Gå till innehåll

Verktygsfält

Pågående projekt

Här kan du bekanta dig med några av kommunens större projekt som är pågående just nu.

Utmed Drottninggatan anlägger vi en ny gång- och cykelväg under 2022.

En ny F-6 skola byggs nu helt i trä på det expansiva området Holmängen i Vänersborg. Skolan förväntas kunna ta emot uppemot 500 elever.

Mer information om projektet Holmängens skola - helt i trä

Belastningen på Holmängens avloppsreningsverket är idag större än vad verket är dimensionerat för. Därtill kommer ökade krav på vattenverk överlag. Därför planerar kommunen för en ombyggnation under 2021/2022 så att vi kan möta den fortsatt ökade belastningen samt i övrigt ökade krav på vattenverk.

Idagsläget har Vänersborgs kommun ett tillstånd till fortsatt och utökad verksamhet vid Holmängens avloppsreningsanläggning enligt 9 kap. miljöbalken. Tillståndet är utfärdat av Miljöprövningsdelegationen med rekommendation att påbörja ombyggnationen snarast.

Vid frågor, kontakta: enhetschef Lee Wiman, 0521-72 24 73

Hallebergs förskola

På Hallebergs förskola kommer en omfattande renovering att göras.
Där kommer allt ytskikt görs om, nytt ventilationsaggregat, ny dränering, tilläggsisolering, nya fönster och dörrar.

Två avdelningar kommer att vara kvar under byggtiden.

Arbetet startades i november 2022 och förväntas pågå i ca 1,5 år.

 

En ny stadsdel växer fram i Vänersborg, Holmängs Hage. Fem olika exploatörer skapar den nya stadsdelen med en blandad bebyggelse där möjlighet ges till att bygga bostadsrätter, hyresrätter och seniorboende samt radhus, flerbostadshus och punkthus. Mer information om projketet Holmängs Hage

Ett nytt bostadsområde växer fram i Vänersborg med närhet till vatten, natur och kollektivtrafik. Mer information om projektet Mariedal östra

Ett helt nytt bostadsområde i Vänersborg med närhet till vatten, natur och kollektivtrafik växer fram. Mer information om Skaven/Öxnered

Skredsäkring av hamnområdet. Projekterings- och tillståndsprocessen pågår.

Hamnområdet har konstaterats ha allvarliga brister i stabiliteten och förorenad mark. Därmed skall området stabiliseras och möjliggöra en fortsatt verksamhet i form av industrimark eller/och hamn i området. För närvarande pågår en tillståndsprocess (för arbete i vatten) där Mark- och miljödomstolen och Länsstyrelsen deltar. Denna bedöms kunna vara klar vid årsskiftet 2023-2024. Parallellt med detta kommer förslag på hur den förorenade marken skall saneras/hanteras tas fram.

Vid frågor, kontakta utvecklingsledare: 0521-72 23 36

Reparation av påldäckskaj samt anpassning av kajområdet till ny detlajplan . Projekteringsprocessen för ursprungligt förslag på utförande och tillståndsprocessen för vattenverksamhet är klar.

Den nuvarande kajen har i vissa delar befunnits vara i ett skick där mindre reparationer skulle kunna ge kajen en fortsatt livslängd under uppskattningsvis 5-10 år framåt. Andra delar är i sådant skick så att de bör rivas och ersättas med nytt utförande som förslagsvis anpassas till ny förslag till detaljplan. Tillståndsprocessen för vattenverksamhet är klar. Kommunen har under hösten 2022 fått nya önskemål från Sjöfartsverket och Kustbevakningen om det framtida nyttjandet av området och avvaktar nu bland annat svar på frågor om finansiering från de statliga myndigheterna under 2023.

Vid frågor, kontakta utvecklingsledare: 0521-72 23 36

Nu bygger vi en ny vatten- och avloppsledning ut på Vänernäs för att öka tillgängligheten till kommunalt vatten och avlopp och förbättra Vänerkustmiljön.

Mer information om projektet Vänersnäsprojektet

Sidinformation

Senast uppdaterad:
3 januari 2023