Gå till innehåll

Verktygsfält

Riktlinje för hushållning av jordbruksmark

Samråd

Vänersborgs kommun har tagit fram förslag på riktlinje för hållbar hushållning med jordbruksmark. Syftet är att säkerställa att brukningsvärd jordbruksmark skyddas i enlighet med miljöbalken 3 kap. 4 § och att förutsättningarna långsiktigt tryggas för matproduktion och en livskraftig jordbruksnäring. Dokumentet är tänkt som ett stöd för såväl tjänstepersoner som politiker i ärenden som översiktsplaner, detaljplaner, bygglov och förhandsbesked samt övriga lokaliseringsutredningar där jordbruksmark berörs.

Genom delegeringsbeslut den 4 mars 2024 har kommunstyrelsen beslutat att samråda förslaget för att få in synpunkter från organisationer, nämnder och länsstyrelse angående riktlinjens tillämpbarhet och utformning.

Skriftliga synpunkter ska vara inlämnade till kommunkansliet senast den 19 april 2024.

Synpunkterna ska skickas senast 19 april till
kommun@vanersborg.se eller
Vänersborgs kommun, Sundsgatan 29, 462 85 Vänersborg.

Skriv ”Synpunkter jordbruksmark” som rubrik.

För frågor och funderingar, kontakta gärna handläggare.

Pål Castell
pal.castell@vanersborg.se
0521-27 10 91

AKTUELLA HANDLINGAR (samråd)

Handlingar

Relaterad information

Sidinformation

Senast uppdaterad:
7 mars 2024