Gå till innehåll

Verktygsfält

Detaljplaner och områdesbestämmelser

Med utgångspunkt i översiktsplanen (ÖP) gör kommunen detaljplaner (DP) som styr användningen och utformningen av enskilda områden eller i vissa fall enstaka fastigheter. En detaljplan medför rättigheter och skyldigheter både för berörda fastighetsägare och kommunen. Planen reglerar vad mark- och vattenområden får användas till såsom gator, industrier, skolor, bostäder eller handel. Den styr även hur byggnader ska utformas och var de ska placeras; hur höga husen får vara, hur nära gatan de får ligga, om man får bygga garage och i enstaka fall till och med vilken färg byggnaderna ska ha.

En ny detaljplan är resultatet av en avvägning mellan allmänna och enskilda intressen och upprättas på uppdrag av de förtroendevalda i byggnadsnämnden eller kommunstyrelsen.

Pågående detaljplaner

Nyligen lagakraftvunna detaljplaner

Gällande detaljplaner

Sidinformation

Senast uppdaterad:
4 juli 2024