Gå till innehåll

Verktygsfält

Kartor

Baskartan (primärkarta)

I baskartan redovisas grundläggande förhållanden såsom fastighetsgränser, staket, häck, byggnader, vägkanter, rättigheter mm.

Kartan uppdateras genom inmätning och flygfotografering i takt med att staden växer och exploateras. Kartans innehåll kan variera efter önskemål och behov. Tex kan höjdkurvor läggas på.

Baskartan används som utgångsmaterial för framställande av olika karttyper till bl a bygglovsansökningar.

Blandade kartor

Bestämmelsekarta översiktligt vilka planer och bestämmelser som gäller i kommunen.

Förrättningskartan upprättas i samband med en lantmäteriförrättning och redovisar de beslut som tas i förrättningen gällande fastighetsindelning, servitut mm. Till förrättningen hör också protokoll och beskrivning av förrättningen.

Grundkarta

Grundkartan ligger till grund för upprättande av detaljplaner. Redovisning av primärkartans detaljer, byggnader, rättigheter, fastigheter, höjdkurvor mm.

Informations- och stadskartor

  • Adresskartan - Visar kommunens gatunamn och adressnummer.
  • Cykelkartan - Redovisar olika typer av cykelleder i Vänersborgs och Trollhättans kommun. Även tips på sevärdheter och upplevelser.
  • Informationskartan - En översiktlig karta över Vänersborg
  • Solkarta - Redovisar byggnaders potentiella solelsproduktion. Länk till vår solkarta hittar du längst ner på sidan.

Lokaliseringskarta

En lokaliseringskarta är en situationsplan som ska bifogas bygglovet.
Vid byggnation inom detaljplanelagt område under 50 m² och utom planlagt område behövs alltid en lokaliseringskarta. Planbestämmelser visas inte på en lokaliseringskarta .

Nybyggnadskarta

En karta som visar hur en fastighet får bebyggas. Kartan är avsedd att utgöra ett underlag för bygglovsansökan vid nybyggnation eller större utbyggnad.

I kartan presenteras fastighetsgränser, byggnader, detaljplanebestämmelser, vatten- och avlopps anslutningspunkt i plan och höjd.

Fastighetens areal och längder presenteras. Vid kuperad terräng tillkommer höjdkurvor. Avvägda höjder jämnt fördelade över fastigheten redovisas.

Ortofoton

Tagna flygfoton som justerats skalmässigt kallas för ortofoton.
En bild som har tagits över marken genom flygfotografering och omprojicerats så att hela bildytan har samma skala. Detaljer i verkligheten som byggnader och vägar redovisas som en bild, ett skalriktigt fotografi, av verkligheten, inte som symboler.

Webbkarta

Relaterad information

Sidinformation

Senast uppdaterad:
9 november 2022