Gå till innehåll

Verktygsfält

Husutsättning

Enligt PBL (plan- och bygglagen) ska en byggnad, tillbyggnad eller anläggning stakas ut för att hamna i rätt läge i både plan och höjd efter bygglovsbeslutet.

När ditt bygglov är klart så utför miljö- och byggnadsförvaltningen utstakning efter din beställning. Avgift enligt PBL-taxan kommer att utgå.
Beställningen vill vi ha minst fem dagar före önskad åtgärd, för att vi ska hinna beräkna och planera in arbetet (beställning kan göras via telefon på
0521-72 13 37).

Grovutstakning:
En grovutstakning görs för att underlätta att schaktning görs på rätt ställe. Vid en grovutstakning sätter vi ut käppar i varje hushörn och markerar även en lämplig höjdfix.

Finutsättning:
Finutstakning görs efter schaktning utförts för att markeringarna inte ska försvinna. Vi sätter ut försäkringsmarkeringar på profiler som sätts upp av husägare/utförare av husbyggnationen utanför byggnadshörnen i vinkel för att underlätta inmätning.

Utförare:
Utstakning ska utföras av sakkunnig person som kan styrka sin kompetens inom mätningsteknik. i enlighet med Lantmäteriets Rekommendationer för bedömning av "grundläggande mätningsteknisk färdighet" (A§ 348/2010).

Relaterad information

Sidinformation

Senast uppdaterad:
24 oktober 2022