Gå till innehåll

Verktygsfält

Protokollsutdrag

Anbud för anläggandet av ett Gasverk i Wenersborg.

Utdrag af Stadsfullmäktiges protokoll 27 Januari 1865.

Till Kommittèen för Gaslysningsfrågan i Wenersborg

Härmedelst får jag göra följande anbud för Gasanläggning i staden Wenersborg.

1:o att för stadens räkning anlägga gasverk, i enlighet med de af Ingeniör Hammar uppgjorde ritningar och kostnadsförslager, mot villkor att derför erhålla liqvid då arbetet är färdigt och af sakkunnige män godkändt.

2:o att sjelf bekosta anläggnadet af gasverk samt att derifrån förse stadens gatulyktor med gas, till ett pris af 30 Riksdaler Riksmynt pr. år för hvarje låga, beräknad att brinna 1200. timmar om året med en ljusstyrka motsvarande 12 normala vaxljus, äfvensom att förse enskilde personer med gas till ett pris af 7 Riksdaler pr. 1,000:de kubikfot, medgifvande jag
derjemte staden rättighet att, när den så för godt finner, tillösa sig gasverket emot det pris som af sakkunnig män efter värdering bestämmer
men förbehåller mig, intill dess ett sådant tillösen skett, uteslutande rättighet att, emot de villkor och under den tid kontraktet kommer att bestämma, ombesörja den allmänna gatubelysningen i staden, samt att under samma tid ingen annan än mig tillerkännes rättigheten att å stadens gator
anbringa gasrör; samt

3:o att å plats som bestämmes uppbygga gasverk efter af Ingeniör Hammar upprättad och af staden godkände ritningar samt till ett i förslaget bestämt pris af 62,500. Riksdaler Riksmynt, i hvilken summa jemväl inberäknas kostnaden för åtskillige i förslaget är glömde men ytterst nödvändige apparater, såsom Condensator, Profklocka, Photometer, Tryckvisare m.m. äfvensom arfvode åt ingeniören; och erbjuder jag mig att såsom liqvid för ofvanstående belopp antaga, af Wenersborgs stad utgifne, och med 6% löpande Obligationer, hvilka staden när som helst eger att till betalning inom sex månader uppsäga, men förbehåller jag mig dock att åtnjuta ränta å 1/3:del af anläggningskostnaden från arbetets början, samt å 1/3:del från hufvud-rörledningens nedläggning allt till arbetets aflemnande i fullfärdigt skick och utfärdandet af omnämnde Obligationer.

Wenersborg den 25. Januari 1865.
Henry, Beatly,

Kommentar: 1 Riksdaler Riksmynt motsvarar idag c:a 50 kr.

(Nr 39. 9 mars 1865.)

Förbättring av förhållandena för Hästkreatur i Wenersborg.

Utdrag af Stadsfullmäktiges protokoll 18 November 1864.

Till Wenersborgs Kommunal Styrelse!

Ledd af begäret för det allmännyttigas befordran, tager jag mig friheten att, bland de mångfaldiga inom Staden gjorda och projecterade förbättrin-
gar för allmän beqvämlighet och nytta, hemställa att, nedanstående 3:ne punkter måtte af Herrar Stadsfullmägtige och hästvänner behjärtas och vin-
na dess sympati:

