Brätte.
Järnväg anlades på Hunneberg för transport av torv. Torvtäkten upphörde 1921.

1919
Katrinedals kyrkogård invigs.
Brandkåren får sin första motorbrandspruta.
Vänersborgsbankens, sedan 1943 Svenska Handelsbanken, hus påbörjas, klart 1922.
Smalspårig järnväg anläggs på Hunneberg.
Konsumförening i Vargön startar på nytt efter ett kortvarigt försök 1917. 1921 köptes tomten där affären Coop Nära låg tills den upphörde 2011. Nya konsumhallen invigdes 1965.
Skogsjärnvägen på Hunneberg anläggs, revs 1937.
Dubbelmonumentet restes vid Gestad kyrka, över bland annat Axel Erik Roos, en av Karl XII:s kända drabanter och sedermera landshövding i Vänersborg. Roos är känd för att han under kalabaliken i Bender 1713 räddade livet på kungen tre gånger samma dag.
Sjöstads Elektriska bildades.

1920
Minnesstenen vid Brätte gamla stad restes.
Minnesstenen vid Grunnebo hed efter Kungliga Västgöta-Dals regemente restes.
Hantverks- och industriutställning i Vänersborg.
Folkbiblioteket flyttar till Drottninggatan 26. Inkorporeras Lilla Vassbotten (Sanden) med Vänersborg. Vänersborgs befolkning var 8793 personer. Musikkåren Lyran i Vargön bildas, har sitt ursprung från tidigare musikkårer gamla Lyran 1905 – 1913, Stjärnan 1915-?. Bergagården på Hunneberg används som förläggning för vapenfria tjänstepliktiga VTP-personal 1920 – 1939.

1921
Vänersborgs tegelbruk, ”Norskens” brann. Startade 1890-talet.
Omläggning av stadens gator med tuktad gatsten.
Halvord Lydellbysten avtäcks vid Dalaborgsbergen vid Skogshyddan, flyttades senare till Plantaget. Halvord Lydell 1867-1919 verkade bl.a. för Dalbobergens förskönande.
Linbanan vid Björndals klev, Lilleskog, uppförs och användes fram till 1938.
Epidemisjukhuset utmed Torpavägen tas i bruk.
Concordia av Lidköping förliser efter grundstötning.

1922
Landshövding Axel von Sneidern efterträder Husberg.
Verksamheten vid Skolhemmet för blinda dövstumma, vid Torpavägen, flyttade till Lund och här inrättades i stället Statens uppfostringsanstalt för sinnesslöa flickor, vilken flyttades till Laxå 1965.
Belfrageska gravstenen sätts upp i Vänersborgs kyrkas vapenhus, återfunnen på Överby 1920.
Brandstationen på Kyrkogatan 23 byggs, ombyggnad 1941.
Brandbil anskaffas till brandkåren.
Elljus i Vänersborgs kyrka.
Värmeledning drogs in i residenset.

1923
Metodistkyrkan byggs vid hörnet av Kyrkogatan och Södergatan.
Pingstförsamlingen Tabor bildas, namnbyte till Filadelfia 1935.
Läroverkets nya gymnastikbyggnad invigs, ersätter till grunden nedbrunnen 1917.

1924
Gasljusen i staden ersätts med elljus.
Första körskolan inrättas i Vänersborg.

1925
Omfattande reparation i Vänersborgs kyrka, långsidornas läktare rivs, altartavlan "Den Törnekrönte" av Georg von Rosen sätts upp och ny sakristia byggs.
Sångsällskapet Sjung Sjung bildas, upphör 2012.

1926
Vänersvallen anläggs och invigs.
Föreningen Folkets Park u.p.a. bildas.
Timmerviks kyrka byggs, invigd 1927.

1927
Kungliga Västgöta regemente i Vänersborg avvecklades, startade 1916.
Landstingsbyggnad uppförs vid Änggatan.

1928
Vänersborgs Stadsmusikkår startar upp sin verksamhet.
Musikens Dag firas för första gången i Vänersborg.
Folkets Hus vid Kyrkogatan 36 står klart.
Vargöns första riktiga idrottsfält invigs, ersätts 1961 av Hallevi.
Cykelklubben CK Wänershof bildas.
Grönviks uddes fyr byggs.
Automobilbilfirman Bröderna Karlge bildades.

1929
Birger Sjöberg avlider.
Juldekoreringen av Edsgatan för första gången.
1,6 miljoner tändsticksaskar tillverkas dagligen i Vänersborgs tändsticksfabrik.

1930
Inrättades ett mentalsjukhus, Källshagens sjukhus, i det nedlagda regementets lokaler i Vänersborg. Sjukvårdsstaden Vänersborg utvecklades liksom förvaltningsstaden och skolstaden.
Vänersborgs Hospital och Asyl byter namn till Restads sjukhus.
Vänersborgs Lottakår bildas.
Vänerns reglering påbörjas och Sjöbodakanalen vid Göta Älv grävs.
Mulltorp skola byggs.
Rösebo missionsförening bildas och missionshus byggdes, övergick i Frändefors missionsförsamling 1980.

1931
Kraftverksbygge i Vargön börjar byggas och står klar 1934. ”Polhem bro” revs och ersattes med ny i samband med bygget.
A.-B. Byxfabriken Kirudd flyttas till Vänersborg från Uddevalla, upphörde 1962.
Lasarettet uppdelas i kirurgi- och medicinavdelningar.
Krematoriet uppförs.
Restads Hospital och Asyl namnändras till Restad sjukhus.
Folkets Park byggs till. Entré från Blåsutbacken.
Koloniområdet i södra Holmängen börjar anläggas.
Sundals Ryrs Kyrkokör bildas.
Vänersborgs Motorbåtsklubb bildas.

1932
Tändsticksfabriken lades 31 augusti ner i samband med Krügerkraschen, grundad 1861.
Vänersborg/Blåsut bandyklubb bildas.

1933
Mejeriet vid Norra Järnvägsgatan tas i bruk.
Valborgsfirande anordnat av SMU, Missionskyrkans Ungdom, inleds, till en början vid Boteredsvallen, efter några decennier vid Skräcklestugan.

1934
Läroverket byggs till med en tredje våning.
Kraftverket i Vargön invigs.
Vänersborgs Roddklubbs klubbhus byggs.
Dagsproduktionen i skofabriken är 2500 par skor av 700 anställda, och 1950 samma produktionsmängd fast med 365 anställda.
Vänersnäs Hembygds- och Fornminnesförening bildas.

1935
Brålanda blev municipalsamhället, avslutades 1956.
Skräcklestugan byggs.
Bastungens fyr släcks, sedan 1807/1873.
Folkbiblioteket flyttar till Drottninggatan 4.
Minnesplattan på väggen vid Birger Sjöbergs födelsehus över avtäcks.
Residenset förklaras som byggnadsminnesmärke.
Vänersborgs Skidklubb bildas.
Andréens Järn- och Maskinaffär bildades.

