Gå till innehåll

Verktygsfält

Verktygsfält

Nordkroken

Kommunala utbyggnad av allmän va-anläggning för dagvatten inom verksamhetsområdet i Nordkroken.

Vid frågor kontakta VA-utredare Stefan Tobiasson, 0521 - 72 11 54, stefan.tobiasson@vanersborg.se.

Dagvattenutredning och naturvärdesinventering

Här finner ni dokumenten för dagvattenutredningen och naturvärdesinventeringen.


Dagvattenutredning bilaga 3 Pdf, 8.6 MB, öppnas i nytt fönster.


Naturvärdesinventering - Nordkroken Pdf, 12.7 MB, öppnas i nytt fönster.

Nedan finner ni föreslagna nyttjanderättsområden för den allmänna va-anläggningen för dagvatten i Nordkroken. Först ritningsförteckning och situationsplaner i pdf-format, nedan en teckenförklaring därefter en översikt av nyttjanderättsområden.
Vid frågor kontakta VA-utredare Stefan Tobiasson,0521-72 11 54, stefan.tobiasson@vanersborg.se.

Teckenförklaring till översikten av nyttjanderättsområden Nordkroken
Översikt med nyttjanderättsområden inom Nordkroken

Samråd inför ansökan om tillstånd för vattenverksamhet m.m. (undersökningssamråd)

Anläggningar för verksamhetsområde för dagvatten för norra Nordkroken, Vargön, Vänersborgs kommun

Länsstyrelsen har beslutat att dagvatten ska ingå i det kommunala verksamhetsområdet för vatten och avlopp i norra Nordkroken. Beslutet grundar sig på ett behov av att omhänderta och avleda tomternas regn-, smält- och dräneringsvatten.

Det planerade utförandet föreslår att lösa behovet genom en ökad kapacitet på utflö­det till Vänern. Det innebär att huvuddelen av de befintliga öppna dikena inom tomtmark tas i anspråk och förstärks genom att bl.a. göras bredare/djupare eller för­ses med makadamfyllning. Ett tiotal kompletteringar genom nya öppna diken och nya ledningar föreslås utföras för att skapa ett så effektivt system som möjligt. För­stärkningar krävs både inom och utom det fastställda verksamhetsområdet.

De föreslagna åtgärderna bedöms kräva dispens från markavvattningsförbudet av länsstyrelsen, tillstånd för vattenverksamhet och miljöfarlig verksamhet av mark- och miljödomstolen, innefattande eventuell dispens från förbuden i bestämmelser om strandskydd och biotopskydd m.m.

Vänersborgs kommun inbjuder till samråd med myndigheter och enskilda, som kan vara berörda, bl.a. tomtägare i norra Nordkroken och ägare till delägande fastigheter i samfälligheten Nordkroken s:1 m.fl., om den planerade utformningen av dagvattenlösning, om miljökonsekvensbeskriv­ningens innehåll och utformning samt om frågan om betydande miljöpåverkan av åtgärderna.

Samrådstiden har gått ut.

Utredare vatten och avlopp
Stefan Tobiasson

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress: Residensgatan 51

Telefon:
0521-72 11 54

E-post:
stefan.tobiasson@vanersborg.se

Sidinformation

Senast uppdaterad:
28 augusti 2023