1:o Nödvändigheten af ett ändamålsenligare vattningsställe för häst-kreaturen inom Staden, i likhet med hvad på flere andra ställen är anord-
nadt, än vid den så kallade allmännigen är allmänt bekant, hvarom mina hittills gjorda framställningar blifvit förbisedda, dels emedan vattnings-ställets starka lutning under hästarnes drickning, nödgas de stå för mycket framstupa hvarigenom en förstark tryckning på bröstets inelfvor förorsakas och dels att dessa kreatur för att undvika denna olägenhet, vadande ut i vattnet ända upp till kroppen hvaraf desamma förblifva våta om benen snart sagdt hela dygnet om, hvilket synnerligast under höst- och vårtiden är mycket skadligt, gifvandes upphof åt flerahanda sjukdomar dessutom är detta vattningsställe högst riskerande och har under föregående åren flera skador och olyckshändelser inträffat.
Af dessa anledningar vill jag föreslå att ett lämpligare vattningsställe anordnas, hvilket med lätthet låter sig göra genom att anbringa 2 eller 3 såkallade vattningshoar, för att hålla hästarna åtskiljda antingen af urholkade grofva stockar eller hopfogning af 3:ne plankor, uppställas vid sidorna af vattenpumparne, med ledning eller ledrännor från dessa
Pumpar dervid vattenhemtningen icke bör hindras, eller om en för detta ändamål särskild pump inrättas,

2:o Afvenså vore af behofvet påkalladt att ett lämpligare ställe än allmännigen utsåges för hästarnes svängning under den varmare årstiden och
dervid anbringades en passande simbrygga hvarvid simningarne kunna på ett mera ändamålsenligt sätt ske, till förekommande af de ofta i allmänningen inträffade skador och olägenheter m. m.

3:o Synes det vara högst nödvändigt att den upphöjning som finnes midt för Brukspatronen Norströms hus och Recidensgården planerades till en jemn dusering af Kungsgatans vestra ända från Recidensgatan ned till Hamngatan eller pumparne, i likhet eller proportionsvis med samma sluttning som å gränden på södra sidan af detta hus, för afhjelpande af den besvärliga uppkörningen uppför denna backe så väl för trafikerande och resande som hufvudsakligen använda denna inkörning till staden, men isynnerhet för vattenköring, dervid genom vattenspillning under frosttiden, denna starka lutning blifver isbelagd och derigenom förorsakar flera olägenheter såsom hästarnes slintning och kullfallande, som äfven har en hämmande inverkan på en ferm vattentillgång under påkommande eldsvådor. Kostnaden för sänkningen af denna med rätta kallade "djurplågeribacke", synes icke vara afskräck-ande, för afhjelpande af omförmälte olägenheter, genom afsprängande af några mindre bergklintar, som lära förefinnas under denna upphöjning på så sätt att en trottoir får förblifva eller bildas i lika bredd med öfriga
trottoirer utmed gatan intill föremämnde hus.

Wenersborg den 14 November 1864.
P; Nordström

(Nr 37. 10 januari 1865.)

Wenersborgs Frivilliga Brankår behöfver hjelp.

Utdrag af Stadsfullmäktiges protokoll 18 November 1864

Till Herrar Stadsfullmäktige. Venersborg

Friv; brandkåren vänder sig till herrar fullmäktige för att få följande behof af hjelpt: Kåren har neml. en stor del af sin wattentillbringnings-servis placerad hos enskilta personer här i staden, hvilken servis det skulle åligga innehafvarne att vårda och skyndsamt hålla tillhanda vid förefallande eldsvådan. Kårens fördel och önskan hafva i detta hänseende
icke blifvit motsvarade, emedan nämde servis för det mesta förvaras under bar himmel, utsatt för alla vädervexlingar, hvarigenom täta reparationer och nykompletteringar drabbat kårens kassa, hvarförutan kårens intendent vid sist hållen inventering funnit wattenmaterielen hos några innehafvare sålunda fördelad, att slipen förvarats i ett hörn af gården, vattentun-
nan i ett annat och stängerna i ett tredje, alltsammans belamradt, så att allvarsamma hinder måste uppstå, den stund brandsignalerna kalla till eldsläckning.
Förmanskapet har, med anledning häraf, velat en förändring, så att alla kårens vattenfordon kunde förvaras på ett ställe och i närheten af sundet, der desamma kunde hållas wattenfyllda under sommarn och i god ordning till hästs försättande vid eldsvåda.
Fråga är således, huruvida herrar Stadsfullmäktige skulle wilja anvisa friv. brandkåren en plats på hvilken kåren finge uppföra en förvaringsbod
att tillsvidare begagnas för inrymmandet af kårens wattenmateriel?
Förmanskapet har med rådman Storck träffat öfverenskommelse, om upplåtande af lemplig plats å den till tullhus ämnade s. k. Stalltomten, vid hamn-
gatan, om denna plats upplåtande, till ifrågavarande behof, af herrar Stadsfullmäktige gillas.