1936
Sparre-bysten i plantaget avtäcks med en mindre skandal.
Borgmästaren ersätts av stadsfiskalen som polischef 1 juli.
Biografen Stjärnan invigs, läggs ner 1984.
Vänersborgs Folkbibliotek blir Vänersborgs Stadsbibliotek.
Filadelfias kapell vid Nygatan 33 invigs.
Vattendomstolen fastställde högsta och lägsta vattenstånd för Vänern.

1937
AB Jordbruksbanken övertar Wermlandsbankens kontor i Vänersborg

1938
Kallbadhuset på Skräcklan revs, byggdes 1902.
Sagabiografen invigs.
Folkets Parks "modern-dans"-bana byggs.

1939
Korsebergs sjukhus för "nervsvaga" startar sin verksamhet på hösten.
Curt och Elsa d´Orchimont köper Villa Björkås, hyrt sedan 1933.

1940
Staten övertar Uddevalla-Vänersborg-Herrljunga Järnväg.
De första permittenttågen med tyska soldater från Norge passerar Öxnered. Trafik pågår till 1943.
Televerket startar sin verkstad, Televerkstaden/Teli.
Ny renovering av teatern.
Orebergs skola från 1846 och 1903 nedlagd 1940.
Vänersborgs stad befolkning 9144 invånare.
Uddevalla - Vänersborg - Herrljunga Järnvägar UVHJ inordnades i SJ - Statens Järnvägar.

1941
Ålderdomshemmet Solängen byggs vid Torpavägen-Idrottsgatan.
Södra skolan invigs, nedlagd 1993, rivs 2007.
Busstation inrättas på torget vid Drottninggatan.
Arbetsläger för inkallade kommunister i Öxnered.
Landshövding Vilhelm Lundvik efterträder Axel von Sneidern.
Vänersborg första lucia kröns.
Vänersnäs kyrka från 1600-talet brann 16-17 februari och byggdes upp på nytt och stod färdig 13 september 1942.
Vargöns Möbelaffär öppnar.
Torvbrytningen på Hunneberg återupptågs och varade till 1945/1946.

1942
Vänersborgs församlingshem på Vallgatan står klart.
Interneringslägret på Karlsro i Öxnered för kommunister upphörde.
Residenset blev lagskyddad byggnad.
Missionsförsamlings Musikkår bildas.

1943
Wenersborgs Enskilda Bank uppgår i Svenska Handelsbanken.
Utgrävning av Brätte, 1943-1944.
PRO – Vänersborg, Pensionärernas Riksorganisation startar.
Vänersborgs Musikförening bildas.

1944
Staden firar sitt 300-årsjubileum med bl a utställning, besök av kronprinsparet och utgivande av historik.
Residensets flyglar står färdiga, och dessa liksom den tidigare vita huvudbyggnaden, från 1754, målas gula. De gamla flyglarna hade förstörts i branden 1834.
Torgbrunnen Vänersborgs stads vapen, av Carl Elmberg uppsattes på torget.
Roxybiografen, f d Metropol, på Kronogatan invigs med "Glada Hotellet" med Sonja Heine.
Vänersborgaren Arne Andersson (1917-2009) utses till världens bäste medeldistanslöpare, och tilldelades Svenska Dagbladets bragdmedalj 1943, fyra världsrekord 1942-1944.
Lantmannaskolan vid Nuntorp invigs.
Teli – statlig teleindustri – invigs 15 september, har växt upp under tiden 1940 – 1944.

1945
Vassända-Naglums kommun inkorporeras med Vänersborg resp. Trollhättan. Den nuvarande fasta järnvägsbron över gamla hamnkanalen byggs. Nya hamnen vid Trafikkanalen står klar med stickspår. Interneringsläger i Grunnebo, bl. a. rikstyskar, sudettyskar, saarländare och österrikare, ej några balter. Nya järnvägsbron byggs över Göta älv vid Vargön. Herning i Danmark blir vänort till Vänersborg och Holmestrand i Norge något år senare. Torrmjölksfabriken byggs 1945-1946. Götakanalbåtarna trafikerade gamla hamnkanalen fram till 1945, tilläggsplats vid Riksbanken. Skolorna i Vargön startade en skolmusikkår.

1946
Carl Elmbergs torgbrunn, skänkt av Ellen Petré, avtäcks. Spannmålssilon vid nya hamnen tas i bruk. Hamnkranen, ”Århuskranen”, köps in Centraldispensärens och folktandvårdens nya hus Edsvägen 2 invigs. Vänersborgs pastorats expedition- och församlingslokaler vid Drottninggatan byggs. Sundals Ryrs LRF (Lantbrukarnas Riks Förbund) bildas. Vänersborgs Rotary bildas.

1947
Nuvarande Residensbron står klar, ersatte den tidigare svängbron från 1873.
Järnvägsbron, en svängbro, från 1866 över hamnkanalen ersätt med en fast bro.
Nuvarande järnvägsbro över Göta Älv byggs.
Jarl Prom, som skulle bli Vänersborgs siste borgmästare, tillträder sin befattning. Han pensioneras 1973.
Dalbobergens sanatorium omändras till sjukhem för långtidssjuka. Sanatoriet hade invigts 1914. Sjukhemmet läggs ner 1969.
Vargöns skola byggs till med våning 2 och 3.
Mariero Idrottsplats invigs.
Västra Tunhems hembygdsförening övertog f.d. södra skolan som sin hembygdsgård.

1948
Sparbankshuset byggs om från två till tre våningar. Vänersborgs Sparbank grundades 1822 och huset byggdes 1883.
Pastorsexpeditionen/prästgården på Drottninggatan 34 tas i bruk.
Under 1940-talets senare hälft iordningsställs Dalbostigen etappvis.
Vänersborgs Badmintonsällskap bildas.
Boteredsvallen invigs, ersätter Svinevallen/Svinedalen vid Öxnered.
Bildades Vargöns Ungdomsmusikkår, 1955 Musikkåren Vargarna.
Musikkår i Vargön marscherar genom Vargön i firandet av Mors Dag.
Uddevalla - Vänersborg - Herrljunga Järnvägar UVHJ elektrifierades.

1949
Arvid Richert blir landshövding efter Vilhelm Lundvik.
Stadsbiblioteket flyttar till Riksbankshuset, byggt 1902.
Edsbron över järnvägen byggs om.
Vänersborgs Döttrars Gille bildas. Vänersborgs Söners Gille grundades 1905.

