Gå till innehåll

Verktygsfält

Planprogram

Ett planprogram utreder mål och övergripande förutsättningar för en idé inom ett planområde. Planprogram kan upprättas för ett större område exempelvis en stadsdel och ses ofta som ett underlag för fortsatt planarbete. Programmet innebär då en möjlighet för kommunen att på ett tidigt stadium lyfta frågor om olika alternativa lösningar på planeringsuppgiften till diskussion.

Planprocessen för planprogram följer samma steg som detaljplanearbete, men är inte juridiskt bindande.

När tas ett planprogram fram?

Det finns inget krav på att ett program ska tas fram utan det är kommunen själva som avgör om det behövs. När ett planprogram ska tas fram beror på situation. Exempelvis:

  • Innan ett detaljplanearbete påbörjas
  • När detaljplanen inte har stöd i kommunens översiktsplan
  • När initiativet är av större betydelse och omfattning

Godkända planprogram

Här kan du ta del av de planprogram som upprättats efter 2008. Söker du liknande information som är äldre kan du kontakta oss på Miljö- och byggnadsförvaltningen så hjälper vi till att ta fram informationen.

Syftet med planprogrammet är att stödja Vänersborgs stadskärna som kommunens kommersiella och kulturella centrum, att klarlägga förutsättningarna för att kunna omvandla Sanden söder om Dalbobron från nuvarande industri mm. till en ny levande stadsdel med boende, handel, kontor, kultur, upplevelser och centrumverksamhet. Syftet är även att visa lämplig etapputbyggnad/ omvandling av området samt att programmet ska vara ett underlag för nya detaljplaner och för utredningarom områdets framtid.

Godkänt 2017-09-20

Planprogram Pdf, 2.3 MB, öppnas i nytt fönster.
Förslag på strategi för översvämningsskydd Pdf, 9.9 MB, öppnas i nytt fönster.
Kvalitetsprogram Pdf, 3.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Syftet med planprogrammet är att utreda strukturfrågorna för Skaven/Öxnered. Därefter tas ställning till om det kan byggas ut i mindre etapper. Syftet med programmet är att även planera för ett långsiktigt hållbart samhälle och att vara ett underlag för kommande planering av området och nya detaljplaner.

Godkänt 2016-09-28

Planprogram Pdf, 7.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Syftet med planprogrammet är att planera för ett långsiktigt hållbart samhälle. Det ska även utreda lämplig markanvändning och hur södra Onsjö kan integreras med befintligt område och andra stadsdelar.

Godkänt 2016-02-03

Planprogram Pdf, 4.7 MB, öppnas i nytt fönster.

Syftet med planprogrammet är att översiktligt utreda lämplig markanvändning, förbättrad infrastruktur och allmänhetens tillgänglighet.

Godkänt 2014-03-26

Planprogram Pdf, 2.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Syftet med programmet är att klargöra vilka bostäder som kan bli större och var fler kan byggas. Det ska även ta fram underlag för översvämningshotad mark och skapa förutsättningar för att badplatsen och stranden.

Godkänt 2012-05-02

Planprogram Pdf, 1.7 MB, öppnas i nytt fönster.
Karta Pdf, 2.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Syftet med planprogrammet är att utreda lämplig markanvändning och övergripande vägnät samt gång- och cykelvägar. Det ska även se på möjligheter att göra rekreationsområdet vid älven mer tillgängligt.

Godkänt 2008-10-29

Planprogram Pdf, 2.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Syftet med planprogrammet är att utreda om och hur området kan bebyggas med bostäder och hur miljö- och rekreationsvärden kan bevaras.

Godkänt 2008-10-29

Planprogram Pdf, 9.7 MB, öppnas i nytt fönster.

Relaterad information

Sidinformation

Senast uppdaterad:
20 oktober 2022