Wenersborg den 18 Nov 1864
Å Kårens wägnar
P, H, Skarin
chef
Rud. Landqvist
f: s:

(Nr 33. 18 novenber 1864.

Protokoll hållet vid sammanträde af Wenersborgs Stadsfullmäktige å Rådhuset den 3:dje Januarij År 1863.

Sedan Stadsfullmäktige på kallelse af Herr Borgmästaren och Ridd Russberg på Magistratens vägnar denna dag sammanträdt för att konstituera sig, och sedan Herr Borgmästaren på bordet till fullmäktige öfverlämnat de inför Magistraten förda valprotokollen under tillönskan af lycka och framgång åt fullmäktiges stundande arbeten för Samhällets väl, jemte tillförsäkran af all beredvillighet och allt tillmötesgående å Magistratens sida; öfverläm-
nades ordet på Stadsfullmäktiges enhälligt uttalade önskan till t.f. Lektorn, Herr C A v Sydow, hvilken bland stadsfullmäktig erhållet det största röstetalet, för ledande af valet till ordförande, hvilket nu företogs med sluten omröstning.

§ 1.
Vid uppsummering af nu afgifne röster erhöll undertecknad kallelse till Ordförande med högsta antalet röster 7. Närmast i röstetal voro f. Råd-mannen Hr A J Landström med 6 röster och t.f. Lektorn Hr C A v Sydow
med 5 röster, hvarförutan Herr Räntmästare J A Zachrison erhöll 2:ne röster.

§ 2.
Sedan klubban blifvit till undertecknad aflämnad företogs nu val till vice ordförande, likaledes med sluten omröstning, hvarvid Musik-Direktören Herr O H Bergquist till denna befattning kallades med högsta antalet röster 10.
Närmast: i röstetal voro Herr förre Rådman A J Landström med 5 röster o tf. Lektor v Sydow med 4 röster, hvarförutan fabrikören Herr J G Carlberg erhöll 1 röst.

§ 3.
De tvenne på fullmäktiges bord aflämnande Magistratens valprotokollen af den 18:de och 30:de sistlidne December, innehållande Stadsfullmäktiges, bemyndigande upplästes af ordföranden.

Så förekommit betyga
in fidem
F A Zettergren

Justeradt den 5/1 63 F A Zettergren

Offentigen uppläst d 20/1 63 F A Zettergren

Apotekare Phylsons klagar över helgmålsringningen i Vänersborgs kyrka.

Utdrag af Stadsfullmäktiges protokoll 20 Januari 1863.

§ 7.
På framstäld fråga huruvida något vidare wore att andraga, anhöll Herr Apothekare Pyhlson om ordet och framstälde om ej någon åtgärd kunde af fullmäktige widtagas för afskaffande af ett missbruk, som på sednare tider fått inrota sig, nemligen den såkallade helgamålsringningen. Egentligen en qvarlefva från Katolska tiden, hade den på honom obekant sätt nu åter upplifvats, till föga fromma för församlingen och till föga andakt, då helgamålsringningen wanligen inträffar på en tid, då allmän rörelse och trafik eger rum, då öppen krogrörelse bedrifves, då det buller, som är förenligt med rörelsen under en torgdag, blandar sitt missljud med kallelsen från templet.
Han befarade dessutom att klockor och tornställning genom detta förfarande, utan något slags ändamål, skadades, och anhöll att, i händelse denna fråga af Fullmäktige ej kunde upptagas, af Ordföranden få upplyst hvart han i sådant hänseende hade att wända sig.
Sedan flere af Fullmäktige yttrat sig för afskaffande af detta bruk, meddelade Ordföranden att nämnde ärende ej hörde till Fullmäktiges behandling, utan egde de med detta bruk missnöjde att hänwända sig till PastorsEmbetet, för erhållande af kyrkostämma utlyst rörande detta ärende; och skulle denna fråga, på Apothekare Pyhlsons nu framstälda begäran, få i dagens protokoll inflyta.