1950
Gamla Slöjdskolan på Kyrkogatan rivs för ny telegrafstation.
Kyrkogården nr 1 mellan järnvägen och lasarettet inhägnas med stenmur.
UVHJ är helt elektrificerad.
Vänersborgs stad befolkning 15655 invånare.

1951
Gustav VI Adolf besöker Vänersborg på sin Eriksgata.
Carl Milles St Martin-staty vid Residenset, skänkt av Vänersborgs Söners Gille, avtäcks.
Campingplatsen vid Ursand står klar. Kaffeservering och förbättrad väg året därpå.
Vänersborgs Släpvagnskopplingar, senare VBG-produkter startar.
Vänersborgs Motorklubb bildas.

1952
Väne-Ryrs kommun införlivas med staden.
Sundals Ryr, Gestad införlivas med Brålanda kommun..
Vänersnäs kommun, överflyttas från Skaraborgs län införlivas med Västra Tunhems kommun.
Stadens första trafikljus sätts upp vid Gropbron.
Kvarnen vid Önafors brinner.
Stadens förråd vid Holmängen står klart.
Vänersborgs Idrottsförening, bildad 1906, får nytt klubbhus på Holmängen.
Tomteparaden i Brålanda startas.

1953
Grand Hotell vid Hamngatan, numera Strand Hotell, invigs.
VIF:s ishockeyrink och fotbollsplan på Holmängen är klara.
Karlsro köps av Missionsförsamlingen.
Sundals Ryrs Idrottsförening bildas.
Vänersborgs Folkdansgille bildas.

1954
Nya musikpaviljongen i Plantaget är klar. Den gamla var byggd 1918.
Nya Vattenverket på Skräcklan tas i bruk.
Baptistkyrkan vid Kungsgatan-Östergatan, uppförd 1895, byggs om.
Edsvägen breddas vid lasarettet och dövskolans vaktmästarbostad rivs. Dövskolan grundades 1892 och fick sina lokaler vid Edsvägen 1896.
Kronhjort inplanteras på Hunneberg i mitten av 1950-talet.
Sundal Ryrs skola byggs och rivs 2016.

1955
Axel Wallenbergs Fridastaty på Skräcklan, bekostad av Anna Olsson, avtäcks. Östra skolan, ” Sveriges i särklass flottaste folkskola” invigs, nedlagd 1992, rivs 2007.
Hushållningssällskapets hus på Kungsgatan 17 står klart.
Mats Lemne tillträder som landshövding efter Arvid Richert.
Brandstationen vid Edsvägen tas i bruk.
Bengt Swarén, som varit verksam i församlingen sedan 1937, installeras som kyrkoherde.
Årbol skola, senare kallad Sundals Ryrs skola, tar emot sina första elever, läggs ner 2010, ersatte skolorna i Bollerud, Lersäter, Sallebyn och Bollungsnäs.
Musikkåren Vargarna i Vargön bildas.

1956
Brålanda upphör att vara municipalsamhälle, från 1935, och går åter upp i landskommunen.
Landeriet Karlslund, mitt för nuvarande Teli, rivs.
Gasverket vid Norra Järnvägsgatan rivs.
Den flyttade Dalbogården invigs.
Ny taxistation på torget mitt för Kungsgatan 5 tas i bruk.
Gamla Tändsticksfabrikens kontorsbyggnad rivs. Fabriken lades ned 1932 i samband med Krügerkraschen.
Brandstationen flyttades från Kyrkogatan 23 till Brättevägen 1.
Dalbogården invigs efter ha flyttats 1953 och renoverats.

1957
Teaterladan på Kasen rivs.
Hus på Residensgatan 1, byggt före branden 1834, rivs.
Skräcklestugan, uppförd 1935, byggs till.
Kronhjorten återplanteras från Halleberg och Hunneberg

1958
Magistratens auktionsverksamhet läggs ned.

1959
Blåsutbiografen läggs ned. Rivs 1962.
Vita urtavlor inmonteras i kyrkans tornur. Kyrkan byggdes efter stadsbranden 1777, tornet 1799 och det första tornuret uppsattes 1803.
Sandmarkska stiftelsens hus vid Edsgatan rivs.
Nyströmska huset på Drottninggatan rivs för Epa, sedermera Tempo, `Com In Center` och dg12.
Tenggrenstorps tegelbruk brinner ned.
Reningsverket på Holmängen invigs.
Vänersnäs befolkning är 637 personer.
Vattenförbrukningen är som högst 419 liter /person och dygn.

1960
Det gula residenset målas rosa. Residensets äldsta delar är från 1754 och ritades av Carl Hårleman. Omfattande till- och ombyggnad 1843.
Nya vattentornet på Mariero står klart. Det gamla vid Kungsgatans slut byggdes 1882 och påbyggdes 1911.
EPA, Enhetspris AB, Vänersborgs första varuhus, beläget vid Torget, Drottninggatan.
Under 1960-talet flyttades korsen vid patientgravarna på Restads sjukhuskyrkogård för att underlätta skötseln.

1961
Huvudnässkolan på gamla läroverkets tomt börjar byggas.
Frimurarlogens fastighet Kungsgatan-Vallgatan rivs för nybygge.
Birger Sjöbergsällskapet instiftas.
Solängens ålderdomshem byggs till.
Polishuset på Kungsgatan tas i bruk. Det gamla låg på Kyrkogatan i kvarteret Näckrosen.
Järnvägsbacken byggs om.
Hallevi idrottsanläggning i Vargön invigs.
Skofabrikens garveri, där nuvarande kommunhus finns, läggs ner.

1962
Nuvarande Dalbobron (nr 10), invigs av kommunikationsminister Skoglund. Den gamla svängbron hade invigts 1916 och rivs 1965.
De två sista hästarna i stadens tjänst säljs på auktion.
Kirudds konfektionsfabrik läggs ned.
Riksväg 7 byter namn till väg 45, sedan 2006 Europaväg 45.
Kommunal Musikskola i Västra Tunhem börjar sin verksamhet.
Lanthushållsskolan flyttas från Färgelanda till Lantmannaskolan i Nuntorp, upphörde 1982.
En permanent trafiklekskola invigs i Vänersborg, landets 13:e.

1963
1844 års läroverk (d v s Annexet) samt 1869 års läroverk (med den tredje
våningen påbyggd 1934) rivs. Läroverket, Huvudnässkolan, invigs.
En del av träden utmed Edsgatan huggs med för att underlätta för bilismen. Gatan trädplanterades första gången 1837 och på nytt 1923.
Restaurang Elvan på Residensgatan, ungefär 100 år gammal, läggs ned. Vandrarhemsverksamheten överförs till Kommunens fritidsnämnd. Pingstkyrkan i korsningen Edsgatan-Nygatan invigs.
Vänersborgs kommunala musikskola inrättas.
Stefanskullens fyr vid Vänersnäs norr udde inrättas.
Landstingets kanslibyggnad byggs till.

