Gå till innehåll

Verktygsfält

Sociala föreningar

Lokala föreningar som verkar inom socialnämndens område har möjlighet att söka bidrag till sin verksamhet en gång per år.

Kriterier för bidrag

 • Ansökan ska lämnas av styrelsen.
 • Föreningens arbete ska vara frivilligt inom Socialnämndens område.
 • Arbetet ska i huvudsak vara förebyggande för barn, ungdom och vuxna.
 • Arbetet ska vara förenligt med Socialnämndens mål och inriktning.
 • Arbetet ska utgöra komplement eller alternativ till Socialnämndens verksamhet.
 • Lokal förening (Vänersborgs kommun ska vara säte för styrelsen, och verksamhetsområde*).
 • Det ska finnas ett post eller bankgironummer.

*Undantag från lokaliseringsprincipen görs för BRIS (Barnens rätt i samhället) då den konkreta nyttan anses vara stor trots att sätet inte är i Vänersborgs kommun.

Bilagor

Till ansökan bifogas följande uppgifter:

 • Beskrivning av föreningens arbete och dess anknytning till Socialnämndens ansvarsområde.
 • Planerad verksamhet för kommande år.
 • Budget för kommande år.
 • Verksamhet och revisionsberättelse för föregående år.

Ansökan görs elektroniskt och ska ha inkommit senast 31 oktober. Alternativt använd pappersblankett som skickas till Vänersborgs kommun, Socialförvaltningen, 462 85 Vänersborg.

Behandling av inlämnade personuppgifter enligt nya dataskyddslagen som gäller fr.o.m. den 25 maj 2018 (GDPR)

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, adress, personnummer, telefonnummer, e-postadress. Syftet med en sådan behandling är för att kunna administrera och vidta åtgärder inom ramen för myndighetsutövningen som anknyter till ärendet (dvs. handläggning och beslut i ärendet).

Vid eventuell ansökan får vi dina uppgifter från er ansökningshandling om bidrag till sociala föreningar. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är att uppgifterna är av allmänt intresse och för vår myndighetsutövning. Dina uppgifter kommer att sparas så länge som är nödvändigt med hänsyns till ändamålet med behandlingen, dock längst 4 år.

Personuppgiftsansvarig är Socialnämnden, Vänersborgs kommun, 462 85 Vänersborg. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen eller raderar dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på social@vanersborg.se.Du når vårt dataskyddsombud på dataskyddsombud@vanersborg.se

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten.

Mer information om hur Vänersborgs kommun hanterar personuppgifter

Sidinformation

Senast uppdaterad:
19 oktober 2023