Gå till innehåll

Verktygsfält

Planerade projekt

Här finner du några av kommunens större projekt som är planeras att genomföras framöver.

Ny cirkulationsplats (rondell) planeras att byggas i korsningen Gropbrovägen och Tegelbruksvägen. Mer information kommer.

En gång- och cykelväg är planerad att byggas utmed Gropbrovägen mellan Stjärnvägen och Arenan.

Vid Gaddesanna badplats kommer kommunen under 2023 påbörja bygget av en offentlig toalett.

Vänersborgs kommun behöver ett nytt boende enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Detta då kommunens befintliga boendebestånd inte passar alla funktionsvariationer.

Förutsättningarna för att bygga boendet på föreslagen plats i Vargön, Björkås 1:176, utreds nu närmare. Placeringen föreslås utifrån det lugna läget, infrastrukturen samt utifrån närheten till daglig verksamhet samt övriga boende med särskilt stöd i Vargön. Utredningen beräknas vara klar i slutet av 2022.

Beslut - Förstudie placering boende för personer med sammansatta behov Pdf, 127.8 kB, öppnas i nytt fönster.
Förstudie - Boende för personer med sammansatta behov Pdf, 366.8 kB, öppnas i nytt fönster.
Bilaga till förstudie placering av boende för personer med sammansatta behov Pdf, 788.4 kB, öppnas i nytt fönster.
Kartbild över föreslagen placering Lss-boende Öppnas i nytt fönster.

Mariedalskolan är i behov av en ny idrottshall eftersom den befintliga idrottshallen är för liten i förhållande till antal elever på skolan. Barn- och utbildningsnämnden beslutade i december 2022 om att föreslå samhällsbyggnadsnämnden att starta lokalplanering för byggnation av ny idrottshall i Mariedalskolan (BUTN 2022/125, BUN 2022-12-19, § 97).

I förstudien som ligger till grund för beslutet framgår att den befintliga idrottssalen som är lokaliserad i källarplan med bristande utrymningsvägar innebär att undervisning inte kan bedrivas i idrottssalen för alla elever på Mariedalskolan. Elever i anpassad grundskolan kan på grund av bristande utrymningsvägar idag inte ha sin undervisning i idrottssalen.

Lokalbrist leder till att alla klasser inte får lektioner i idrottshall utifrån behov och det faktum att hallytan är för liten innebär att det inte är möjligt med allsidig undervisning. Därutöver behöver omklädningsrummen bli fler och mer ändamålsenliga för att öka tryggheten och integriteten för eleverna samt för att förbättra schemaläggningen.

Antalet barn i åldrarna 1-5 år prognostiseras öka i Dalsland och då framförallt i Brålanda. Idag kan 115 barn tas emot på Brålanda förskola på grund av tillfälliga moduler.

Modulerna har tillfälligt bygglov som inte kan bli permanent på grund av att de står på prickad mark. Barn- och utbildningsnämnden har beslutat om en förstudie där det framgår att det behöver tillskapas 4 avdelningar i Brålanda samt att köket behöver utökas (BUTN 2020/147, BUN 2021-01-18, §7).

Genom att de tillfälliga modulerna då tas bort blir det netto 2 nya avdelningar i Brålanda. Samhällsbyggnadsnämnden har under 2022 arbetat med en lokalplanering för utbyggnad av förskoleplatser den visar att en detaljplaneändring behövs för att bygga ut förskolan.

Skördegatans förskola ska byggas till för att ersätta de moduler som förskolan idag har delar av sin verksamhet i. Det tillfälliga bygglovet för modulerna löper ut under 2025 och är inte möjligt att förlänga. Befintliga delar av förskolan ska ses över och renoveras. Planerad tillbyggnad och renovering beräknas kunna starta under mitten av 2024 och vara färdigställd i slutet av 2025.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2 maj 2024