1964
Kommunblockssamarbete mellan Vänersborg, Västra Tunhem, Frändefors och Brålanda inleds.
Vänersborgs kyrka får exteriören renoverad.
Kokhuset i gamla hamnen, byggt 1838, rivs.
Nygjutning av Molins `Bältespännarna´, bekostad av Lions Club avtäcks framför museet. Statyn, tillverkad 1859, hade införskaffats 1914 och till 1936 varit placerad i Plantaget vid torget.
Kungsgatan 7 rivs för nybygge av bl a ICA-hall.
Trafiksignaler sätts vid korsningen Järnvägsbacken-Edsgatan och Kungsgatan-Edsgatan.
Domus varuhus invigs.
Torgets båda kiosker uppförs.
Krematoriet vid kyrkogården 1 har byggts till och bl a fått klocktorn.
Idrottshuset och konstisbanan invigs, världens näst största sammanhängande konstfrysta isyta.
Hedevallens idrottsanläggning i Ryr färdigställs.
Skerruds skola byggs.
Bysten över statsminister Per Albin Hansson, vid Folkets Park, Dalaborgsparken, reses.
Musikkårerna i Vargön sammanslås till Vargöns Musikkår.

1965
Högstadiet Torpaskolan tas i bruk, rivs och ersätts av ny byggnad 2011.
Påskelden nedanför von Sydowska villa på Norra Gatan 1 brinner för sista gången.
Gammal bebyggelse vid Trädgårdsgatan rivs.
Bryggeriet i kvarteret Syrenen försvinner.
Statens uppfostringsanstalt för sinnesslöa flickor, vid Torpavägen, startat 1922, flyttades till Laxå 1965. Byggnaden användes därefter till fritidssysselsättningar för dövskolans elever under några år.
Oljeberedskapslagret för flygbränsle MC 77 och från 1982 för diesel i Dalbobergen byggs, och avvecklas i runt sekelskiftet.
Bilprovningen startar upp i Vänersborg, då vid Östra vägen, numera vid Tenggrenstorpsvägen.

1966
Nya Gropbron över Karls grav invigs och ersätter svängbro från 1912.
Kyrkans tornspira knäcks i storm.
Edsgatan 7, À Johans`, rivs för Hypoteksföreningens nybygge.
Vargöns Drillflickor bildas.

1967
Stadsbebyggelse påbörjas på Torpområdet. Den gamla stadsbebyggelsens gräns hade gått vid Lyckhemsgatan-Idrottsgatan.
Apoteket flyttar från Drottninggatan vid torget till Sundsgatan.
Trafiksignaler sätts upp i korsningen Hamngatan-Residensbron.
Kungsgatan och Drottninggatan breddas genom att snedparkeringarna utmed Plantaget tas bort.
Stadsbiblioteket flyttar från Riksbankshuset till Skofabrikens gamla matsal.
Torget planeras om.
Fridhems tegelbruk och Nabbensbergs tegelbruk lades ner.
Infrarödsteknik AB startar.
Staten, Medicinalstyrelsen, överlämnade ansvaret i mentalsjukhusen sedan 1905 till landstingen, Restad sjukhus var ett av dessa sjukhus.
Verksamheten på Korsebergs sjukhus från 1939 upphör och återöppnas 1969 som sjukhem/vårdhem.
Vänersborgs stad befolkning 19766 invånare.

1968
Minnesplattan över gamla begravningsplatsen runt kyrkan sätts upp på kyrkans torn. Begravningsplatsen hade använts till 1808.
Studentexamen enligt gamla systemet avläggs för sista gången.
Friskulpturen framför Idrottshuset, utförd av Folke Truedsson, avtäcks.
Triad, friskulpturen framför Idrottshuset, utförd av Folke Truedsson, avtäcks.
Vandrarhemmet inhyses i idrottshuset under sommaren.
Skolan i Olofstorp, Vänersnäs, nedlagd.

1969
A F Carlssons Skofabrik läggs ned. Företaget etablerat 1860 på Residensgatan, flyttade snart till Kyrkogatan och 1889 vidare till vad som idag heter A F Carlssons Gata.
Nya gymnasieskolan vid Torpa, idag Birger Sjöbergskolan, invigs. Huvudnässkolan blir högstadium.
Fridhems gård rivs.
Utomhusbadet vid Idrottshuset står klart.
Fritidsgården Karten i Vargön öppnas för ungdomsverksamhet.
Holmen köper pappers- och massafabriken i Vargön.
Dalbobergens sjukhem läggs ned.
Folkrörelsearkivet bildas.
ToppFrys Brålanda startar.

1970
Länsstyrelsen säger ja till att Malöga flygplats, som byggts ut av Trollhättans stad, används som provisorium under fem år.
Gunnar von Sydow tillträder som landshövding efter Mats Lemne.
Handelshusgården Drottninggatan 40 rivs.
Drottninggatan 30 `Bergska huset´, där björnjägaren Llewellyn Lloyd (d 1876) en gång bott, eldhärjas och rivs.
Mejeriet vid Norra Järnvägsgatan läggs ned.
Vänersborgs kyrka får en ny orgel. Orgelfasaden från 1786 står kvar.
Tenggrenstorps förskola startar.
Nordens första värmeläktare för publik färdigställs vid Isstadion.
Första turistsäsongen med mottot "Visornas Vänersborg" i Plantaget.
Vänersnäs Idrottsklubb startar, namnbyte till Vänersborgs fotbollsklubb 1998.
Lindgårdens ålderdomshem/äldreboende invigs.
Riks Rasta, numera Rasta, Sveriges första, öppnar i Brålanda.

1971
Vänersborg, liksom rikets övriga städer, upphör att vara stad och blir kommun.
Sammanslagning av Vänersborgs och Trollhättans kommuner diskuteras. En majoritet i Västra Tunhems fullmäktige uttalar sig för anslutning till Trollhättan.
Stor gemensam industrisatsning för Fyrstad i Väne-Ryr diskuteras.
Systembolaget i hörnet Sundsgatan-Residensgatan rivs för nybygge.
Miljöproblemen, bl a luftföroreningarna i Vargön, väcker debatt.
Läroverkets gymnastiksal från 1923 rivs.
Carl Milles staty Triton på torget, gåva av Herr och fru Erik Magnus, avtäcks.
Reningsverket byggs ut.
Gamla fattighuset på Residensgatan 32, byggt före branden 1834, rivs.
Sport- och badanläggningen Fyrkanten, Vargön invigs.
Brålanda-hallen, idrottsanläggning, tas i bruk.
Frendevi idrottsanläggning i Frändefors invigs.
Vargöns musikskola firas med en inspelning av Sveriges Radio.
Nuntorpskolan får gymnasiestatus och blir 2-årig och från 1992 en 3-årig med inriktning djur och lantbruk.

