Gå till innehåll

Verktygsfält

Verktygsfält

Pool

Vänersborgs Kretslopp & Vatten tillhandahåller ingen tjänst med tankbil där vi säljer vatten för fyllning av pooler.

Fyllning av pool

Vid fyllning med hjälp av er trädgårdsslang är flödet är cirka 2 m³ per timme. Fyll helst under sen kväll eller natt när övrig vattenförbrukning i området är låg, annars kan din fyllning medföra problem för omgivningen. Se till att slangen är över vattenytan (brutet vatten) under hela påfyllningen. Även om det finns en backventil i vattenmätaren så finns risk att poolvatten kan sugas ut i ledningsnätet och förorena vattnet.

Alternativet är att ni att tar kontakt med lokala entreprenörer med vattentankbilar.

Tömning av pool

En pool får aldrig tömmas mot de kommunala spillvattenledningarna! Detta då de biologiska stegen i reningsverket slås ut.

Innan tömning ska poolvattnet alltid avkloreras.

För utomhuspooler avkloreras vattnet genom att inte tillsätta klorhöjande kemikalier den sista veckan innan poolen töms och låta poolen stå avtäckt så att solens strålar kan bryta ner kloret.

Vänersborgs Kretslopp & Vatten rekommenderar att poolen töms lite i taget, i omgångar, på gräsytor i den egna trädgården. Det är ditt ansvar att se till att vattnet inte rinner in till grannar eller ut på gator eller cykelvägar. Det är ditt ansvar att kontrollera att det inte finns enskilda vattentäkter i närheten.

Som ett absolut sista alternativ kan poolen tömmas i fastighetens dagvattenservis. Då krävs att det gått lång tid sedan senaste klorering samt att tömningen sker i omgångar under flera dagar.

De kommunala dagvattenledningarna leder dagvatten till närmsta vattendrag. Det är inte lämpligt att släppa ut vatten med klorerade föroreningar i direkt i sjöar och vattendrag. Vid tveksamheter kontrollera med kommunens miljöförvaltning.

Hantering av filter

Vid spolning och rensning av filter skall spolvattnet infiltreras ner i marken på din fastighet. Filterrenset töms i trädgården eller som kompostavfall.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
3 mars 2023