Gå till innehåll

Verktygsfält

Områdesbestämmelser

Områdesbestämmelser används för att översiktlig kunna reglera markens användning och bebyggelsens omfattning inom ett begränsat område som inte är detaljplanelagt. Till skillnad från detaljplanen ger områdesbestämmelserna inga formella byggrätter, vilket innebär att bestämmelserna inte ger någon rätt att bygga.

Genom områdesbestämmelser kan vissa frågor regleras. Exempelvis kan områdesbestämmelser användas för att säkerställa ett syfte i översiktplanen eller för att tillgodose riksintressen. Det kan vara ett alternativ till detaljplan för att bevara värdefulla bebyggelsemiljöer, reglera storleken på fritidshus, men också för att ge handlingsberedskap inför önskvärda framtida förändringar i markanvändningen.

Områdesbestämmelser är bindande för bygglovsprövning.

Planprocessen för områdesbestämmelser är detsamma som för detaljplaner och regleras i plan- och bygglagen.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
26 februari 2024