1972
Fördjupning och breddning av Karls grav påbörjas.
För första gången diskuteras NÄL i landstinget.
Kyrkans interiör repareras.
Fridhems och Nabbensbergs tegelbruk, där driften lagts ner 1967, rivs.
Mariedalsskolans byggs successivt ut 1972-1974.
Tempererade utomhusbadet i Brålanda invigs.
Vargöns Storband bildas.

1973
Garveriet vid Sundsgatan-Vallgatan, byggt 1896 och nedlagt 1961 rivs för att ge plats för nytt kommunhus.
Nya leden Vänersborg-Vargön, med ny bro över Göta älv, står klar.
Stadsbiblioteket och Systembolaget flyttar in i nytt hus på Sundsgatan-Residensgatan-Köpmansgatan.
Posten får om- och tillbyggda lokaler på Sundsgatan.
Restads sjukhus, tidigare, Restads mentalsjukhus namnändras till Östra klinikerna.
Frändefors järnvägsstation läggs ner.
Vänersborg-Brätte Rotary bildas.

1974
Vänersborg, Västra Tunhem, Frändefors och Brålanda sammanläggs till Vänersborgs kommun.
Kommunhuset på Sundsgatan ersätter gamla nämndhuset på Kyrkogatan 22, invigt 1914, och spridda kontor. Bengt Johanssons stora väggmålning på kommunhusets yttervägg är skänkt av Sparbanken.
Första älg-safarin på Hunneberg och Halleberg.
Socialkontorets verksamhet in i "socialhuset" Torpavägen 1974-1993.
Trollhätte Kanal genom Karls grav hålls öppen året runt för båttrafik.
Åkessons Loge i Bodane, Brålanda startar upp sin verksamhet.
Onsjö Golfklubb bildas.
Vänersborgs Filmstudio startar.

1975
Landstinget nybygge i kvarteret mellan Södergatan-Fabriksgatan-A F Carlssons gata påbörjas. Står klart 1977.
Vänersborgs kommun tillträder Onsjö säteri efter köp.
Strömmerska huset, byggt på 1840-talet, och Strandhotellet, från 1890-talet, rivs för Länsstyrelsens nybygge.
Carl XVI Gustaf besöker Vänersborg på sin Eriksgata.
Trestadsregionens Avfalls AB, TRAAB vid Helgestorp, bildas.
Kvartersgården Sirius invigs.
Hallevibadet i Vargön invigs.
IFK Vänersborg går upp i allsvenskan i bandy och ramlar ur efter en säsong med 4 poäng på 18 matcher.

1976
Gamla fraktgodsmagasinet vid järnvägsstationen rivs och stationshuset målas grönt.
Frida-Mäss arrangeras för första gången, i detta även en tidig version av Birger Sjöbergspelet, se 1980.
Tennistältet vid sportcentrum invigs.
Ridhuset vid Kullens Gård invigs.
Vänersborgs kommuns konsumentkontor inrättas.

1977
Marieros församlingsgård invigs.
Landeriet Lyckhem rivs för vårdskolebygge.
Sagabiografen på Edsgatan, invigd 1938, byggs om till tre - Saga, Star och Look.
Vänersborg får sina första parkeringsautomater.
Kyrkan får ny kororgel.
Länsstyrelsens förvaltningsbyggnad vid Fisktorget står klar.
Esso-motorhotell vid Nabbensberg stod klart.

1978
Vassbottenleden öppnas.
Edsgatan avstängs längs torget för att ge utrymme för busshållplats.
Roxybiografen på Kronogatan rivs.
Gymnasiehallen, idrottssal, tas i bruk.
Golfbanan på Onsjö invigs.
Pensionsföreningen Lilla Paris startar.
Musikskolan flyttar under läsåret 1977/1978 in i gamla flickskolans lokaler vid Vallgatan, initialt på försök, efter något år permanent.

1979
Stiftelsen Älvsborgs länsmuseum bildas.
Skattehuset i Nordstan påbörjas.
Katrinedals landeri rivs.
Stadshotellet, invigt 1869, stängs.
Dalboskolan i Frändefors står färdig.
Frendevihallen tas i bruk.
Blåsuts Byalag startar.
Vassända-Naglums Elektriska distributionsförening förvärvas av AB Vänersborgs Elverk.
Vargöns kyrka invigs.

1980
Stationsbostaden vid järnvägsstationen rivs.
Gamla småskolan från 1868 vid Edsgatan-Nygatan försvinner.
Dalbobron stängs för reparation och ersätts med färjebro på gamla brons plats.
Arbetsförmedlingens och Försäkringskassans nya lokaler på Kronogatan tas i bruk.
Busstationen flyttas från Edsgatan tillbaka till torgets norra sida utmed Drottninggatan.
Park Hotell på Drottninggatan läggs ned.
Birger Sjöberg-spelet på Skräcklan framförs för första gången.
Tennisborgen byggs vid Vänersvallen.
Vänersborgs fjärrvärmeverk startades.
Vargöns kapell rivs.
Vargöns Symfoniorkester och Kammarorkester inbjuds att spela i Stockholms konserthus.
Vargöns Kammarorkester vann varje gång man ställde upp i RUM:s stråkorkester under 1980-1990-talet.
Vattenförbrukningen är 270 liter/person och dygn.

1981
Amanda Nordahls modeaffär på Edsgatan 17, grundad 1886, läggs ner.
Frisks konditori på Drottninggatan läggs ned.
Vänersborgsbadet, vid Vänersvallen, får byggd simhall i stället för tält. Ersätts 1992 av Vattenpalatset vid Vänerparken.
Ishallen invigs.
Volvo Brandt inviger sin anläggning på Onsjö.
Varmbadhuset från 1902 rivs för att ge plats åt länsstyrelselokaler, men blev parkeringsplats.
Sundals kommunala musikskola startar, men har rötter från 1968.

1982
Edsgatan 21, med bl a Thernqvists Blomsterhandel, rivs.
Onsjös huvudbyggnad corps de logi brinner.
Definitivt beslut fattas om att bygga nytt storsjukhus på andra sidan kommungränsen till Trollhättan.
Karlsrogården utbyggs.
Föreningen Sundals Släktforskare Brålanda bildas.
Konstföreningen Vänersborgsgruppen bildas
Vargöns Kammarorkester fick 2:a pris i orkestertävling i Paris.

1983
Delar av Edsgatan och Sundsgatan blir gågata. Stenläggning med Vänersborgs stadsvapen i Gågatekrysset.
Tempo läggs ned.
Cyklarna av äldre modell på Gågatan, Edsgatan, parkeras.
Brinkebergskulle skola läggs ner.
Centern håller sin riksstämma i Vänersborg.
Kören Björnligan startar.
Stadsmodellen – Vänersborg, en 6,5 m lång modell, skala 1:100, över staden 1900-talets första år, invigs.
Folkmängd i Vänersborgs kommun 35 213 invånare
Onsjöskolan uppförs.

