Gå till innehåll

Verktygsfält

Tilläggsbelopp

Här kan du som företräder en annan kommunal huvudman än Vänersborgs kommun, fristående- eller enskild huvudman ansöka om tilläggsbelopp och redovisa beviljade tilläggsbelopp för barn/elev som har omfattande behov av särskilt stöd.

Detta gäller för barn i förskolan och elever i grundskolan.

Information och regler

Tilläggsbeloppet är avsett som en möjlighet att bevilja särskild ersättning för enskilda barn/elever som har omfattande behov av särskilt stöd. Tilläggsbeloppet ska vara individuellt bestämt utifrån barnets/elevens behov och lämnas endast för sådana stödåtgärder som går väsentligt utöver vad som ersätts genom grundbeloppet. Det kan således avse ersättning för assistenthjälp, anpassning av lokaler eller andra extraordinära stödåtgärder, däribland sådana som riktas till barn/elever med stora inlärningssvårigheter.

För att tilläggsbelopp ska kunna beviljas krävs att barnets/elevens stödbehov klarläggs och bedöms inom ramen för den utredning och det åtgärdsprogram som skolans rektor ansvarar för. Kostnaden för stödet ska vara omedelbart kopplat till det enskilda barnet/eleven och ha samband med barnets/elevens särskilda behov och förutsättningar för att kunna fullgöra sin undervisning.

Tilläggsbeloppet går utöver de stödåtgärder som är kopplade till den ordinarie undervisningen.

 • Tilläggsbelopp kan endast sökas för barn/elever som är folkbokförda i Vänersborgs kommun.
 • Tilläggsbelopp kan sökas löpande under läsåret men beviljas inte retroaktivt.
 • Beslut om tilläggsbelopp gäller för sökt period, som längst terminen ut.

Slutredovisning måste ha kommit in för att en eventuell fortsatt ansökan för kommande termin ska behandlas.

Så här gör du:
Ansök med hjälp av blanketten nedan (under Relaterad information). Spara ner blanketten på datorn och fyll i digitalt innan du skriver ut enkelsidigt och skickar in via post.

Följande dokument ska bifogas ansökan för förskolan

 1. kartläggning som beskriver barnets behov
 2. eventuella intyg/utlåtande från till exempel läkare, psykolog, logoped
 3. utvärdering av föregående termins tilläggsbelopp

Följande dokument ska bifogas ansökan för grundskolan

 1. pedagogisk utredning inför beslut om åtgärdsprogram
 2. åtgärdsprogram för sökt period samt utvärdering av föregående åtgärdsprogram
 3. eventuella intyg/utlåtande från till exempel läkare, psykolog, logoped
 4. elevens schema för den sökta perioden
 5. elevens frånvaro föregående termin
 6. utvärdering av föregående termins tilläggsbelopp

Skicka in blanketten och medföljande dokument till barn- och utbildningsförvaltningen, se adress nedan.
Alla dokument ska vara enkelsidigt utskrivna, ej dubbelsidig utskrift.

Adress:
Vänersborgs kommun
Barn-och utbildningsförvaltningen, Barn- och elevhälsochef
462 85 Vänersborg

E-post:
barnutbildning@vanersborg.se

Information och regler

Redovisning för beviljat tilläggsbelopp måste ha kommit in för att en eventuell fortsatt ansökan ska behandlas.

Så här gör du:
Redovisa på blanketten hur tilläggsbeloppet har använts, hur barnets/elevens undervisningssituation har påverkats samt vilka övriga stödinsatser förskolan/skolan har avsatt. Spara ner blanketten på datorn och fyll i digitalt innan du skriver ut den och skickar in via post (finns under Relaterad information).

Skicka in blanketten till barn- och utbildningsförvaltningen.

Adress:
Vänersborgs kommun
Barn-och utbildningsförvaltningen, Barn- och elevhälsochef
462 85 Vänersborg

E-post:
barnutbildning@vanersborg.se

Sidinformation

Senast uppdaterad:
14 december 2022