Gå till innehåll

Verktygsfält

Översiktsplan och detaljplaner

Kommunens planarbete handlar om att välja väg för framtiden och se till att våra mark- och vattenområden används på ett bra sätt för att säkerställa en hållbar utveckling till vår gemensamma fysiska omgivning.

En god planering av våra parker, gator, byggnader och vattenområden ger bra möjligheter till en positiv samhällsutveckling. En utveckling som värnar jämlika och goda sociala levnadsförhållanden samtidigt som den främjar en långsiktigt hållbar livsmiljö för alla idag och kommande generationer.

Arbetet styrs främst av plan- och bygglagen (PBL) och miljöbalken (MB). Kommunen har ensamrätt på att utföra planarbetet, som sker genom en demokratisk process där allmänhet, föreningar, företag, myndigheter och andra intressenter bjuds in att lämna sina synpunkter och idéer.

Med olika typer av planer säkerställs att det finns lämplig mark redo för utveckling av verksamheter och bostäder i kommunen, att värdefulla natur- och kulturområden skyddas och att utformningen av ny bebyggelse passar ihop med befintlig bebyggelse. Arbetet bygger på att samla in och väga många olika aspekter; estetiska, sociala, ekologiska och samhällsekonomiska, mot varandra för att kunna fatta välgrundade beslut.

Den översiktliga planeringen är vägledande i det fortsatta arbetet och omfattar ofta hela kommunen eller vissa större delområden. Detaljplaner och områdesbestämmelser är juridiskt bindande handlingar som reglerar mer i detalj hur mark och vatten får användas och hur bebyggelse ska utformas.

Om du har frågor angående kommunens planarbete och beslutsprocessen är du alltid välkommen att kontakta någon av kommunens planhandläggare.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
10 mars 2023