1984
Elfsborgs Läns Annonsblad, grundad 1885, byter namn till Elfsborgs Läns Allehanda.
Biografen Stjärnan, sedan 1936, på Vallgatan läggs ned. Som sista film spelas "Borta med vinden".
Barnens Zoo startas på Dalborgsparken.
Vänersborgs Släktforskarförening startar.
Värmeverket vid Önafors byggs.

1985
Planerna på kommundelsnämnd i Brålanda avskrivs.
De första fem campingstugorna på Ursand uppförs.
Karlsrogården kompletteras med vandrarhemsstugorna.
Torpet Solliden, vid Båberg, byggnadsminnesförklarat. Har sina rötter från 1832 och var bebott till 1979.

1986
Bagare Ericssons hus, med bl a Malmströms Guldsmedsaffär, i kvarteret Nässlan vid Edsgatan rivs.
Mejeriet vid Norra Järnvägsgatan rivs.
Vandrarhemsverksamheten upphör i kommunal regi, sedan 1963 och i idrottshuset sedan 1968.
Missionskyrkan Frändefors uppförs.

1987
Norra Älvsborgs Länssjukhus invigs och lasarettet i Vänersborg, med de äldsta delarna från 1879, utryms. Patienterna flyttade från Vänersborg till NÄL i januari 1988.
F.d. Stadshotellet byter namn till Kulturhuset, där föreningen Folkets Hus finns. Ny renovering av teatern.
Kulturlagret uppförs.

1988
En aktionsgrupp i Vargön arbetar för att avskilja Västra Tunhem från Vänersborgs kommun.
Avvecklingen av mentalvården på klinikerna/sjukhemmen Norra, f d Källshagen, och Östra, f d Restad, pågår.
Sikhalls nya camping tas i bruk, privat regi.
Bågskytteklubben nya klubbstuga vid Tegelbruksvägen tas i bruk.
Onsjökyrkan invigs.
Tunneln, 22 m hög och 11 m bred, under Huvudnäsön till Vargöns Kraftstation byggdes 1986-1988.
Vänersborgs Skidklubb flyttar efter mer än 30 år sin verksamhet från Katrinedal till nya klubbhuset vid Ursandsområdet.
Naturum och vandringsled vid Bergagården invigd av kung Carl XVI Gustaf, drottning Silvia och kronprinsessan Victoria.

1989
Toppfrys avvecklar i Lidköping och på Gotland och koncentrerar på nytt verksamheten till Brålanda.
Nya Skidstugan med elljusspår vid Ursandsområdet står klart.
Stiftelsen Bergagården startar.
Grunnebo skola läggs ner.
Sällskapet Par Bricole firar 150-årsjubileum.

1990
Division Elektromekanik vid Teli avvecklas och 150 anställda får gå. Elektromekaniken tar helt över vid företaget.
SK Granan "Skidans hus" invigs officiellt.
Slutbadat i Vänersborgsbadet.
1989 beslutade riksdagen att en självständig högskola skulle inrättas i Fyrstadsområdet vilket blev verklighet den 1 juli 1990 under namnet Högskolan i Trollhättan/Uddevalla.
Föreningen Seniorernas Hobbyslöjd startar.

1991
Utredning om flygfält i Skogaryd avbryts.
Bengt K Å Johansson efterträder Göte Fridh som landshövding.
Riksväg 45 får ny sträckning förbi Vänersborg.
Olof Palme-bysten i Kulturhusets entréhall avtäcks.
Äventyrsbadet i Vänerparken invigs, och Vänersborgsbadet stängs
De sista patienterna flyttar från Korsebergs vårdhem/sjukhem.
Hunnebergssextetten, en gren ur Vargöns musikkår, bildas.
Vargöns symfoniorkester vann Ungdomssymfoniorkesterfestivalen USOF 1991, 1998, och 2001.

1992
Provisoriet Malöga förlängs ytterligare en gång.
Småbåtshamnen i Vänerparken invigs.
Järnvägsstationen byggs om och målas gul.
Ny överbyggnad av Hallevibadet invigs.

1993
Telia läggs ned 30 juni.
Vänersborgs Bokhandel på Kungsgatan 5 byggs om till Sveriges största landsortsbokhandel.
Eleverna får välja vilken skola de ska undervisas i - skolval.
Musikpaviljongen i Plantaget rivs och förberedelsearbete för en ny, den tredje, som skall stå klart till jubileumsåret 1994, påbörjas.
Tärnanskolan invigs och ersätter Östra och Södra skolorna.
Flyttade Institutionen för undervisning/humaniora vid Högskolan i Trollhättan/Uddevalla och dåvarande Vårdhögskolan i Vänersborg (Landstingsregi) till Vänerparken och 1 jan 2000 blev den landstingsägda vårdutbildningen statlig och uppgick i Högskolan Trollhättan/Uddevalla.

1994
Vänersborg firar 350-års jubileum. Besök av Kung Carl XVI Gustaf och Drottning Silvia.
Andarnas skepp, Kjell Engmans skulptur i glas, som införskaffades till Vänersborgs 350-års jubileum placeras i Vänerparken.
Cykel-SM arrangerades i Vänersborg.
Erikshjälpen startar sin verksamhet i Vänersborg.
Parkeringsautomaterna slopas 1 april och ersätts med P-skiva.
Vindkraftverket vid Nuntorp uppförs.
Kriminalvårdsanstalten Östragård uppförs.
Musikskolans Musikvecka, där musikskolans elever spelar överallt i kommunen, startar.

1995
Flex-tid införs för elever i årskurserna 4-6 i Blåsut skola, vilket var först i Sverige.
Musikskolan flyttar från f.d. Flickskolans lokaler, Vallgatan, till f.d. Socialhuset vid Torpavägen.
AB Vänersborgsbostäder bildades och flyttade in i f.d. Flickskolans lokaler, Vallgatan.
Vänersborgs Energi (med Brätte Energi, Vbg:s Elverk och Vbg:s fjärrvärmeverk) säljs till Vattenfall.
Cellfängelset ”Borgen” i centrala staden flyttar sin verksamhet till nybyggda Kriminalvårdsanstalten Brinkeberg på Restad Gård. Borgen byggs senare om till bostäder.
Residenset målades i en gulvit färgsättning.

1996
Fartdämpande vägupplevelse, av konstnär Helge Lundström, norra infarten till Vänersborg anläggs.
Vänersborgs kommuns hemsida startar.
Villa Björkås testamenteras av Elsa d´Orchimont till Vänersborgs kommun.

