Gå till innehåll

Verktygsfält

Överklaga beslut

Vid ett överklagande av beslut är det viktigt att skilja mellan förvaltningsbesvär (du anser att själva beslutet är felaktigt) och laglighetsprövning (kommunens rätt att fatta beslutet).

Förvaltningsbesvär

Det går att överklaga beslut som till exempel byggnadslov eller socialt bistånd. Detta kallas förvaltningsbesvär och det är bara den som beslutet angår som har klagorätt. Hur man gör för att överklaga ska framgå av beslutet. Överklagandet måste göras inom tre veckor från det datum man fick del av beslutet och skickas in till beslutande förvaltning vid kommunen. Här görs en rättidsprövning, dvs prövar om överklagan kommit in i rätt tid, och om så är fallet överlämnar kommunen överklagan samt handlingarna i ärendet till den instans som överprövar beslutet.
Om överklagan inte kommit in i rätt tid kommer överklagan att avvisas.

Laglighetsprövning

Om man tycker att kommunen har överträtt sina rättigheter eller fattat ett beslut i strid mot gällande regler har man som kommuninvånare rätt att överklaga beslutet till förvaltningsrätten.
Detta kallas laglighetsprövning. En överklagan måste ske inom tre veckor från det att beslutsprotokollet har godkänts (justerats) och detta har tillkännagivits på kommunens anslagstavla. I överklagan uppges vilket beslut som överklagas samt omständigheter till grund för överklagan. Överklagan skickas in direkt till förvaltningsrätten.

Upphävande av beslut

Om överprövande instans upphäver ett beslut och återförvisar ärendet innebär det att det inte längre finns något beslut i det aktuella ärendet varför en ny handläggning ska göras och ett nytt beslut fattas i ärendet.

Ett överklagat beslut ska upphävas, om

  • det inte har kommit till på lagligt sätt
  • beslutet rör något som inte är en angelägenhet för kommunen
  • det organ som har fattat beslutet inte har haft rätt att göra det. eller
  • beslutet annars strider mot lag eller annan författning

Vid prövningen av överklagandet får domstolen inte beakta
andra omständigheter än sådana som den som överklagar har hänvisat till före överklagandetidens utgång.

Du kan läsa mer om laglighetsprövning i Kommunallagens 13 kapitel.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
12 juli 2022