Gå till innehåll

Verktygsfält

Barn- och elevhälsa

Alla barn och elever ska få den ledning och stimulans som de behöver för att utifrån sin egen bakgrund utvecklas så långt som möjligt.

Enligt skollagen har varje barn och elev rätt att få det stöd som behövs för att kunna utvecklas och lära på bästa sätt.

Rektorer ansvarar för att organisera och utveckla arbetet så att barn och elever har möjlighet att nå målen som finns angivna i läroplaner och kursplaner. Barn- och elevhälsans uppdrag är att stödja barns och elevers utveckling mot dessa mål. 

Alla skolor har tillgång till elevhälsoteam där specialpedagog, skolkurator, skolsköterska, skolpsykolog och skollogoped ingår tillsammans med rektor. I Vänersborg organiseras barn- och elevhälsan centralt i en enhet inom barn- och utbildningsförvaltningen. Inom enheten finns även skolläkare och samverkande socialsekreterare samt ett mobilt skolteam som arbetar med fokus på ökad skolnärvaro.

Alla förskolor har tillgång till barnhälsoteam, där specialpedagog, skollogoped, skolpsykolog ingår tillsammans med rektor. 

Kontakt grundskolan 

Behöver du komma i kontakt med barn- och elevhälsan vänder du dig till en lärare eller rektor på skolan. Du hittar kontaktuppgifterna under respektive skola. 

Kontakt förskola och pedagogisk omsorg 

Behöver du komma i kontakt med en specialpedagog i förskolan kontaktar du rektor för respektive förskola/pedagogisk omsorg. Du hittar kontaktuppgifterna under respektive förskola. 


Mobila Skolteamet tillhör den centrala barn- och elevhälsan och består av pedagog, specialpedagog, socionom och socialpedagog. Dessa arbetar tvärprofessionellt och i ett nära samarbete med grundskolornas rektorer, lärare och lokala elevhälsoteam.  
 
Mobila Skolteamets uppdrag är att öka skolnärvaron för elever årskurs 1–9. Målet är att eleverna ska nå skolans kunskapskrav och genom tidiga insatser förebygga att elever med stor skolfrånvaro utvecklar psykisk ohälsa, kriminalitet, missbruk och/eller annan psykosocial problematik. Oavsett om frånvaron är giltig eller ogiltig är det viktigt att eleven får möjlighet till den undervisning den har rätt till. Forskning visar att skolan är en av de allra viktigaste skyddsfaktorerna för att minska risken att hamna i ett utanförskap i samhället.  
 
Teamet arbetar utifrån ett elevperspektiv med fokus på skolnärvaro och måluppfyllelse. Samverkan mellan hem och skola är en förutsättning för att lyckas och teamet blir en brygga mellan dessa. Samverkan sker vid behov med andra aktörer, till exempel socialtjänst, barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) och barn- och ungdomshabiliteringen.   

Skolkuratorn har ett psykosocialt uppdrag i skolan för att bidra till att eleven uppnår kunskapsmålen. Att se eleven i sitt sammanhang innebär att ta reda på och förstå hur eleven har det i skolan, i familjen och på fritiden. Det innebär också att identifiera svårigheter, arbeta för förändring och att arbeta för att problem inte ska uppstå eller förvärras. 

Skolkuratorn är delaktig i skolans arbete för ökad närvaro, i värdegrundsarbete och förebyggande mot kränkande behandling samt gällande trygghet och trivsel. Skolkurator handleder lärare och övrig personal i psykosociala frågor. Allt med syfte att uppmärksamma och undanröja hinder för elevers lärande, för att elever ska må bra och utvecklas positivt enligt skolans mål om ”kunskap, fostran, hälsa”.” 

Skollogopedernas insats är en del av barn- och elevhälsans arbete inom förskola och skola och syftar till att bistå med kunskap om hur barn utvecklar språkliga och kommunikativa förmågor och hur dessa förmågor samverkar med lärandet. Skollogopedernas hälsofrämjande och förebyggande uppdrag inom förskola, grundskola och anpassad grundskola centreras kring att stödja den pedagogiska personalen i utvecklandet av arbetssätt och förhållningssätt som främjar kommunikativ och språklig utveckling och förebygger hinder för kunskapsutveckling. Skollogopedernas åtgärdande uppdrag handlar om att ge vägledning kring behovet av anpassningar och stöd i lärmiljö och undervisning för barn och elever i språklig sårbarhet.

Skollogopederna är verksamma inom barn- och elevhälsoteamen i förskola och grundskola F-6 och anpassad grundskola 1-6. Skollogopederna arbetar på konsultativ basis inom grundskola och anpassad grundskola 7-9.

Skolpsykologens kunskap om psykisk hälsa/ohälsa och kunskap om lärande och utveckling används i förskolan/skolan med fokus på att stödja barnens/elevernas utveckling mot utbildningens mål. Detta för att ge förskolan/skolan bättre förutsättningar för att skapa en miljö som bidrar till ökat lärande, ökat trygghet och förbättrad hälsa hos barnen/eleverna. Centralt i arbetet som skolpsykolog är att i olika sammanhang omsätta psykologisk kunskap till praktisk nytta tillsammans med pedagoger och andra yrkesgrupper. Samverkan med andra aktörer såsom barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) och socialtjänst är viktiga inslag i arbetet.   

Skolsköterskans/skolläkarens uppdrag är, enligt skollagen, främst att verka förebyggande och hälsofrämjande och att stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål.  Man fortsätter barnhälsovårdens arbete med hälsosamtal, hälsoundersökningar och vaccinationer, och följer eleverna hälsa, tillväxt och utveckling under hela skoltiden. Skolsköterskan och skolläkaren samarbetar med skolans pedagogiska personal liksom övrig elevhälsa i arbetsmiljöfrågor och övergripande elevhälsofrågor. Hälsobesöken i grundskolan i Vänersborg sker enligt ett basprogram. Ibland erbjuds extra hälsokontroller för att följa en elevs hälsa och utveckling. Det kan exempelvis handla om extra kontroller av tillväxt, syn, hörsel och rygg.  

Specialpedagogerna bidrar till utveckling av det pedagogiska arbetet för att möta behov hos alla barn och elever. De har uppdraget att utveckla förskolans/skolans lärmiljöer på individ-, grupp- och skolnivå. Syftet är att förskolans/ skolans verksamhet ska kunna möta behovet i en skola för alla. Specialpedagogerna i Vänersborgs kommunala förskolor och skolor ingår i rektorns organisation på respektive förskola/skola och nås via dess hemsidor. I barn- och elevhälsans organisation finns en specialpedagog som har uppdraget som samordnare för anpassad grundskola, med syfte att stödja arbetet inför och under mottagande till anpassad grundskola.

Har som uppdrag att stärka och vidareutveckla samverkan mellan förskola/skola och socialtjänsten. Detta sker bland annat genom information om socialtjänstens arbete samt konsultation och rådgivning till personal inom verksamheterna avseende anmälningar enligt 14 kap SoL och samverkan. Den samverkande socialsekreteraren kan också delta på möten på förskola och skola och nätverksmöten (SIP). 

Relaterad information

Sidinformation

Senast uppdaterad:
12 februari 2024