Gå till innehåll

Verktygsfält

Planprocessen för översiktsplan

I 3 kap. plan- och bygglagen finns det bestämmelser som reglerar processen för att upprätta eller ändra en översiktsplan. Planprocessen ska ske med öppenhet och insyn.

Program
Ofta börjar översiktsplanearbetet med att göra ett program. Programmet beskriver vilka frågor som ska behandlas i översiktsplanen. Ett program möjliggör en tidig och bred dialog för att få in tankar och idéer kring kommunens utveckling. Syftet är att tidigt väcka intresse och förankring i det kommande arbetet.

Förslaget till översiktsplan arbetas fram.

Samråd
När ett planförslag upprättas ska samråd hållas. I förslaget till översiktsplanen ska kommunen visa motiven till förslaget, betydelsefullt planeringsunderlag samt förslagets innebörd och konsekvenser. Myndigheter, föreningar och allmänhet har möjlighet att lämna synpunkter. För speciellt berörda kan särskilda möten hållas. Man kan ha föreläsningar, studiecirklar och debatter. Synpunkterna som inkommer under samrådet redovisas i en samrådsredogörelse.

Efter samrådet görs ändringar och kompletteringar utifrån de synpunkter som framkommit under samrådet.

Utställning
När planförslaget är bearbetat och färdigt, ställer kommunen ut förslaget för offentlig granskning. Utställningen pågår under minst två månader. Myndigheter, kommunala förvaltningar och invånare ges möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget. Länsstyrelsen som ska bevaka de statliga intressena framför sina synpunkter i ett speciellt granskningsyttrande. Synpunkterna som inkommit under granskningen sammanställs i ett granskningsutlåtande där ändringar redovisas. De synpunkter som inte tillgodoses i planen bör även särskilt motiveras.

Efter utställningen görs de sista ändringarna i planförslaget. Det reviderade planförslaget lämnas sedan till kommunfullmäktige för antagande.

Antagande
Kommunfullmäktige antar planen.
Länsstyrelsens granskningsyttrande är en del av planen.

Aktualitetsprövning
Minst en gång under varje mandatperiod ska kommunfullmäktige ta ställning till om översiktsplanen är aktuell. Förutsättningarna kan ha ändrats och nya planeringsfrågor tillkommit som behöver behandlas i en översiktsplan. Länsstyrelsen ska då ge en samlad redogörelse för de statliga intressena samt ge sin syn på planens aktualitet. Om planen anses vara aktuell så fortsätter den att gälla, i annat fall beslutar fullmäktige att revidera eller ta fram en ny översiktsplan.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
26 februari 2024