Fattigvårdstyrelsen hjälper vandrande gesäller med mat och husrum.

Utdrag af protokollet, fördt vid Fattigvårdsstyrelsens sammanträde den 26 Febr 1863.

§ 4. Herr Kyrkoherde Warholm begärde, att någon åtgärd måtte vidtagas
till förekommande af det stora obehag, hvarmed presterskapet och troligen äfven andra stadens innevånare drabbas till följd deraf att fattigvården icke utdelar polletter till mat och husrum åt kringvandrande gesäller. Som detta icke är en fattigvårdsfråga, enär fattigvårdsstyrelsen har att vårda sig endast om stadens fattiga, utan en fråga om ordnings uppehållande, kunde fattigvårdsstyrelsen icke taga annan befattning dermed än öfverlämna protokolls utdrag till Herrar Stadsfullmäktige. Härvid ville styrelsen hafva uttryckt, att den för sin del ansåg lämpligt, att kringvandrande gesäller erhålla nattherberge, men att deras bettlande hittills icke förekommits derigenom att de efter fattigvårdens anvisning erhållit mat.

Rätteligen utdraget styrker
A. P. Holmström.

På grund av det ständiga blåsandet i staden tvingas nervsvage personer med dåligt bröst att flytta.

Utdrag af Stadsfullmäktiges protokoll 22 Juni 1863

Inkom den 20 Junij 1863.

Till Stadsfullmäktige i Wenersborg!

Ehuru, efter den erfarenhet undertecknad inhemtat om Wenersborgs helsotillstånd, jag måste erkänna denna stad vara en av bland de friskaste städer i Sverige, hvilket måste tillskrifvas dess fria läge med
planteringar af träd i nästan alla delar af staden, har jag dock ständigt hört en allmän och rättvis klagan öfver det envisa blåsandet härstädes, som
för nervsvaga och personer med dåligt bröst är särdeles pinsamt och till och med föranledt sådana personer att flytta härifrån. Det är med anledning häraf, som jag wågar hos Stadsfullmäktige föreslå att Stadsfullmäktige täcktes uttänka medel häremot. Då staden i nästan alla wäderstreck är öppen för vinden, vore önskligast om den på alla sidor kunde omgifvas med trädplanteringar men, om detta icke låter sig göra, åtminstone i norr och söder, mot norr medelst planteringar utefter Wenerns strand först med al, derbakom björck eller kanske popplar, som växa ovanligt fort upp men fordra att sättas tätt tillsammans, samt åter bakom dem trenne rader Furu, som stodo i Zicksack mot söder först löfträd och der bakom trenne rader furu. Det säges att försök förut blifvit gjorda med trädplanteringar utefter Wenerns strand på några ställen men att dessa icke fått vara i fred för okynniga personer, skulle man derföre kanske kunna hjelpa det med plickter och med att befria de jordegare, som fingo sina egor gränsande till dessa planteringar, från skatt för jorden till staden mot villkor att de eftersågo och wårdade dessa planteringar samt pålade åter skatten så snart de visade wårdslöshet dervid. Kan något bättre förslag finnas, ser jag det med tacksamhet, blott något skydd för de skarpa nordliga och sydliga vindarne kunde uptänkas.

Wenersborg den 19 Junij 1863.
C,Z, Kuylenstjerna
Stadsläkare.

Fullmäktiges ledamöter måste böta för utebliven närvaro.

Utdrag af Stadsfullmäktiges protokoll 2 Juli 1863.

