Gå till innehåll

Verktygsfält

Avlopp

Kommunalt avlopp

Har du frågor om kommunalt avlopp ska du kontakta Kretslopp & Vatten.

Enskilt avlopp

Med enskilt avlopp menas en avloppsanläggning som inte är ansluten till det kommunala avloppsnätet. Om du äger en fastighet med enskilt avlopp är du enligt miljöbalken ansvarig för att avloppsanläggningen fungerar som den ska och har en tillräcklig rening.

Lagkraven för utsläpp av avloppsvatten är till för att skydda sjöar och vattendrag från övergödning och för att skydda människors och djurs hälsa. Otillräcklig avloppsrening kan bland annat leda till att vattnet i dricksvattenbrunnar förorenas, vilket kan orsaka magsjukdomar. Avloppsvatten kan också förorena diken och vattendrag vilket kan göra att dessa luktar illa och eventuellt sprider smitta.

Miljö- och byggnadsförvaltningen utför tillsyn mot befintliga avloppsanläggningar och prövar tillstånd för nya anläggningar.

Planerar du att anlägga en ny avloppsanläggning eller ändra en befintlig?

Enskilda avlopp är miljöfarlig verksamhet och för att få anlägga ett enskilt avlopp krävs i de flesta fall tillstånd från miljö- och hälsoskyddsnämnden. Större ändringar, till exempel en ny markbädd till en befintlig avloppsanläggning räknas som en ny anläggning och kräver därför även den tillstånd.

Att inrätta en egen avloppsanordning är ofta en stor investering. Det är därför viktigt att du planerar vilken anordning som kan vara lämplig sett ur ditt perspektiv. Miljö- och byggnadsförvaltningen kan och får inte tala om vilken typ av teknik, fabrikat eller utformning du ska välja. Vi får inte heller rekommendera en enskild entreprenör, konsult eller återförsäljare. Det är däremot lämpligt att tidigt kontakta oss för att diskutera idéer, fråga hur vi ställer sig till olika lösningar och för att få information.

Vänersborgs kommun är med och finansierar en rikstäckande kunskapsbank för enskilda avloppsanordningar vars namn är Avloppsguiden. Där kan du hitta information om varför man ska rena avloppsvatten, tillämplig lagstiftning, vilka reningstekniker som finns, länkar till olika tillverkare, hur man planerar och anlägger avloppsanläggningar med mera.

Slamtömning

Slamtömning av enskilt avlopp utförs av Centralen. Information om slamtömning finns på sidan "Slamsugning" där även kontaktuppgifter till Centralen finns.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
24 maj 2023