Gå till innehåll

Verktygsfält

Översiktsplan och detaljplaner

Samhällsplanering handlar om hur och till vad mark- och vattenområden ska användas. Genom planeringen ska olika samhällsintressen vägas mot varandra samtidigt som enskilda rättigheter ska beaktas. Detta sker i en öppen och demokratisk process som styrs av två lagstiftningar, plan- och bygglagen och miljöbalken.

Planeringen sker genom att olika typer av planer upprättas. De vanligaste är detaljplaner och områdesbestämmelser, samt översiktsplan.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
10 januari 2023