§ 4.
Då Ledamoten Kopparslagaren C Ryrberg utan anmäldt förfall varit borta från Fullmäktiges Sammanträde den 22 sistlidne Juni, förklarade Herrar Fullmäktige honom skyldig att, enligt gällande Förordning, derför till stadens kassa böta 2 Riksdaler Riksmynt.
Deremot förklarade Herrar Fullmäktige sig gilla och godkänna de för uteblifvande från detta sammanträde anmälde förfall.

(Kommentar: 1 Riksdaler motsvarar idag c:a 50,-.)

Magistraten beviljar utskänkningstillstånd i Vänersborg

Utdrag af Stadsfullmäktiges protokoll 2 Juli 1863

§ 3.
Uti härvid föredragen skrifvelse av den 22 Juni som dock först under den 25 i samma månad till ordföranden inkommit, hade Magistraten, med tillkänna-gifvande att Kongl Majts Befallningshafvande för nu löpande Bränvins-försäljnings år, intill den 1 nästa Oktober, medgifvit, att 18 ställen för minuthandel med spritdrycker och 6 ställen, inberäknade Stadskällaren och Gästgifvaregården, för utskänkning af sådana drycker finge här i staden finnas, begärt Fullmäktiges yttrande, dels i afseende å det antal minuterings- och utskänkningsrättigheter, som Fullmäktige för sin del funne lämpligt föreslå, och dels huruvida dessa rättigheter borde samfälldt i ett utrop eller hvar för sig serskildt å blifvande auktion utropas.
Efter slutad öfverläggning, förklarade Herrar Fullmäktige sig vilja för nästkommande försäljnings år tillstyrka bibehållande af lika många
minuterings- och utskänkningsställen, som under nu löpande försäljnings år, eller 18 af det förra slaget och 6 af det sednare, inberäknadt Stads-källaren och Gästgifvaregården; äfvensom att en hvar af desse minuterings- och utskänkningsrättigheter må serskildt å blifvande auktion utbjudas.
Om det yttrande Fullmäktige sålunda i dessa delar afgifvit skulle Magistraten genom utdrag af protokollet underrättas.

Trädplantering vid stadens norra och södra gränser och dels Edsgatans sträckning till Skräckleudde.

Utdrag af Stadsfullmäktiges protokoll 26 Januari 1864.