1997
Föreningssparbanken bildas genom sammanslagning av Föreningsbanken och Sparbanken.
Tage Andersens konstutställning "Ljus, vatten och väsen"
Sundal Rock Orchestra bildas.
VW-träffen – veteranbilssammankomst i Vänersborg för äldre Volkswagenmodeller startar.

1998
Västra Götalands län bildas av att Älvsborgs län, Skaraborgs län och Göteborgs och Bohus län slogs ihop

1999
Vänersborg blev säte för Västra Götalandsregionens regionfullmäktige och regionstyrelse, då landstingen i Bohuslän, Älvsborg och Skaraborg och sjukvården i Göteborg slogs ihop.
Gymnastikhall byggs i gamla Vänersborgsbadet, nedlagt 1992.
Nytt stall vid Brätte, Kullens Gård.
Vänersborgs Paradorkester blev svenska mästare 5 år i rad 1999-2003.

2000
Vänerns höga vattenstånd gör att Vänersborg får problem.
Vänersborgs Musikskola korades till "Årets Musik- och Kulturskola" av Svenska Musikrådet.
Källsortering för avfall inleds med kompostsopor i gröna påsar och brännbart i röda påsar.
Missionskyrkan renoveras och byggs till.
Musikskolan Vänersborg utsågs av Svenska Musikrådet till Årets Musik- och Kulturskola.

2001
Kungajaktmuséet Älgens Berg invigs.

2002
Tomteparaden i Brålanda firades med världsrekord.
Entreprenören Grannskapsservice i Sverige, namnbyten till Carema Care 2005, Vardaga äldreomsorg 2013, ansvarade för bl.a. äldreomsorgen i Brålanda 2002-02--2017-01.

2003
Mariedalsskolan förstörs till stor del av anlagd brand. Återuppbyggs.

2004
Fängelset ombyggt till bostadsrätter.
Den nya rondellen i Järnvägsbacken - Edsgatan invigs.
Nya bron Jakobben, Skräcklan invigs.
Konstgräsmatta för fotboll anläggs på bandyarenan.
Familjecentralen Sirius öppnar.

2005
Hallebergskolan läggs ner och rivs 2007.
Granåsskolan invigs efter en större utbyggnad.
Invigning av Fågeltorn i Dalbobergen.
Invigning av fontän i Hamnkanalen.
Direktförbindelse Vänersborg - Stockholm med tåg X 2000 startar.
Fru Elisabets väg, utmed vattnet, väster om strandkyrkogården, i ordningsställs.

2006
Motorvägen mellan Väne Ryr och Trestad Center står klar.
Vänersborg & Co, ett projekt mellan näringsidkare och kommunen, inleder sitt arbete.
Hastighetsövervakningskameror utmed riksväg 45 placeras ut sträckan Brålanda-Vänersborg.
Lindgårdens äldreboende läggs ner. Används därefter som kontor och tillfälligt boende.
De nya rondellerna vid Östra vägen-Regementsgatan, och vid Järnvägsbacken-Hamngatan öppnas för trafik.
Riksväg 45 byter namn till Europaväg 45, E45.
Namnbyte av Högskolan Trollhättan/Uddevalla till Högskolan Väst.
Aqua Blå, vatten- och visfestivalen, hade succépremiär.
Föreningssparbanken byter namn till Swedbank.
Musikakademin Vänersborg bildas.
Slagverksensemblen Vänerbongo, Vänersborgs Musikskola, blev svenska juniormästare.

2007
Korsebergs sjukhem rivs. Sjukhusets patienter flyttades under 1987-1991 till vårdhemmen Björken, Gläntan, Solbacken resp. Linden.
Rånnums skola återinvigs efter en omfattande renovering. Vargöns musikskola flyttar in.
Trestadsregionens Avfalls AB, TRAAB, bildat 1975, säljs till Ragn-Sell AB.
Solängens äldreboende renoveras och tillbyggs. Inflyttning och invigning 2008.
I centrala Vänersborg gäller hastighetsgränser 30, 40 eller 60 km/h, ettårigt försök.
Strömsborgs sommarrestaurang, Strömmarn, rivs efter långvarig debatt. Uppförd 1871.
Topp Livsmedelsprodukter, f.d. ToppFrys läggs ner i Brålanda, startat 1969.
Södra skolan och Östra skolan vid Marierovägen rivs.
Vänersvallen får uppvärmt konstgräs och ny läktare.
Gymmixhallen byggs till.
Belysning av cykelväg Korseberg-Båberg invigs.
Musikklass Birger Sjöberggymnasiet med riksintag.
Dalaborgs naturförskola, med inriktning utomhuspedagogik, utökades till att omfatta även lokaler i Folkets Parks restaurang/festsal.

2008
Visit Trollhättan Vänersborgs AB bildas av de båda Turistbolagen i respektive kommuner.
Västra Götalands-Regionens nya Regionarkiv på Niklasberg står klart. Här hyr även Kommunarkivet in sig för hälften av sitt bestånd.
Arena Vänersborg byggs, invigs 2009.
Högskolan Väst upphör i Vänersborg och centraliserar all sin verksamhet till Trollhättan.
Frida-statyn från 1955 på Skräcklan stulen och återfunnen efter drygt 2 juniveckor.
Medicinska museet i f.d. Lasarettet upphör.
Vänersborgs kommun diplomeras till en Fairtrade City.
Bandyläktaren, uppförd 2002-2003, totalförstörs i en brand.
Topp nystart med liknande verksamhet som tidigare.
Rondell anlagts i Vargön till Vargön Alloys.
Produktionen i Wargöns bruk/Holmen, avslutas i december, och ett flertal byggnader rivs under följande år, skorstenen 2010.
Komvux flyttar från Trenova Center in i Högskolans tidigare lokaler i Vänerparken, gamla lasarettet.
Vänerparkens förskola invigs.
Svenska kyrkans hus, Kungsgatan 23, med expedition och samlingsdel tas i bruk.
Vid rondellen vid järnvägsstationen uppfördes ett Eiffeltorn av trä, togs bort 2015.

2009
Huvudnässkolan flyttar tillfälligt till Trenova Center vid Östra vägen.
Musikskolan flyttar till Vänerparken i f d Lasarettets och Högskolans lokaler.
Vänersborgs Segelsällskap firar 100-årsjubileum, arrangerar JSM.
Arena Vänersborgs invigs i september med föreställningen Drömläge.

