Gå till innehåll

Verktygsfält

Avtalsanslutning - utanför verksamhetsområdet

Exempelbild för undersida

Tillgången till rent dricksvatten och ett fungerande system för vatten och avlopp är en grundförutsättning för ett fungerande samhälle. Utanför det beslutade verksamhetsområdet kan anslutning ske via avtal under förutsättning att den allmänna va-anläggningen har tillräcklig kapacitet och att fastigheten inte ingår i ett utpekat område i den kommunala utbyggnadsplanen.

Styrande dokument

Samhällsbyggnadsnämnden har antagit ett styrande dokument som tydliggör avgiftsuttag och bestämmelser för fastigheter som tillåts ansluta genom avtal utanför det kommunala verksamhetsområdet för vattentjänster. Det styrande dokumentet Avgifter och allmänna bestämmelser för avtalsanslutning utanför kommunalt verksamhetsområde för vattentjänster Pdf, 213.6 kB, öppnas i nytt fönster. träder i kraft 2024-07-01.

Ansökan

Ansökan om anslutning sker via E-tjänst alternativt blankett som finns på Mina Sidor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Observera att inkommen ansökan debiteras en handläggningsavgift om 1000 kr inklusive moms.

Utredning

Vid inkommen ansökan utförs en utredning om kommunala ledningsnätets kapacitet och teknisk möjlighet att upprätta förbindelsepunkt. Ligger fastigheten/fastigheterna inom område som pekas ut som utbyggnadsområde i vattentjänstplanen nekas ansökan.

Finns möjlighet att ansluta fastigheten/fastigheterna skickas information om kostnadsberäkning för anslutning, en karta med föreslagen förbindelsepunkt samt en beställningsblankett, för beställning av utförande av förbindelsepunkt, till den sökande.

Gemensam anslutning

Vid ansökan om gemensam anslutning skall en förrättning ske hos Lantmäterimyndigheten utav en gemensamhetsanläggning för VA samt en förvaltande samfällighetsförening. Det är samfällighetsföreningen som kommer att vara den juridiska kunden och betalningsansvarig gentemot VA-huvudmannen.

Förbindelsepunktens utförande

Förbindelsepunkt upprättas efter beställningsblankett inkommit. Observera att vid gemensam anslutning kan beställningsblankett för utförande av förbindelsepunkten först skickas in när förrättningen vunnit laga kraft.

Avtal

Ett avtal gällande anslutningen skrivs mellan den anslutande och VA-huvudmannen. Avtalet signeras digitalt och diarieförs hos kommunen.

Anslutningsavgift

Anslutningsavgift debiteras enligt gällande styrdokument när förbindelsepunkten är utförd.

Allmänna bestämmelser

Allmänna bestämmelser för avtalsanslutning som kompletterar gällande ABVA, återfinns i det styrande dokumentet.

Utredningsingenjör
Anna Edvartsen

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress: Residensgatan 51

Telefon:
0521-72 12 04

E-post:
anna.edvartsen@vanersborg.se

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2 maj 2024