Till Herrar stadsfullmäktige i Wenersborg.
I anledning af stadsfullmäktiges skrifvelse den 6 Juli nästlidet år med derwid fogade protokolls utdrag, i fråga om dels trädplantering vid stadens norra och södra gränser och dels Edsgatans utsträckning till Skräckleudde, får drätselkammaren följande utlåtande afgifva.
Beträffande först trädplanteringsfrågan, för hwars utredning Kammaren anlitat biträde af herr Öfverjägmästaren och Riddaren A. P. Lindquist, få inhämtas af dennes härvid följaktiga yttrande med tillhörande project-förslag ock karta, att han påpekat två serskilte methoder för tillwäga-bringande af planteringen norr om staden. Enligt den ena af dessa methoder, hvilken Lindquist förordat, skulle närmast Wenerns strand planteras en så kallad skyddskappa, 100 fot bred, samt emellan denna och staden planteras träd. Hela planteringskostnaden är beräknad att uppgå till 1152 riksdaler.
Af den för ändamålet erforderliga åkerjord, 150 quadratrefvar, äger staden endast 26 quadratrefvar, hvaraf följer att 124 quadratrefvar, eller 22 tunneland 4 6/10 kappeland efter gamla ytmåttet, måste inköpas eller expropieras. Efter ett beräknadt pris af 1000 riksdaler per tunneland upp-
går således köpeskillingen för den jord som skall inköpas till omkring 22,142 riksdaler. Följaktligen skulle förslaget medföra en kostnad för staden af 23,294 riksdaler, utom den egna jord, som staden komme att dertill anslå.
Den andra methoden, hvilken Lindquist dock förkastar, såsom icke medförande åsyftad fördel, afser plantering af endast en skyddshäck utmed Wenerns strand, omkring 200 fot bred. Till denna plantering, för hvars verk-ställande kostnaden beräknas till 650 riksdaler, erfordras 65 quadratrefvar jord, hvaraf staden äger 19 refvar. Efter enahanda pris, som ofvan är nämndt, uppgår köpeskillingen för återstående 46 quadratrefvar, eller 8 tunneland 6 9/10 kappeland, till omkring 8,214 riksdaler.
Kostnaderna för plantering öster och söder om staden hafva icke blifvit beräknade, men torde kunna antagas för hvartdera wäderstrecket komma att uppgå till lika belopp, som för norra sidan beräknades I wester lärer i anseende till naturhinder, någon skyddsplantering icke kunna åstad kommas.
Med hänsyn till de dryga kostnader, som enligt ofvanupptagne beräkningar skulle genom företagets utförande drabba staden och till hvilkas bestridande, enär medel för sådant ändamål icke äro i stadskassan att till-gå, lån måste upptagas samt räntan derå årligen på stadens skattskyldige innevånare uttaxeras, och då härtill kommer att icke obetydliga årliga utgifter erfordras till anläggningens vård och underhåll, synes det skydd, som ifrågavarande planteringar möjligen i en aflägsen framtid kunna medföra, blifva alltför dyrköpt; såsom följd hvaraf drätselkammaren anser sig böra hemställa, att framställda förslaget måtte lemnas utan vidare afseende.
I fråga om Edsgatans utsträckning, inhämtas af Materialförvaltaren Stibergs jemwäl närlagde yttrande jemte af honom upprättad plankarta, att svåra hinder för denna gatas utsträckning till Wenern möta, såsom dels en hög bergkam utmed sjöstranden och dels en betydlig swacka i midten af fältet, der gatan skulle framlöpa. Kostnaderna för planering, dikning m.m. äro beräknade till 251 Rd, hvartill kommer lösen för 24 kappland jord. - Med afseende härå och då Edsgatans utsträckning som, derest skyddsplanteringen komme till stånd, skulle motverka det med sådan plantering afsedda syftemål, destomindre är af behofvet påkallad, som uppgifna fördelen, eller beredande af närmare och bequämare wattenhämtningsort för innevånarne i norra och nordwestra delen af staden, derigenom icke winnes, sedan lika stor sådan fördel blifvit beredd genom den redan beslutade utsträckningen af Nygatan; finner drätselkammaren sig föranlåten afstyrka föreslagna utsträckningen af förstnämnde gata.

Wenersborg den 21 Januari 1864.
På drätselkammarens wägnar
A. J. Landström
J. N. Freding

Kommentar: 1 Riksdaler, c:a 50,-
1 Quatref, ca 3.335 m2
1 Kappeland, c:a 155 m2
1 Tunneland, c:a 4.935 m2

(Nr 25. 6 maj 1864.)

Kongl. Majt:s Förordning för Sundhets Nämnder i Riket.

Utdrag af Stadsfullmäktiges protokoll 6 Maj 1864.