2010
Västra Tunhems prästgård säljs till privat ägare.
Snörik vinter med flera takras, bl.a butik, ekonomibyggnader, industrilokaler, Arenan. Flertal skolor stängda, och taksnöskottare försöker hålla skador borta.
Vänersborgs kommun köper Holmens industrifastighet i Vargön i syfte att bl.a. bygga ny hamn.
Folkrörelsearkivet byter namn till Föreningsarkivet och flyttar till nya Regionarkivet.
Huvudnässkolan upphör och övergår i gemensam organisation, Centrala skolenheten, för de äldre eleverna tillsammans med Tärnan och Torpaskolan och i gamla lasarettet inreds nya skollokaler, Vänerparken.
Första Bomässan anordnas i Arena Vänersborg.

2011
Äldreboendet Linden tillbyggt.
Vänersborgs kyrka invigs efter en omfattande renovering.
Vänersnäs kyrka renoveras.
Åttersruds bygdegårdsförening har utsetts till årets bygdegårdsförening.
Torpaskolan rivs och ersätts av ny byggnad.
Dalbobron stängs för reparation och ersätts med färjebro på gamla brons plats.
Karls grav, från Fridhemssätten till Brinkebergskulle, sluss töms i ca tre veckor för reparation. Psykiatrianläggning Brinkåsen startar i nya lokaler.
Orienterings-SM i Onsjöområdet.
Stationshuset från 1860 i Vargön rivs.
Coop Nära/Konsum i Vargön upphör, startat 1919.
Sundal Ryrs skola läggs ner.

2012
Vänersborg tilldelas utmärkelsen ”Årets jazzkommun” av Svensk Jazz.
Vänersborgs kommun och Västra Götalandsregionen har tilldelats Psynk-priset 2011, för förtjänstfulla insatser kring barns och ungas psykiska hälsa i ”Modellområdesarbetet”.
En stor uppfräschning av Ursands Camping i ny regi.
SM för H-båtar arrangeras av Vänersborgs Segelsällskap.
Bankerna Swedbank och Nordea slutar med kontanthantering.
Kunskapsförbundet Väst, en gemensam gymnasieskola och kommunal vuxenutbildning Vänersborg – Trollhättan inleds och verksamheten startar formellt nyår 2013.
Huvudnässkolans ”A-hus”, utmed Drottninggatan, rivs under hösten.
Kommunstyrelsen med sitt arbetsutskott ersätter pappershandlingar med digitala i sammanträden.
TTELA flyttar sin redaktion från Edsgatan till Drottninggatan 12.
Järnvägsförbindelse med dubbelspår mellan Öxnered och Göteborg invigs.
Ljuskronan i advents- och jultid under Dalbobron installerad.
Trafikrondellerna namnges.

2013
Apoteket flyttar från kvarteret Nässlan till kvarteret Näckrosen.
Bandy-VM arrangeras i Arenan. Arena Vänersborg utnämns till ”Årets Bandyarena 2012”.
Handelsbanken flyttar från Edsgatan 27 till Edsgatan 11 C.
Äldreboendet Björken tillbyggt.
Vänersborgs Musikskola firar 50 år under läsåret 2012/2013 med ett stort antal konserter/evenemang och hemvändarkonsert.
Vänersborgs kyrkas orgel renoveras och moderniseras.
I Brålanda öppnar Brålanda Biogas AB den första tankstationen. Biogasen är en produkt från Dalboslättens jordbruk.
Vid Ursands Camping har ullgrisar flyttat in i anläggningens minizoo. Skräcklestugan renoveras.
Cykelpumpen på gågatan invigd.
Sophantering med två soptunnor införs, brun för komposterbara och grön för brännbara sopor.
Väne Ryrs skola renoveras och öppnas efter några års stängning. Migrationsverket har slutit avtal med Restad Gård och ett tillfälligt boende för asylsökande för totalt närmare 600 platser.
Gamla banvallen mellan Öxnered och Trollhättan har byggts om till gång- och cykelväg.
Huvudnässkolans ”B-hus”, utmed Kungsgatan, rivs under hösten.

2014
Vattenrännan på Edsgatan invigs.
Bojortkajen namngiven och invigd.
Varnergruppens 54000 m2 stora Klädlager, ”Varners-borg” vid Trestad Center börjar uppföras, beräknas klart 2016.
Karlsrogårdens midsommarfirande firar 60 år.
Gång- och cykelvägen till Ursand invigs.
Begravningsplats för smådjur anläggs intill Holmängens koloniområde.
Permanent scen uppförs i Gågatekrysset, ersätter den provisoriska från sent 1990-tal.
Plantaget planeras om och förnyas.
Pilgrimsleden Vänersborg – Lödöse färdig, del av pilgrimsleden Santiago de Compostela – Trondheim.
Matvaruaffären Willys flyttar från Trestads Center till Vänersborg.
Ett symbolträd, en ask vid nya vattentornet naturminnesförklaras.

2015
15 nya träd planteras i plantaget och en lekplats med musiktema anläggs.
3 nya ekonomibyggnader uppförs vid Katrinedals kyrkogård. Fastigheterna utmed dalsländska Vänerkusten ansluts till det utbyggda VA-systemet, byggtid 2012-2018.
Ostindiefararen Götheborg besöker Vänersborg.
Trafikrondell vid Korseberg byggs.
Cykelväg Vänersborg – Frändefors byggs ut med ytterligare en etapp. Stadens julgran fick sin placering i Plantaget i stället för som tidigare Torget. Granen blåste ner i stormen Helga.
Ljuskronor hängdes i Plantagets träd under advents- och jultid.

2016
Huvudnässkolans ”C-hus”, gymnastikbyggnaden utmed
Drottninggatan, rivs under vintern.
Nordea-banken upphör med sitt kontor i Vänersborg.
Cykelväg Nordkroken - Vargön byggs. IFO – Individ- och FamiljeOmsorgen flyttar från kommunhuset till Skatteverkets tidigare lokaler vid Residensgatan.
Visit Trollhättan Vänersborgs AB/Turistbyrån flyttar från Resecentrum vid järnvägsstation till Edsgatan vid torget.
Cykelväg Vänersborg – Frändefors byggs ut med ytterligare en etapp från
Frändefors och söderut.
Bondgårdsrondellen vid Östra vägen anlagd.
Århuskranen i hamnen rivs.
Sundal Ryrs skola från 1954 rivs.
Kommunhusets dåliga inomhusklimat leder till stora åtgärder. Personalgrupper tvingas flytta till andra lokaler spritt i staden.
Hängande ljus-paraplyer hängdes i Plantagets träd under advents- och jultid.
Befolkningsstatistiken från SCB visar att det vid årsskiftet bodde 38 995 personer i Vänersborg.

2017
Vid Vänersborgs Museum har en hiss ökat tillgängligheten.
Vänersborgs kommun/socialförvaltningen återtar ansvaret för bl.a. äldreomsorgen i Brålanda.
Missionskyrkan byter namn till Equmeniakyrkan.
Pusshållplatsen vid Plantaget invigd.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
8 november 2022