Gå till innehåll

Verktygsfält

Verktygsfält

Utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp

Det kommunala ledningsnätet för vatten och avlopp är utbyggt till tätorterna inom kommunen samt till sammanhängande bebyggelse längs Vänerkusten.

Blåplan

2013-02-06 gav Kommunstyrelsen berörda förvaltningar i uppdrag att upprätta en Blåplan. Blåplanens syfte är att synliggöra vilka konsekvenser mark- och vattenanvändning kan få för våra vattenförekomster. Mer information finner du under sidan om Blåplan Öppnas i nytt fönster. Länk till annan webbplats..

Vattentjänstplan

Enligt förändringarna i lag (2006:412) om allmänna vattentjänster, som trädde i kraft 2023-01-01, ska varje kommun ha en aktuell vattentjänstplan.

Kommunfullmäktige beslutar om antagande och ändring av en vattentjänstplan. Kommunfullmäktige ska minst vart fjärde år pröva om vattentjänstplanen är aktuell med hänsyn till behovet av allmänna vattentjänster. En vattentjänstplan ska innehålla:

  • kommunens långsiktiga planering av hur behovet av allmänna vattentjänster ska tillgodoses.
  • kommunens bedömning av vilka åtgärder som behöver vidtas för att de allmänna va- anläggningarna ska fungera vid en ökad belastning på grund av skyfall.

Innan vattentjänstplanen antas skall den samrådas med de fastighetsägare och myndigheter som antas ha ett väsentligt intresse av planen. Ett förslag till plan skall ställas ut för samråd under minst fyra veckor plus granskning under minst fyra veckor. Kommunen ska informera om utställningen på sin anslagstavla före utställningstidens början. Informationen ska innehålla uppgift om förslagets huvudsakliga innebörd, var det ställs ut samt inom vilken tid och till vem synpunkter ska lämnas. Kommunen ska ta hänsyn till de synpunkter som kommit in under samrådet och granskningen samt redovisa hur de har beaktats.

Vänersborgs kommun har påbörjat arbetet med att ta fram en vattentjänstplan. Ansvarig för detta arbete är VA utredare Stefan Tobiasson.

Utredare vatten och avlopp
Stefan Tobiasson

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress: Residensgatan 51

Telefon:
0521-72 11 54

E-post:
stefan.tobiasson@vanersborg.se

Sidinformation

Senast uppdaterad:
4 december 2023