Härvid gjorde nämnden ingen annan anmärkning än att den icke ville bestämma några vitesbelopp, ej eller fördelningen af desamma på grund af ofvan-stående Kongl Majt:s Förordning för Sundhets Nämnder. Dessutom ville Nämnden upplysa om dödsförhållandet under de sednare 6 åren, under hvilka Wenersborg likväl varit hemsökt af epidemier, nemligen åren 1858 - 59 af Koppor och Gulsot, åren 1860 - 61 Kikhosta (70 kända fall, deraf 8 döda), 1862 Messling, deruti 31 dogo samt ögonsjukdom: 1858 - 80 döda, deraf 2 drunknade och 1 ihjelfrusen, hvarföre egentliga dödsnummren blir 77; 1859 - 83 döda, deraf 3 drunknade, således egentligen 80 döda; 1860 - 68 döda; 1861 - 81 döda, 1862 - 121 döda deraf 1 drunknad, således 120 döda; 1863 - 82 döda, deraf 5 drunknade och 1 quäfd af ett köttstycke, således 76 döda. Då man sammanlägga talen 77, 80, 68, 81, 120, 76 = 502 och dividerar detta tal med 6, blir medeltalet per år för döda 83,66, hvilket på en folkmängd af 4,300 gör 19,45 på 1000:det och tillika har det visat sig att både Koppor, Skarlakansfebrar och Elakartad Halssjukdom gått epidemiskt i angränsande Socknar och Städer och Wenersborg undsluppit med några spridda fall af dessa sjukdomar, hvarföre Wenersborgs Stad torde böra anses vara ett mera friskt samhälle, hvartill möjligen de på sednare åren anlaggda trummorna, folkets aftagande superi samt Fattigvårdens större omvårdnad om de fattiga torde mycket hafva bidragit, ehuru Sundhets Nämnden lifligt önskar ännu mindre dödlighet och derföre ifrigt förordar detta förslag.
Nämnden, som vet sig hafva bekant att redan för 2 år sedan Sockenstämma beslutat uppförandet af ett nytt hus för Folkskolan, har ständigt hoppats på verkliggörandet af detta beslut men förgäfves och, då Nämnden anser nuvarande Folkskolehus i högsta grad osundt, såsom varande både för litet för den närvarande mängden af skolbarn, för fucktigt, för lågt i taket och med otillräckliga luftvexlingsmedel försedt och sålunda i högsta grad menligt inverkande på helsan hos den der sammanpackade hop af det upväxande slägtet, anser Nämnden sin pligt fordra att lägga Stadsfullmäktige på hjertat ombestyrandet af ett nytt, rymligt, fuktfritt och med tillräcklig luftvexling försedt Folkskolehus.

Wenersborg i Mars 1864.
På Sundhets Nämndens vägnar
C, Z, Kuylenstjerna

(Nr 28. 22 juli 1864.)

Skrifelse om härbergande af beväringar.

Utdrag af Stadsfullmäktiges protokoll 22 Juli 1864.

§ 3
Från Drätselkammaren hade inkommit en sålydande skrifvelse:
"Till Herrar Stadsfullmäktige etc se bil n:o 1.
Warande vid denna skrifvelse fogade dels utdrag af Inquarterings- kommissionens protokoll för den 13 sistlidne maj, utvisande, att kommissionen beslutat, för härbergerande af det beväringsmanskap som på genomtåg till Grunnebohed den 29 maj och 20 juni innevarande år borde i Staden inquarteras, att träffa aftal med magasinsegare om manskapets mottagande för en ersättning af högst 12 ½ öre pr man, dels och Bryggaren Blüchers räkning å 28 Riksdaler 25 öre för inquarterade 226 man.
Stadsfullmäktige funno skäligt medgifva, att fordrade ersättningen må af Stadskassan utbetalas, hvarom Drätselkammaren skulle underrättas.

Kommentar: 1 Riksdaler motsvarar idag c:a 50,-

(Nr 30. 13 augusti 1864.)

Jernvägsarbetare insjuknar i Smittkoppor, vårdas på Stadens Sjukhus.

Utdrag af Stadsfullmäktiges protokoll 13 Augusti 1864.

Till Stadsfullmäktige i Wenersborg!

Då fall av Smittkoppor alltsedan sistlidne Mars uppträdt på Stadens
Länderier och sednast nyligen tre fall i Sundsdalstorp och en Jernvägs-
arbetare inkommit på Wenersborgs Lazarett med Smittkoppor, hvilka der annars icke få intagas samt Jernvägs Styrelsen till Sundhets Nämnden aflåtit skrifvelse med begäran om uplåtande af ett rum i Stadens Sjukhus för de Jernvägsarbetare, som insjukna och icke kunna vårdas i sina hem eller intagas på Wenersborgs Lazarett, har Sundhets Nämnden beslutat att ett rum i Stadens Sjukhus skulle uplåtas för Koppsjuka både bland Stadens innevånare och Jernvägsarbetarne.
Då enligt §. 3 mom. 1 af Kongl. Majt:s Nådiga Förordning för Sundhets Nämnder af den 30 December 1857. Nämnden icke eger påbjuda några afgifter utan skall der om å Sockenstämma beslutas, får Nämnden härmed anhålla det Stadsfullmäktige täcktes bestämma den afgift, som skall erläggas af Koppsjuke, hvilka kunna betala och som njuta wård å Stadens Sjukhus och får Nämnden ödmjukast föreslå nämnde afgift till En Riksdaler Riksmynt för Jernvägsarbetare, som icke tillhöra Wenersborgs Församling, samt bättre bemedlade personer men blott 50 öre per dag för mindre bemedlade.

