Gå till innehåll

Verktygsfält

Vision för Vänersborgs kommun

Vänersborgs kommun har sedan 2013 en politiskt antagen vision som lyder: "Vänersborgs kommun – attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet".

Det är kommunfullmäktige som fastställer kommunens vision. Visionen omfattar alla kommuninvånare och beskriver en framtida idealbild och en gemensam färdriktning. Visionen är en ledstjärna för all kommunal verksamhet och ska genomsyra hela organisationen.

Vänersborgs vision är tänkt att gälla över en längre tidsperiod, flera mandatperioder och under skilda politiska majoriteter. För att konkretisera visionen tar kommunfullmäktige fram inriktningsmål för vad som ska uppnås.

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 2023-2025

Den 14 december 2022 fastställde kommunfullmäktige nya inriktningsmål. Dessa började gälla från 1 januari 2023.

  • Våra invånare ska ha mer jämställda och jämlika förutsättningar att påverka sina liv
  • Fler barn och unga uppnår bättre skolresultat och fullföljer sina studier
  • Vänersborg är en ekologiskt hållbar kommun med minskad klimatpåverkan
  • Vänersborgs kommun har en god service och hög effektivitet gentemot våra invånare och företag
  • Våra medarbetare ska ges förutsättningar för ett friskt och hållbart arbetsliv.

Mål- och resursplan

Mål- och resursplanen fastställs i kommunfullmäktige och innehåller visionen, kommungemensamma mål och resultat. Den innehåller också nämndernas budget.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
14 oktober 2022