Då i följd af att möjlig orenlighet en förfärlig stank herrskar bakom de ständiga salustånden på torget, som förpestar trakten deromkring, får Sundhets Nämnden ödmjukast anhålla hos Stadsfullmäktige det beslut fattas att dessa salustånd måtte flyttas från torget till hamnen nedanföre Residenset, der vanligen friska vindar bortblåsa den lukt, hvilken åtföljer de varor, som försäljas i dessa stånd.

Kommentar: 1 Riksdaler Riksmynt motsvarar idag c:a 50,-

(Nr 31. 29 september 1864.)

Byggnadsordning angående ljusa färger på hus i Wenersborg.

Utdrag af Stadsfullmäktiges protokoll 29 September 1864.

§ 3.
Då enligt Wenersborgs Tidning det nya förslaget till Byggnadsordning för Wenersborgs Stad innehåller en önskan att alla hus måtte målas med ljusare färger, beslöt Nämnden att erinra StadsFullmäktige att, då ljusa färger återkasta nästan alla solstrålar men de mörka deremot supa dem uti sig och således, när tvenne hus, såsom på de trenne gatorna, stå midt emot hvarandra, blir reflexion af solstrålarne från de ljusare färgerna så stark att den skadar ögonen, hvarföre Nämnden önskade göra StadsFullmäktige upmärksamma på att de ljusare färgerna borde endast tillåtas på hus, som ligga vid mera öppna platser.

(Nr 32. 14 oktober 1864.)

Högtidhållande av den 50-åriga föreningen mellan Sverige och Norrige.

Utdrag af Stadsfullmäktiges protokoll 14 october 1864.

§ 2
Då enligt Kongl Majts Nådiga Circulär till samtlige consistorierna i Riket, årsdagen af den femtio - åriga föreningen mellan Sverige och Norrige skall högtidlighållas medelst Te Deum i alla kyrkor, wäcktes af ordföranden nu förslag att denna dag, som infaller den 4 nästa November, måtte genom någon
serskild festlig tillställning på Stadskassans bekostnad warda firad.
Sedan disscussion i anledning häraf ägt rum beslutade Fullmäktige, efter serskilde propositioner:
Att samlas in pleno för att jemte ifråga corpse och stater afgå till kyrkan att bevista Gudstjensten;
Att på stadskassans bekostnad låta anordna utspisning åt stadens alla fattige, och hvarom fattigwårdsstyrelsen skulle anmodas föranstalta.
Att Kungs - och Drottning gatorne äfvensom plantaget närmast stora torget samma dag på aftonen skola festligt anordnas och illumineras med Mareschaller samt att Regementsmusik jemväl skall, så fullständig som möjligt, anordnas att utföra lämplige musikstycken, allt på Stadskassans bekostnad.
För vidtagande af lämplige arrangementer i sistnämnde hänseenden ville Fullmäktige jemwäl utse en serskild festkomittée af 3:ne personer; och waldes till ledamöter i denne komittée ordföranden herr F. A Zettergren samt ledamöterne herrar J Svedborg och R Landqvist.
Om hvad Stadsfullmäktige sålunda beslutat skulle Drätselkammaren och FattigwårdsStyrelsen genom protokollsutdrag erhålla kännedom.

Nr 33. 18 november 1864.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
13 februari 2024